Měření podnikové výkonnosti a oceňování podnikuShrnutí

  • Pro podnikovou realitu je charakteristická různorodost jevů, které jsou indikovány konkrétními datovými údaji. Základní charakteristikou těchto veličin je skutečnost, že jsou věcně, v čase a v prostoru statisticky měřitelné. Tyto veličiny a indikátory nazýváme ukazatele.
  • Základními prameny pro potřeby ekonomické analýzy jsou upravená rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích, jejichž rozsah a obsah je upravený platnou legislativou.
  • Nezbytným předpokladem eliminace finančního rizika a zachování „finanční rovnováhy“ je zabezpečení, udržení a rozvoj co nejlepší „finanční kondice“ neboli finančních poměrů podniku.
  • Úkolem finanční analýzy jako integrální součásti finančního řízení je pomocí nástrojů ji vlastních diagnostikovat finanční kondici (poměry) podniku, identifikovat odchylky od požadovaných parametrů, analyzovat příčiny jejich vzniku a definovat konkrétní opatření, jejichž splnění je předpokladem dosažení strategických cílů podniku.
  • Základním nástrojem finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a kapitálového trhu a jejich vzájemné interakce.
  • Management se orientuje na zvyšování hodnoty podniku – proto se hodnota podniku pro akcionáře (total shareholder value) stále více stává nejdůležitějším kritériem a cílovou hodnotou. Tento přístup k řízení výkonnosti podniku se nazývá hodnotově orientovaný management (value based management).
  • Vzhledem k rozvoji kapitálových trhů je nezbytné správné ocenění podniku, ke kterému slouží především výnosové metody, tržní metody a metody založené na ocenění majetku.

Ukázka z knihy „Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy“vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Autor: Nývltová Romana, Marinič Pavel.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme