Nájem a pacht, zejména nemovitostí

Vzor smlouvy o pachtu závodu

Možnost stažení vzoru smlouvy ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Smlouva o pachtu závodu

uzavřená ve smyslu § 2349 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

(Obch. firma či jméno a příjmení):  (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště:    (doplnit)

IČO či dat. nar.:     (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a:      (doplnit), (doplnit funkci)

bankovní spojení:    (doplnit název banky)

číslo účtu:     (doplnit)

(dále jen „propachtovatel“)

a

(Obch. firma či jméno a příjmení):  (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště:    (doplnit)

IČO či dat. nar.:     (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a:      (doplnit), (doplnit funkci)

(dále jen „pachtýř“)

Propachtovatel a pachtýř (společně dále téže jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tuto

smlouvu o pachtu závodu
(dále jako „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy

2.1. Propachtovatel se tímto zavazuje přenechat pachtýři níže specifikovaný závod jako samostatný organizovaný soubor jmění tak, aby jej pachtýř dočasně užíval a požíval způsobem a v rozsahu, který je nutný k řádnému provozování závodu; pachtýř se za to zavazuje platit propachtovateli pachtovné.

3. Závod

3.1. Závod je tvořen následujícími složkami:

Poznámka: Seznam majetku a pohledávek je možné rovněž zahrnout jako přílohu ke smlouvě.

 1. věci movité
  (doplnit zařízení, skladové zásoby apod.)
 2. věci nemovité
  (doplnit přesnou specifikaci nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví propachtovatele a které tvoří Závod.)
 3. nehmotný majetek
 4. pohledávky
  (doplnit přesnou specifikaci pohledávky – jméno dlužníka, právní titul, částka, splatnost, a další)

(dále společně jako „Závod“).

3.2. Propachovatel dále prohlašuje, že součástí Závodu jsou rovněž níže uvedené dluhy:
(doplnit přesnou specifikaci pohledávky – jméno věřitele, právní titul, částka, splatnost, a další)

(dále společně jako „Dluhy“).

3.3. Pachtem Závodu dochází rovněž k převodu činnosti propachtovatele jako zaměstnavatele, když ke dni účinnosti této Smlouvy se jedná o práva a povinnosti vyplývající ze smluv, jež jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

3.4. Závod je určen k provozování podnikatelské činnosti, kterou je provoz (doplnit – např. Provozování maloobchodu) (dále jen „Provozovaná činnost“). Pachtýř není oprávněn po dobu trvání pachtu měnit provozovanou činnost.

3.5. Propachtovatel prohlašuje, že v době podpisu této Smlouvy nejsou se Závodem vedena žádná soudní, rozhodčí nebo jiná řízení, kde by Závod vystupoval jako žalobce či žalovaný. Propachtovatel dále prohlašuje, že vůči Závodu nejsou vedena žádná exekuční či insolvenční řízení.

4. Vypořádání pohledávek a dluhů

4.1. Propachtováním Závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek, které jsou specifikovany výše v čl. 3 Smlouvy /v příloze č. X této Smlouvy a dlužníkem Dluhů, jež jsou specifikovány výše v článku 3 Smlouvy.

5. Doba trvání pachtu

5.1. Pacht se sjednává na dobu neurčitou/určitou, a to na dobu trvání (doplnit počet) let ode dne účinnosti této smlouvy.

Poznámka: V případě, že bude uzavřen pacht na dobu neurčitou, je vhodné doplnit výpovědní lhůtu.

5.2. Dnem zániku pachtu přechází na propachtovatele pohledávky a dluhy, které k závodu náleží; z dluhů však propachtovatel nabývá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat.

6. Pachtovné

6.1. Pachtýř se zavazuje platit propachtovateli pachtovné, které činí (doplnit),- Kč (slovy: doplnit) za 1 rok/ měsíc (dále jen „Pachtovné“).

6.2. Pachtovné bude splatné za každý kalendářní měsíc předem, nejpozději k (doplnit) dni předcházejícího kalendářního měsíce, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet propachtovatele č.ú. (doplnit) vedený u (doplnit).

6.3. V případě jakékoli pozdní úhrady budou úroky z prodlení vypočítány v souladu s platnými českými právními předpisy.

7. Povinnosti propachtovatele

7.1. Propachtovatel se zavazuje do sedmi (7) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy oznámit svým veškerým věřitelům a dlužníkům, že Závod propachtoval.

7.2. Propachtovatel je povinen udržovat závod ve stavu, který je způsobilý k povolenému účelu užívání. Za tímto účelem bude provádět přiměřené opravy a údržbu Závodu.

7.3. Propachtovatel je povinen odstranit vady Závodu, které se vyskytly v průběhu pachtu.

7.4. Propachtovatel má právo vstoupit do Závodu na základě písemného oznámení předaného nejméně 5 pracovních dnů předem pachtýři za účelem prohlídky či kontroly Závodu nebo provedení nutných oprav a úprav Závodu.

8. Práva a povinnosti pachtýře

8.1. Pachtýř se zavazuje při pachtu zachovat, udržet a rozvíjet podnikatelskou činnost Závodu.

8.2. Pachtýř není oprávněn bez předchozího souhlasu propachtovatele přenechat Závod k užívání jinému.

8.3. Veškeré užitky a požitky z provozu Závodu náleží po dobu pachtu pachtýři.

8.4. Pachtýř je povinen pečovat o propachtovaný Závod jako řádný hospodář. Pachtýř se zavazuje udržovat Závod ve stavu, v jakém jej převzal.

8.5. Po dobu pachtu je pachtýř povinen provádět běžnou údržbu Závodu. Ostatní údržbu a opravy Závodu provádí propachtovatel, nedohodnou-li se společně jinak.

8.6. Pachtýř je povinen bez zbytečného odkladu informovat propachtovatele o jakékoli Závadě, který se vyskytne na jakékoli části Závodu. Jedná-li se o vadu, kterou nelze ihned odstranit a klesnou-li v souvislosti s ní výnosy z provozu Závodu, má pachtýř právo na přiměřenou slevu z Pachtovného.

9. Předání a převzetí závodu

9.1. Propachtovatel je povinen nejpozději do (doplnit) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy předat pachtýři Závod. Pachtýř je povinen Závod převzít.

9.2. O předání a převzetí Závodu bude v den předání mezi Smluvními stranami podepsán předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat přesnou specifikaci majetku dle příloh této Smlouvy. V předávacím protokolu se též uvedou věci, které oproti Přílohám k této Smlouvě chybí.

9.3. Spolu s předáním Závodu se propachtovatel zavazuje odevzdat doklady spojené se Závodem, zejména k položkám, jak je vymezuje čl. 3 této Smlouvy, jakož i další obchodní, účetní a jiné doklady náležející k závodu a provozu. Tyto dokumenty rovněž Smluvní strany zahrnou do předávacího protokolu dle čl . 9.2. této Smlouvy.

9.4. Okamžikem předání Závodu přechází veškerá odpovědnost za Závod a odpovědnost vůči třetím osobám týkající se Závodu na pachtýře.

10. Pojištění závodu

10.1. Pachtýř se zavazuje sjednat nejpozději ke dni (doplnit) ohledně Závodu:

 1. majetkové pojištění, a
 2. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností.

10.2. Pachtýř se zavazuje zachovat toto Pojištění po celou dobu trvání pachtu.

11. Smluvní pokuty

11.1. Poruší-li pachtýř svoji povinnost neprovádět žádné práce, úpravy či údržbu Závodu, je povinen zaplatit propachtovateli smluvní pokutu ve výši (doplnit).

11.2. Provozuje-li pachtýř Závod způsobem, který je v rozporu s podmínkami této Smlouvy, je povinen zaplatit propachtovateli smluvní pokutu ve výši (doplnit).

11.3. Smluvní pokuty jsou splatné do (doplnit) dnů, ode dne, kdy vznikla okolnost zakládající vznik práva na smluvní pokutu.

11.4. Právo propachtovatele požadovat náhradu škody není jakýmkoli nárokem na smluvní pokutu nijak dotčeno.

12. Vrácení Závodu po skončení pachtu

12.1. Strany jsou povinny provést předání a převzetí Závodu z pachtýře na propachtovatele do (doplnit) dnů ode dne skončení pachtu za podobných podmínek upravených v čl. 9 této Smlouvy.

12.2. O předání a převzetí Závodu jsou Smluvní strany povinny sepsat předávací protokol.

13. Prohlášení

13.1. Propachtovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je výlučným vlastníkem Závodu.

13.2. Pachtýř prohlašuje, že je seznámen s hospodářským stavem Závodu tak, jak je zachycen v účetní závěrce propachtovatele sestavené ke dni (doplnit).

13.3. Propachtovatel prohlašuje, že předává pachtýři Závod ve stavu způsobilém k běžnému užívání pro Povolený účel užívání.

13.4. Propachtovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy neváznou na Závodu ani žádné jeho části žádná zástavní, nájemní, pachtovní, ani jiná práva třetích osob, která by mohla omezovat či znemožňovat Pachtýři výkon Pachtu.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

14.2. Tuto Smlouvy je možné měnit či doplňovat pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

14.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

 1. Příloha č. 1 – Přehled závazků z pracovních smluv či dohod o práci konané mimo pracovní poměr.
 2. (příp. doplnit)

14.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

14.6. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Závodu přecházejí dnem účinnosti této Smlouvy na pachtýře.

14.7. Propachtovatel může pověřit jakoukoli třetí osobu vykonáváním svých práv podle této Smlouvy.

V _________ dne _________        V _________ dne _________

________________________       ________________________

             propachtovatel                                    pachtýř

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Přehled závazků z pracovních smluv či dohod o práci konané mimo pracovní poměr 

ZaměstnanecPracovní smlouva
/ DPP/ DPČ
Datum uzavření
smlouvy/dohody
Druh práceTrvání PP
     
     
     
     
     

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme