Nájem a pacht, zejména nemovitostí

Nájem doznal účinností nového občanského zákoníku právně významných změn, přičemž některé tyto změny dokonce ovlivnily i smlouvy uzavřené před účinností nové právní úpravy. Naopak pojem pacht jako samostatný právní institut byl do českého právního řádu nově zařazen. Proto rozhodně neuškodí se s novým pojetím pachtu a změněnou právní úpravou nájmu seznámit.Tento článek reflektuje právní stav ke dni 1. ledna 2014, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Podrobný obsah:

Nájem a pacht

Nájem v té podobě, jak jej znal starý občanský zákoník, se účinností nového občanského zákoníku rozdělil na dva samostatné instituty, a to na nájem a pacht. Rozdíl mezi těmito právními pojmy je následující:

  • Nájmem rozumíme pouze takový právní vztah, který umožňuje nájemci pronajatou věc pouze užívat.
  • Pacht naopak navíc opravňuje pachtýře jak k užívání věci tak i k tomu, aby ji požíval, což znamená, aby z najaté věci pobíral určitý výnos.

Rozdíl mezi těmito dvěma právními instituty se nemusí na první pohled zdát podstatný, nicméně opak je pravdou. Oba jmenované právní instituty vyžadují poněkud odlišný přístup v úpravě práv a povinností smluvních stran.

Občanský zákoník je koncipován tak, aby smluvním stranám umožnil v co nejširší míře upravit své vztahy podle vlastní vůle. Následující odstavce tudíž platí především za situace, kdy si pronajímatel s nájemcem svá další práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravili. Práva a povinnosti, u kterých to zákon přímo nezakazuje, si mohou smluvní strany upravit libovolně za podmínky, že takové ujednání neodporuje dobrým mravům či veřejnému pořádku, nebo neporušuje právo týkající se postavení osob.

Přestože nový občanský zákoník u těchto dvou institutů nevyžaduje uzavření smlouvy v písemné formě, uzavírání ústních smluv o nájmu či pachtu nelze přirozeně z důvodu ochrany právní jistoty doporučit, a to zvlášť s ohledem na ekonomický význam, se kterým je taková smlouva zpravidla spojena.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem