Namibie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Objem vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Namibií je relativně malý. Česko má s Namibií výrazně zápornou obchodní bilanci. V roce 2018 měl vývoz do Namibie hodnotu 2,1 mil. USD. Dovoz z Namibie do ČR pak v roce 2018 činil 8,69 mil. USD, což znamenalo výrazný nárůst oproti předchozímu roku (pozn.: v roce 2017 dovoz činil 4,29 mil. USD). Obrat obchodní spolupráce dosáhl vrcholu v roce 2014, kdy činil 11,3 mil. USD.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod ČR s Namibií 2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz (mil. USD) 3,07 4,75 2,41  1,99 2,10
Dovoz (mil. USD) 8,27 4,16 4,06  4,29 8,69
Bilance (mil. USD) -5,20 0,58 -1,65 -2,30 -6,58

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu, květen 2019

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U českého vývozu byly v roce 2018 dominantní zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat. Většinu dovozu do ČR tvoří hovězí maso a ovoce (hrozny).

HS kód Vývoz z ČR do Namibie v r. 2018 USD (tis.)
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 1 135
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd 213
9306 Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely a podobné válečné střeliv 200
8459 Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod 177
9303 Ostatní střelné zbraně a podobná zařízení využívající ke střelbě výbuš 114
9013 Zařízení s kapalnými krystaly 48
9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně 46
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování 76
8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče 19
9005 Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy a jejich podstavce 13
HS kód Dovoz z Namibie do ČR v r. 2018 USD (tis.)
0201 Maso hovězí čerstvé chlazené 4 207
0806 Hrozny vinné čerstvé sušené 3 237
8450 Pračky pro domácnost prádelny i se sušičkami 726
0304 Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené 141
8529 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528 101
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování 76
0506 Kosti i rohové prach odpad 19
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 9
1211 Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap 8
8473 Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) 7

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu, květen 2019

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad v Pretorii neeviduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb mezi Namibií a Českou republikou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle dostupných informací žádné české investice v Namibii ani joint-venture českých a namibijských firem nejsou evidovány.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dosud nebyly mezi ČR a Namibií uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní a ekonomické povahy. Seznam platných mezinárodních smluv je k dispozici na webových stránkách ministerstva zahraničí. Po vstupu Česka do Evropské unie se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi členskými státy EU a zeměmi africké, karibské a pacifické skupiny států (tzv. ACP), kam patří i Namibie. Od roku 2016 je v platnosti Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), kam patří i Namibie.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika přispívá do příslušných fondů EU. Pro období 2014 až 2020 bylo Namibii alokováno 68 mil. EUR z Evropského rozvojového fondu. Programovou prioritou rozvojové pomoci EU je vzdělání, dovednosti a zemědělský sektor. Namibie byla v minulosti významným příjemcem bilaterální rozvojové pomoci ČR (např. sociální projekty v Keetmanshoop organizace Člověk v tísni či vybavení obuvnického závodu namibijské státní firmy August 26 řízené ministerstvem obrany v Okahanja). V letech 2012 až 2015 byly v Namibii taktéž realizovány tzv. malé lokální projekty rozvojové spolupráce jež koordinovalo velvyslanectví v Pretorii. ČR uděluje namibijským studentům každoročně několik vysokoškolských vládních stipendií. V současnosti Namibie nepatří mezi tzv. prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce.

O dotaci na rozvojové projekty je možné žádat v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (tzv. program B2B). Další informace jsou k dipozici na stránkách ministerstva zahraničí a České rozvojové agentury.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem