Namibie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Dlouhodobou komparativní nevýhodou Namibie vůči konkurentům v regionu (JAR, Angola, Mosambik, Zimbabwe aj.) z hlediska přílivu zahraničních investic je velikost trhu o pouhých 2,4 mil. obyvatelích. Od roku 2014 příliv zahraničních investic klesá. Proti většímu přílivu kapitálu hovoří výpadky zásobování vodou a elektřinou, nedostatek kvalifikované pracovní síly a zhoršující se makroekonomické prostředí. Nevyřešená zůstává otázka půdy a jejího přerozdělení původním obyvatelům. Před schválením je přijetí zákona tzv. National Equitable Economic Empowerment Framework, NEEEF, který by měl zajistit převod části kapitálu soukromých firem (minimálně 25 % při splnění dalších podmínek) na původní černošské obyvatelstvo. Zahraniční obchod je rozvinutý a tvoří značnou část příjmů státního rozpočtu. Země je součástí regionálních uskupení Jihoafrické celní unie SACU i Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Od roku 2016 je vykonávána dohoda volném obchodu tzv. SADC EPA mezi Evropskou unií a SADC.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

 2015

 2016

2017

2018

Vývozy (mil. USD)

3 798 3 280 3 444 3 832 4 112

Dovozy (mil. USD)

6 775 6 360 5 625 5 383 5 288

Saldo (mil. USD)

-2 977 -3 080 -2 180 -1 552 -1 176

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Objem obchodní výměny mezi členskými státy Evropské unie a Namibií je relativně malý. V roce 2018 země EU vyvezly do Namibie zboží v celkové hodnotě 430 mil. EUR. Jednalo se pokles oproti roku 2017, kdy objem vývozu z EU do Namibie činil 476 mil. EUR. Celkový dovoz z Namibie do EU pak v roce 2018 dosáhl hodnoty 1 305 mil. EUR (v r. 2017 to bylo 1 307 mil EUR). Nejvýznamnějšími odběrateli namibijského zboží jsou Jižní Afrika (36,1 %), Evropská unie (28,5 %), Čína (7,9 %), Botswana (5,1 %), Spojené arabské emiráty (5,0 %), Kongo (3,3 %), Zambie (2,0 %). Dominantní postavení v dovozech do Namibie zaujímá opět JAR (31,3 %) následovaná Zambií (17,3 %), Evropskou unií (15,1 %), Bahamy (12,4 %), Čínou (5,5 %) a Botswanou (4,8 %).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největší vývozní položkou Namibie do zemí EU byly v r. 2018 vzácné kovy (53 %), živá zvířata a živočišné výrobky včetně ryb (35 %), různé výrobky, polotovary a chemikálie (10 %). U dovozů z EU převažují stroje, motorová vozidla a dopravní prostředky (36 %), nerosty a minerální paliva (45 %), potraviny a zemědělské produkty (10,1 %) aj.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Namibijská vláda poskytuje investiční pobídky pro zahraniční investory zejména v případě investic do výroby. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V čele nejvýznamnějších investorů v Namibii jsou Čína, Německo, USA a Velká Británie. Soustřeďují se zejména na oblast zemědělství, rybolov a nověji také energetiku včetně obnovitelných zdrojů. Investiční příležitosti (identifikované projekty) v jednotlivých oborech jsou blíže popsány na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie. V roce 2017 činily přímé zahraniční investice v teritoriu 590 mil. USD, což znamenalo mírný nárůst oproti roku 2016, kdy investice v Namibii dosáhly úrovně 359 mld. USD. V porovnání s předchozím obdobím je však patrný celkový úbytek investic.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V návaznosti na schválený zákon Namibia Investment Promotion Act (v r. 2017) existuje systém pobídek usnadňujících vstup zahraničního kapitálu. Pobídky se dělí podle statutu investice, a to zda se jedná o:

  • registrovaného výrobce – Registered Manufacturers (nejnižší stupeň investice, výroba pro tuzemský trh);
  • exportéra vyráběného zboží – Exporters of Manufactured Goods (prostřední stupeň, kdy výrobce dodává nejen pro tuzemský trh, ale i na vývoz);
  • podnik Exportní výrobní zóny – Export Processing Zone Enterprises (výroba zboží pro vývoz, převážně mimo země Jihoafrické celní unie, SACU).

Pobídky jsou především v oblasti daňových úlev, přidělení pozemku, školení pracovníků apod. Bližší informace na stránkách vládní agentury Namibia Investment Centre. Za největší překážku většího přílivu investic je považován nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem