Namibie: Zahraniční obchod a investice

Namibie je signatářem řady mezinárodních a regionálních obchodních uskupení a dohod. Země je členem Světové obchodní organizace (WTO), Jihoafrické celní unie (SACU) a Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Zahraniční obchod je rozvinutý a tvoří značnou část příjmů státního rozpočtu. Od roku 2016 je prováděna dohoda volném obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi SADC včetně Namibie. Z hlediska přílivu zahraničních investic je komparativní nevýhodou Namibie vůči konkurentům v regionu (Jižní Afrika, Angola, Mosambik, Zimbabwe aj.) velikost trhu o pouhých 2,5 mil. obyvatelích. V posledních letech příliv zahraničních investic klesá. Podle serveru Trading Economics přiteklo v roce 2018 do Namibie 124 mil. USD přímých zahraničních investic o rok dříve to bylo 579 mil. USD. Výraznějšímu přílivu kapitálu brání výpadky zásobování vodou a elektřinou, nedostatek kvalifikované pracovní síly a proměnlivé makroekonomické prostředí. Nedořešená zůstává pozemkové reformy. Přijetí kontroverzního zákona tzv. National Equitable Economic Empowerment Framework bylo prozatím odloženo. Soukromými investory a podnikateli kritizovaný zákon má mj. zajistit převod části kapitálu soukromých firem ve prospěch původního černošského obyvatelstva (minimálně 25 % při splnění dalších podmínek). V hodnocení Doing Business Světové banky pro rok 2020 se Namibie umístila na 104. příčce místě ze 190 hodnocených ekonomik.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 2015

 2016

2017

2018

2019

Vývoz (mil. USD)

3 211 3 198 3 744 4 208 4 022

Dovoz (mil. USD)

6 351 5 610 5 522 5 745 5 612

Saldo (mil. USD)

-3 140 -2 412 -1 778 -1 537 -1590

Zdroj: The Economist Intelligence Unit 2020

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Relativně nízký objem vzájemné obchodní výměny mezi členskými státy Evropské unie a Namibií po odchodu Velké Británie z EU dále oslabil. Obchodní bilance je na straně EU výrazně záporná. V roce 2019 vyvezly státy Evropské unie do Namibie zboží v celkové hodnotě 378 mil. EUR. Dovoz z Namibie do EU pak ve stejném roce dosáhl hodnoty 1 134 mil. EUR. Nejvýznamnějšími odběrateli namibijského zboží ve světě jsou Velká Británie (28,7 %), Evropská unie (16,6 %), Jižní Afrika (15,4 %), Čína (9,7 %), Botswana (9,1 %), Zambie (2,8 %), USA (2 %), Spojené arabské emiráty (1,4 %) a Kongo (1,4 %). Dominantní postavení v dovozech do Namibie zaujímá opět JAR (41,4 %) následovaná Zambií (14, %), Bahamy (13 %), Velkou Británií (7,5 %), Evropskou unií (5,7 %), Čínou (2,7 %) a Botswanou (2,4 %). Nejvýznamější vývozní položkou Namibie jsou diamanty a zlato, které se na vývozu podílí zhruba 25 %. Dalšími vývozními položkami jsou nerostné suroviny včetně mědi (22 %), uranu (9 %), platiny (4 %), železa a zinku. Dále Namibie vyváží lodě a plavidla (9 %), ryby a mořské plody (10 %), maso, potraviny a nápoje včetně piva (10 %). Nejvýznamnější artikly dovozu do Namibie jsou paliva a oleje (10 %), loďě a plavidla (7,5 %), motorová vozidla a náhradní díly (6,5 %), přístroje, léky.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamější vývozní položkou Namibie do zemí Evropské unie v roce 2019 byly potraviny a zemědelské výrobky (41 %), z nichž ryby a rybí výrobky (38 %), nerostné suroviny a paliva (44,2 %), z čehož neželezné a vzácné kovy (39 %). U dovozů z členských států EU převažují stroje, motorová vozidla a dopravní prostředky (26 %), nerosty a paliva (40,8 %), potraviny a zemědělské produkty (10,7 %).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Namibijská vláda poskytuje investiční pobídky pro zahraniční investory zejména v případě investic do výroby. Podrobné informace o aktuálních pobídkách jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V posledních letech je patrný celkový úbytek přímých zahraničních investic. V čele nejvýznamnějších investorů v Namibii jsou Čína, Německo, USA a Velká Británie. Soustřeďují se zejména na oblast těžebního průmyslu, zemědělství, rybolovu a nověji také na energetiku včetně obnovitelných zdrojů. Investiční příležitosti (identifikované projekty) v jednotlivých oborech jsou blíže popsány na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie. V roce 2018 činily přímé zahraniční investice v teritoriu 124 mil. USD, což znamenalo pokles oproti předchozímu roku, kdy investice v Namibii dosáhly úrovně 579 mil. USD.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V návaznosti na schválený zákon Namibia Investment Promotion Act (z r. 2017) existuje systém pobídek usnadňujících vstup zahraničního kapitálu. Investiční pobídky se dělí podle toho, zda se jedná o:

  • registrovaného výrobce – Registered Manufacturers (nejnižší stupeň investice, výroba pro tuzemský trh)
  • exportéra vyráběného zboží – Exporters of Manufactured Goods (prostřední stupeň, kdy výrobce dodává nejen pro tuzemský trh, ale i na vývoz)
  • podnik Exportní výrobní zóny – Export Processing Zone Enterprises (výroba zboží pro vývoz, převážně mimo země Jihoafrické celní unie, SACU)

Pobídky spočívají především v daňových zvýhodněních, přidělení pozemku, školení pracovníků aj. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách vládní agentury Namibia Investment Centre. Za jednu z překážek většího přílivu investic je považován nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme