Národní program reforem České republiky 2011 – IV. ZávěrIV.2. Další kroky na cestě k uskutečňování cílů Národního programu reforem

Opatření představená v Národním programu reforem jsou prioritami střednědobého vývoje České republiky koncipované vládou do roku 2020. Budou uskutečňována průběžně, přičemž těžiště reforem bude spočívat v první polovině této dekády, a to zejména s ohledem na omezení možnosti jednání vlády na délku funkčního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S ohledem na skutečnost, že Strategie Evropa 2020 je rozložena na celé období nadcházející dekády, je Národní program reforem koncipován na delší období, ovšem s nutnou reflexí uvedeného omezení možností jeho naplňování.

Národní program reforem je průřezovým dokumentem, který definuje klíčové priority a reformní směry v jednotlivých oblastech státní hospodářské politiky na pozadí Strategie Evropa 2020. Sjednocuje tak – a současně v konsolidované podobě předkládá – reformní procesy. Nenahrazuje ani nedoplňuje stávající strategické a koncepční dokumenty vlády v oblasti hospodářství a trvale udržitelného rozvoje, nýbrž je vůči nim komplementárním materiálem, jehož přidanou hodnotou je právě přehlednost a souhrnný charakter.

Jednotlivé prioritní oblasti stanovené v tomto programu jsou či budou rozvedeny v konkrétních strategických dokumentech příslušných odpovědných institucí, zejména ministerstev. Tyto dokumenty jsou jeho přílohou, případně budou postupně v dalších jeho aktualizacích v rámci přílohy uváděny. Vzhledem k tomu, že Národní program reforem byl zpracováván podle harmonogramu tzv. evropského semestru, nepřekrýval se jeho vznik časově s tvorbou některých klíčových koncepčních materiálů, které budou podrobněji reflektovány v dalších aktualizacích. Na druhé straně tento program současně určuje prioritní oblasti napříč celou hospodářskou politikou ČR, na jejichž základě by sektorové koncepční materiály v budoucnu měly být utvářeny. Nejde proto jen o informativní přehled o stávajících reformách, ale současně též o normativní koncepční text.

Z povahy Národního programu reforem jako výchozího materiálu vlády určujícího priority vlády v rámci Strategie Evropa 2020 vyplývá, že neobsahuje detailní konkrétní opatření, a proto ani konkrétní vyčíslení předpokládaných nákladů. Ta budou součástí uváděných dílčích, sektorových strategických dokumentů. V Národním programu reforem budou uváděny pouze hrubé rozpočtové dopady, a to teprve tehdy, až budou ve vyčíslené podobě k dispozici. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 se vláda nachází na počátku svého reformního úsilí a jednotlivé reformy jsou ve stadiu politické diskuse, nelze většinu nákladů prozatím uvést. Nicméně je možno předpokládat, že v budoucích aktualizacích (každoročních, a to v rámci tzv. evropského semestru) budou tyto náklady konkretizovány.

Doporučujeme