Národní program reforem České republiky 2011 – IV. ZávěrPříloha I. – Přehled strategických a koncepčních materiálů vlády souvisejících s Národním programem

Úvodní poznámka

Následující přehled obsahuje nejdůležitější koncepční dokumenty schválené vládou či aktuálně připravované, obsahující opatření, jimiž stát přispívá k plnění cílů Strategie Evropa 2020. Nejedná se o přehled úplný a vyčerpávající. Kompletní výčet včetně termínů předložení koncepčních dokumentů obsahuje schválený Plán legislativních prací vlády na rok 2011 a výhled na léta 2012 – 2014 a dále Plán nelegislativních úkolů vlády na rok 2011. Jednotlivé dílčí příspěvky k plnění cílů uvedené strategie lze nalézt i v celé řadě dalších dokumentů. Následující výčet obsahuje pouze stěžejní materiály. Současně mnohé z nich díky svému horizontálnímu charakteru zasahují do oblastí pokrývaných více kapitolami Národního programu reforem. Aby nedocházelo ke zbytečnému opakování, je každý dokument zmíněn vždy jen jednou, a to u první kapitoly NPR, kde lze konstatovat jeho relevanci. To přitom nijak neznamená, že by nebyl brán v potaz i v následujících kapitolách. Zejména mezi úvodní, horizontální kapitolou II.2. obsahující východiska NPR a kapitolou III.4. lze spatřovat silné propojení, což vedlo ke zdánlivě nižšímu počtu uvedených strategických dokumentů přímo u kapitoly III.4. Důvodem je zmíněný přístup, díky němuž je většina relevantních materiálu zmíněna již u kapitoly II.2.

Rozdělení podle kapitol NPR

II. Východiska hospodářské politiky (průřezové materiály)

Analýza konkurenceschopnosti České republiky (na níž bude navazovat Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR)

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Bezpečnostní strategie ČR

Gestor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Národní strategický plán rozvoje venkova 2007 – 2013

Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR

Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Politika územního rozvoje ČR

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Rámec strategie konkurenceschopnosti – zpráva NERV 2011

Gestor: Úřad vlády ČR

Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách ČR

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Strategie hospodářského růstu 2007 – 2013

Expertní studie

Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007 – 2013

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

III.1. Konsolidace veřejných financí

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Gestor: Ministerstvo financí ČR

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století

Gestor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015

Gestor: Ministerstvo vnitra ČR

Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 – 2014

Gestor: Ministerstvo financí ČR

Konvergenční program České republiky

Gestor: Ministerstvo financí

Strategie v boji proti korupci na období let 2011 a 2012

Gestor: Ministerstvo vnitra ČR

Strategie zlepšování regulace 2007 – 2013

Gestor: Ministerstvo vnitra ČR

III.2. Fungující vnitřní trh a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopnosti

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě obyvatel a podporující sociální začlenění lidí do společnosti

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Národní koncepce podpory rodin s dětmi

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Priority rozvoje sociálních služeb

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011

Gestor: Ministerstvo vnitra ČR

III.3. Vzdělání jako cesta ke konkurenceschopnosti a vyšší produktivitě práce

Akční plán podpory odborného vzdělávání

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2014

Gestor: Ministerstvo kultury ČR

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009 – 2013

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Strategie celoživotního učení ČR

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

III.4. Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu

Exportní strategie ČR (2006- 2010) – aktualizace na rok 2011

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Koncepce podpory malého a středního podnikání na období 2007 – 2013

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní strategie digitalizace kulturního obsahu

Gestor: Ministerstvo kultury ČR

Strategie elektronizace vybraných agend ve veřejné správě

Gestor: Ministerstvo vnitra ČR

Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

III.5. Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011

Gestor: Úřad vlády ČR

Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015

Gestor: Ministerstvo vnitra ČR

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015

Gestor: Úřad vlády ČR

Návrh rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na rok 2013 a 2014

Gestor: Úřad vlády ČR

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

III.6. Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k životnímu prostředí

Národní program snižování emisí ČR

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Akční plán energetické účinnosti ČR

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Akční plán pro biomasu ČR 2009 – 2011

Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR

Akční program zdraví a životního prostředí ČR

Gestor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v ČR

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Koncepce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství pro období 2011 – 2015

Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní alokační plán 2008 – 2012

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Plán hlavních povodí České republiky 2007 – 2012

Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR

Plán odpadového hospodářství ČR 2003 – 2012

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Politika ochrany klimatu v České republice

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR

Gestor:Ministerstvo životního prostředí ČR

Státní energetická koncepce

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Státní politika životního prostředí ČR

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

III.7. Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury

Dopravní politika ČR 2005 – 2013

Gestor: Ministerstvo dopravy

Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2008 – 2010 (2012)

Gestor: Ministerstvo dopravy ČR

Doporučujeme