Národní program reforem České republiky 2011 – IV. ZávěrIV.3. Národní cíle vlády v rámci Strategie Evropa 2020

V návaznosti na hlavní cíle Strategie Evropa 2020, integrované hlavní směry této strategie a jednotlivé identifikované hlavní překážky pro naplňování společně stanovených cílů stanovila vláda ČR v roce 2010 specifické kvantifikované národní cíle, které v tomto Národním programu reforem upravila do následující podoby:

1. V oblasti zaměstnanosti:

 • 1a. zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20 – 64 let na 75 %;
 • 1b. zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 – 64 let) na 65 %;
 • 1c. zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55 – 64 let) na 55 %;
 • 1d. snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15 – 24 let) o třetinu proti roku 2010;
 • 1e. snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0 – 2) o čtvrtinu proti roku 2010.

2. V oblasti chudoby:

 • 2a. udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008;
 • 2b. snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30 000 osob.

3. v oblasti vzdělávání:

 • 3a. nejvýše 5,5 % osob předčasně odcházejících ze vzdělávání;
 • 3b. 32 % osob ve věku 30 – 34 let s terciárním vzděláním.

4. V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí:

 • 4a. snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o 30 %.

5. V oblasti vědy, výzkumu a inovací:

 • 5a. veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj a inovace v České republice na úroveň 1 % HDP.

6. V oblasti energetické účinnosti:

 • 6a. podstatným způsobem přispět k dosažení indikativního cíle stanoveného na unijní úrovni ve výši 20 %; učinit další kroky ke zlepšení kvality životního prostředí.

Doporučujeme