Národní program reforem České republiky 2011 – IV. ZávěrPříloha II. – Přehled odpovědností za realizaci opatření jednotlivých podkapitol na úrovni vlády

Tabulka přináší přehled podkapitol, za níž jako celek odpovídá vždy jedno ministerstvo (a to bez ohledu na skutečnost, že jednotlivá opatření v ní uvedená mohou spadat do gesce vícera resortů).

III.1. Konsolidace veřejných financí

III.1.1. Důchodová reforma

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo financí ČR (v oblasti fondově financovaného pilíře důchodového systému (II. pilíř) a reformy systému penzijního připojištění se státním příspěvkem (III. pilíř).

III.1.2. Reforma daní a daňového systému

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo financí ČR. V případě jednoho inkasního místa (JIM) je nicméně nutná úzká spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

III.1.3 Reforma systému zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo zdravotnictví ČR.

III.1.4.Reforma fiskálního rámce

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo financí ČR. Na jednotlivých krocích se budou podílet i další dotčená ministerstva a ústřední správní úřady.

III.1.5. Efektivní veřejná správa a boj proti korupci

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo vnitra ČR. Klíčová konkrétní opatření v zefektivnění státní správy budou v následujícím období spadat do gesce Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. Opatření za účelem zlepšení korelace mezi produktivitou práce a výší mzdových výdajů budou provádět všechny instituce státní správy, a to s ohledem na alokaci prostředků ze státního rozpočtu. Úkoly vyplývající z vládní protikorupční strategie budou plnit zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí, podílet se na nich budou i ostatní ministerstva a ústřední správní úřady.

III.2. Fungující vnitřní trh a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopnosti

III.2.1. Moderní sociální systém a pracovní právo

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

III.2.2. Integrace na trhu práce

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jednotlivá opatření však bude třeba podnikat v úzké součinnosti s dalšími zúčastněnými resorty, především pak s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, coby orgánem odpovědným za oblast vzdělávání a předškolní výchovy, a Ministerstvem zdravotnictví ČR, coby orgánem odpovědným za oblast poskytování ústavní péče o děti do 3 let věku. Předpokladem úspěchu reforem je rovněž úzká součinnost s krajskými a obecními samosprávami, na institucionální úrovni pak s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR.

III.2.3. Sociální začleňování a snižování chudoby

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jednotlivá opatření však budou prováděna v úzké součinnosti s dalšími zapojenými resorty podle dotčených problematik. V prvé řadě se jedná o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které v součinnosti s dalšími ústředními správními úřady provádí Národní akční plán inklusivního vzdělávání schválený vládou v březnu 2010. Projekty v oblasti sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách jsou koordinovány Agenturou pro sociální začleňování. Zbylá dílčí opatření spadají do gesce Ministerstva financí (finanční gramotnost) a Ministerstva pro místní rozvoj (sociálně začleňující sociální bydlení), v posledním případě s nutnou součinností krajských a obecních samospráv. Zvláštní pozornost rozvoji finanční gramotnosti věnuje i Česká národní banka.

III.3. Vzdělání jako cesta ke konkurenceschopnosti a vyšší produktivitě práce

III.3.1. Zvyšování kvality a dostupnosti předškolní výchovy

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Částečná kompetence zde náleží také Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Podstatnou roli hrají rovněž orgány místních samospráv, do jejichž působnosti spadá zřizování mateřských škol.

III.3.2. Systematické zlepšování kvality vzdělávací činnosti a reforma vzdělávací soustavy

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednotlivé kroky budou prováděny i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

III.3.3. Reforma terciárního vzdělávání

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

III.4. Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu

III.4.1. Snižování administrativní a regulační zátěže pro podnikatele

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které úzce spolupracuje jak s Českým statistickým úřadem, tak s dalšími ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle legislativních návrhů, které spadají do jejich sféry působnosti. Mezi šest ministerstev, jejichž předpisy podnikatele zatěžují nejvíce a pro které byl stanoven závazný postup snižování administrativní zátěže podnikatelů, patří: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Co se týče územních a stavebních řízení, odpovědným je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Projekt eko-auditu spadá primárně do kompetence Ministerstva životního prostředí ČR, v některých případech je stanoven spolugestor, nejčastěji Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ale i další resorty jako Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR či Ministerstvo financí ČR.

III.4.2. Institucionální podpora podnikání

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jednotlivá dílčí opatření dále spadají do kompetencí různých orgánů státní správy.

III.4.3. Zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu internetu a rozvoj eGovernmentu

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo vnitra jako hlavní koordinátor digitální agendy spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které je zodpovědné za rozvoj vysokorychlostního internetu. Digitalizace kulturního obsahu a oblast autorských práv je spravována Ministerstvem kultury.

III.5. Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích

III.5.1. Investice do výzkumu, vývojea a inovací a hodnocení jejich výstupů a dopadů

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

III.5.2. Zvýšení inovačního potenciálu ekonomiky ČR

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nesou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednotlivé aktivity v oblasti podpory vědy, výzkumu, vývoje a inovací jsou kromě zmíněných ministerstev prováděny také dalšími institucemi, zejm. Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Některá reformní opatření vyžadují součinnost dalších institucí, zejména Ministerstva financí ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR. V oblasti provádění národních priorit nelze zapomenout ani na součinnost s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR, neboť samosprávná tělesa hrají velmi podstatnou roli v zajišťování fungování institucionální infrastruktury ve sféře vědy, výzkumu, vývoje a inovací.

III.6. Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k životnímu prostředí

III.6.1. Zvyšování energetické účinnosti

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V řadě opatření s ním budou spolupracovat Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

III.6.2. Zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo průmyslu a obchodu. V řadě opatření s ním budou spolupracovat Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství.

III.6.3. Snižování emisí skleníkových plynů a zlepšování kvality životního prostředí

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo životního prostředí ČR. Náplň jednotlivých opatření bude spadat do kompetence Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR.

III.7. Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury

III.7.1. Strategické plánování rozvoje dopravní infrastruktury

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo dopravy ČR. Dílčí opatření jsou dále v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR (novela stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákonů souvisejících s vlivy staveb na životní prostředí).

III.7.2. Zajištění efektivního financování dobudování páteřní sítě

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření nese Ministerstvo dopravy ČR. Koordinace přípravy národních priorit budoucí kohezní politiky je rovněž kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Doporučujeme