Obrana při nespravedlivém podání insolvenčního návrhu

Ochrana dobré pověsti podle tiskového zákona a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (RTV)

Pokud by se informace o tom, že subjekt je v insolvenci objevila v periodickém tisku, je poškozený, který byl takto označen nebo na něhož již byl neoprávněně podán insolvenční návrh, oprávněn požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi, a vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď bezplatně uveřejnit. Bezpochyby totiž jde o sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti, jména či dobré pověsti subjektu.

Na zveřejnění výše uvedené odpovědi poškozeného se vztahují určitá pravidla. Odpověď se musí omezit pouze na skutková tvrzení, kterými se nepravdivé tvrzení o tom, že jsou u poškozeného dány podmínky pro insolvenci, uvádí na pravou míru. Kromě toho musí být odpověď přiměřená rozsahu napadeného sdělení a musí z ní být patrno, kdo ji činí.

Písemnou žádost o uveřejnění odpovědi musí podnikatel vydavateli doručit nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění napadeného sdělení v tisku, jinak toto právo zaniká. Vydavatel je povinen odpověď uveřejnit do osmi dnů ode dne doručení žádosti, anebo v téže lhůtě podnikatele alespoň informovat o tom, že odpověď bude uveřejněna v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku.

Pokud by vydavatel na výše uvedenou žádost nikterak nereagoval, může se podnikatel ve lhůtě 15 dnů po uplynutí výše uvedené osmidenní lhůty, domáhat u soudu, aby rozhodl o povinnosti vydavatele odpověď uveřejnit, jinak toto právo zaniká.

Stejně tak jako se může podnikatel domáhat uveřejnění odpovědi k nepravdivému sdělení, že jsou pro něho splněny podmínky pro insolvenci v periodickém tisku podle tiskového zákona, může se podnikatel, pokud by tato nepravdivá informace zazněla v rozhlasovém či televizním vysílání, domáhat uveřejnění odpovědi dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Pro takové uveřejnění odpovědi platí stejné podmínky a lhůty jako je tomu v případě uveřejnění odpovědi v periodickém tisku.

Šikanózní insolvenční návrh jako nekalosoutěžní jednání a omezování hospodářské soutěže

Všichni podnikatelé mají právo účastnit se hospodářské soutěže a v jejím rámci rozvíjet svoji soutěžní činnost za účelem dosažení hospodářského prospěchu. V rámci hospodářské soutěže se však musí dodržovat jistá závazná pravidla a účast v soutěži se nesmí nikterak zneužívat.

Takové zneužití se v hospodářské soutěži označuje jako nekalosoutěžní jednání a nedovolené omezování hospodářské soutěže. Jde o jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným podnikatelům či spotřebitelům. Takovým jednáním může být i neoprávněný šikanózní insolvenční návrh.

V souvislosti s neoprávněně podaným insolvenčním návrhem pak půjde zejména o nekalou soutěž v podobě zlehčování. Zlehčováním se rozumí jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

Poškozený podnikatel je pak oprávněn domáhat se zdržení takového nekalosoutěžního jednání a odstranění závadného stavu. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Pro uplatnění takovéto náhrady vzniklé škody či jiné újmy platí obecná promlčecí lhůta tří let, nejdéle však 10 let ode dne, kdy škoda nebo újma vnikla.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme