Opatrnost při jednání s jinými poskytovateli úvěrů než s bankou

Kdo může poskytovat úvěry?

Při výběru poskytovatele úvěru je důležité zjistit si o daném subjektu co nejvíce informací. V praxi se bohužel vyskytují i případy, kdy někdo nabízí úvěr či zápůjčku s úmyslem podvést klienty a nezákonně se obohatit na jejich úkor. Vyhledáte-li si nejprve o svém potenciálním poskytovateli úvěru dostupné údaje, není to sice stoprocentní záruka jeho poctivosti, můžete si tak ale mnohdy ušetřit zbytečné problémy.

Z dikce zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v němž je v §2395 – §2400 upravena smlouva o úvěru, vyplývá, že poskytovatelem úvěru může být kdokoli – zákon hovoří pouze o „úvěrujícím“. Pokud však taková osoba poskytování úvěrů provádí soustavně za účelem dosažení zisku, či takovou službu přímo nabízí, pak se již jedná o podnikání, a k tomu musí mít dotyčný poskytovatel podnikatelské oprávnění.

Zda takové oprávnění poskytovatel má, lze ověřit z výpisu z obchodního rejstříku (pokud se jedná o osobu právnickou, tedy obchodní společnost), a vždy také v živnostenském rejstříku (tam se zapisují i podnikající fyzické osoby). Název poskytovatele úvěru stačí zadat do formuláře na internetových adresách www.justice.cz – veřejný rejstřík a www.rzp.cz – vyhledání subjektu, kde je u daného subjektu uveden seznam jeho podnikatelských (resp. živnostenských) oprávnění.

Většinou se bude jednat o tzv. volnou živnost podle živnostenského zákona, a to konkrétně o tyto obory činností:

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, jejíž obsahovou náplní jsou mimo jiné poradenské služby v oblasti finančních záležitostí včetně poradenství v oblasti poskytování úvěrů,
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, jejichž obsahovou náplní je mimo jiné také poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty z vlastních zdrojů.

Tip:
Podobně je možné v těchto rejstřících vyhledat podle jmen i osoby, které jednají za společnost poskytující úvěr (nebo jsou jejími vlastníky) a případně zjistit, zda nefigurují např. v nějaké jiné společnosti, která je v insolvenčním řízení, apod. Na internetu také bývají neoficiální stránky, na nichž klienti píší své osobní zkušenosti s různými úvěrovými společnostmi.

Jednání s poskytovatelem úvěru

Dalším krokem je samotné jednání o uzavření úvěrové smlouvy s poskytovatelem úvěru. Osoba, která s Vámi ze strany poskytovatele bude komunikovat, by měla být schopna prokázat se nějakým dokladem o tom, že je skutečně oprávněna za danou společnost uzavírat smlouvy o úvěru (pokud není statutárním orgánem společnosti, měla by se prokázat plnou mocí, kterou jí společnost k tomuto jednání udělila).

V některých případech probíhá jednání osobně, jindy pouze prostřednictvím internetových formulářů či telefonátů. Vyplatí se přesně sledovat, v jaké fázi jednání se nacházíte. Úvěrová společnost bude nejprve vyhodnocovat, na základě Vámi poskytnutých údajů (případně i na základě jiných dostupných informací), zda úvěr schválí, a případně v jaké výši.

Některé společnosti již tento samotný úkon zpoplatňují, přičemž nemáte zaručeno, že nakonec úvěr skutečně dostanete. Žádá-li po Vás úvěrová společnost nějaký další poplatek či „zálohu“ předem za poskytnutí úvěru, je na místě opatrnost. Jsou známy případy podvodů, kdy „poskytovatel úvěru“ vybral od žadatelů o úvěr zálohy v poměrně vysoké výši, a tyto peníze si ponechal pro sebe. 

Osobní údaje

V souvislosti s jednáním o poskytnutí úvěru také budete úvěrové společnosti předávat své osobní údaje (minimálně své jméno a bydliště). Společnost, která takto shromažďuje osobní údaje od klientů, se stává ze zákona jejich správcem, případně i zpracovatelem, a jako taková je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Stručně řečeno, úvěrová společnost nesmí Vaše osobní údaje nijak zneužít. Podle Nařízení GDPR může správce zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě zákonných důvodů, které jsou uvedeny v čl. 6 Nařízení GDPR. Dále je vhodné uvést, že Nařízení GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, přiznává značná práva. Jedná se především o právo na informace (tj. zejména informace o tom, jaké údaje o Vás úvěrová společnost zpracovává, za jakým účelem, apod.), právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, příp. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Bližší informace lze nalézt též v článku Úvod do problematiky GDPR, GDPR pro e-shopy.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že úvěrová společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho osobního života nebo v rozporu se zákonem a Nařízením GDPR (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), můžete využít ve vztahu k úvěrové společnosti některé z Vašich výše uvedených práv, popř. se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který by měl celou věc na základě Vašeho podnětu prošetřit.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme