Peru: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Peru

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Exportní versus investiční spolupráce

Peru se vyznačuje systémem, který v zájmu národního rozvoje před klasickým exportem upřednostňuje investiční formy spolupráce a získávání know-how. Hojně využívaným modelem je partnerství veřejného a soukromého sektoru, prostřednictvím kterého se Peru v rostoucí míře snaží překonat infrastrukturní mezery, které podle odhadů přesahují 100 mld. USD. Týká se to zejména dopravy, odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, energetiky a distribuce zemního plynu, zejména v odlehlých oblastech. Pro Peru je tento model též cestou, jak zajistit udržitelnost veřejných financí (Peru se snaží dlouhodobě vyhýbat rozpočtovým schodkům).

Velké soukromé firmy, jak s domácím, tak se zahraničním kapitálem, mohou mnohdy dokonce konkrétní technická řešení navrhovat. Legislativní a institucionální změny, realizované po nástupu nové vlády v letech 2016-2017, si kladou za cíl zjednodušit procedury pro prezentaci soukromých investičních inciativ. Vedle ministerstva hospodářství a financí (MEF) má být též posílena role státní investiční agentury Proinversión, zavedena možnost rozpočtovat státní finance na více let a převádět dodatečné finanční zdroje na regiony a obce. V Peru existují projekty se soukromým nebo smíšeným financováním (spolufinancované státem).

Jedním z progresivních a unikátních modelů je financování projektů z budoucí daňové povinnosti. Soukromá firma, poté co je její projekt schválen, financuje veřejnou stavbu z vlastních zdrojů a v následujícím období v délce až 10ti let započte tyto náklady v rámci daňové povinnosti proti daním z příjmů právnických osob, které by zaplatila finančnímu úřadu (SUNATu) a dalším finančním povinnostem vůči státu, každoročně až do výše 50 % (tj. platí daně formou pokroků ve veřejných stavbách). Výhodou pro územní celky, obce či veřejné univerzity je, že stavbu získají o mnoho let dříve, než kdyby musely projekt hradit z veřejných prostředků. V uplynulých letech se tento typ financování uplatnil zejména v sektorech vzdělání, odpadové hospodářství, městská doprava, telekomunikace a ochrana životního prostředí a je hojně využíván zejména na úrovni regionálních a místních vlád.

Pro české firmy z toho vyplývá potřeba, uvedené příležitosti v rámci exportních strategií vyhodnocovat, stejně tak jako hledat přímou komunikaci s důvěryhodnými místními, regionálními i mezinárodními hráči, kteří jsou předkladateli a realizátory daných projektů, či se na daných projektech komplexně podílet.

Řada sektorů včetně důlního průmyslu, bank, telekomunikací, částečně energetiky a zdravotnictví je ovládána soukromými společnostmi. Pokud jde naopak o distribuci pitné vody a čištění odpadních vod, v Limě i v regionech převažují státní podniky. K uspokojivým standardům se přitom blíží jen 3 velcí poskytovatelé těchto služeb: Sedapal v Limě, Sedapar v Arequipě a Sedacusco v Cuscu (tj. největší města). Zbylých 47 podniků v regionech neměly dosud kapacity k zajištění nutné modernizace. V tomto sektoru tudíž nejsou v budoucnosti vyloučeny privatizace.

Příležitosti a perspektivní položky dle sektorů

1/ Důlní, ropný a plynařský průmysl

Peru je jedním z nejvýznamnějších vývozců vzácných kovů na světě, a to především ve vývozu mědi a stříbra (obojí 2. světová příčka), zinku (3.) a zlata (6.). Těžba představuje více než polovinu celkového vývozu Peru. Výjimečná výše rezerv těchto kovů (např. u mědi 13 % a u stříbra dokonce až 22 % světových rezerv) přitom slibují velký potenciál těžebního sektoru i do budoucna. Soukromé investice do důlního průmyslu jsou pro období 2019–2020 odhadovány na 9,8 mld. USD. Jedná se především o stavbu dvou velkých měděných dolů, které by měly od r. 2022 zvýšit produkci mědi v Peru o 30 %.: Quellaveco na jihu Peru, do kterého britská společnost Anglo American investuje 5,3 mld. USD, a Mina Justa v regionu Ica s rozpočtem 1,6 mld. USD. Českým výrobcům zařízení a materiálu pro důlní vrty tak vznikne nové perspektivní odbytiště.

Specifickým a do budoucnosti perspektivním sektorem je těžba a distribuce ropy a zemního plynu. V souvislosti s vyšetřováním korupčních skandálů Odebrechtu (a vypsáním nového tendru) sice došlo k pozastavení megaprojektu 1 000 km dlouhého jižního plynovodu (investice 10 mld. USD, zatím dokončeno 36,4 %, z toho montáž potrubí jen 9 %), nicméně plynofikace v různých regionech, a to nezávisle na uvedeném megaprojektu, nadále probíhá. Pro přepravu zkapalněného zemního plynu je využívána silniční doprava (potřeba zařízení a nádob na balení a distribuci zemního plynu) a ve velkých regionálních městech jsou budovány zplyňovací terminály. Poptávka po zemním plynu je vysoká zejména v regionech náhorní plošiny (altiplano), které se v zimě potýkají s mrazy. Zemní plyn má být využit mj. pro vytápění domácností. Jelikož zemního plynu má Peru přebytek a ceny jsou příznivější než ropa, nachází LNG uplatnění kromě v energetice (tepelné elektrárny) též v silniční dopravě.

V Amazonské oblasti byla objevena nová naleziště ropy a očekává se, že by produkce ropy mohla vzrůst ze 100 tis. barelů na 400 tis. barelů/den. Státní ropná společnost Petro-Perú v současnosti opravuje a modernizuje ropovod s celkovou délkou 854 km (několik úniků ropy v roce 2016 svážnými ekologickými důsledky) a probíhá modernizace klíčové rafinérie Talara na pobřeží.

Vláda vytvořila Fond sociální podpory, kterým budou předem financovány rozvojové projekty v místech, kde bude následně probíhat těžba.

2/ Obrana, bezpečnost a civilní ochrana

Kromě typických obranných technologií mají v tomto sektoru stále větší váhu technologie v oblasti krizového řízení v souvislosti s přírodními katastrofami.Budování dopravní infrastruktury i rozvoj těžebních projektů je v mnohých regionech spojen se sociálními nepokoji, příhraniční oblasti i velká města se potýkají s nelegálním pašováním drog, pouliční kriminalitou i organizovaným zločinem, což klade nároky na činnost ministerstva vnitra a bezpečnostních složek ve smyslu pořizování nové techniky. Obecně je v Peru (fyzická i průmyslová) bezpečnost vnímána jako nejvyšší priorita, což mj. potvrzuje růst prodejů letálních i neletálních zbraní tempem více než 25 % ročně. Generální ředitelství Hasičského a záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR uzavřelo v únoru 2019 vzájemnou dohodu o spolupráci s Národním institutem pro občanskou bezpečnost Peru INDECI. To by mělo otevřít další možnosti pro spolupráci a obchodní aktivity v oblasti protipožární obrany a boji proti přírodním katastrofám (např. dodávky dýchacích a plynových masek, kontejnerů apod.).

Kriminalita v posledních letech nepatrně vzrostla, čímž je vyvíjen tlak na nákup nových obranných systémů, zbraní a zařízení pro osobní bezpečnost.

Peru se snaží modernizovat svůj vojenský letecký park s vidinou zajištění efektivnější ochrany svého území (bezpečnostní koridor VRAEM s dlouhodobou vojenskou a policejní přítomností) a ochrany civilního sektoru (nasazení vrtulníků apod.). Kromě toho též usiluje o poskytnutí adekvátního výcviku na moderních cvičných strojích budoucím vojenským pilotům. Kromě vojenských a cvičných letadel je zde zájem i o letištní a jiné radary, využitelné např. pro policejní jednotky rychlého nasazení. Peruánský letecký opravárenský závod SEMAN se v posledních 5 letech proměnil ve významné centrum modernizace a montáže letecké techniky, vojenské a civilní, včetně dopravních letounů.

3/ Stavební průmysl

Z dlouhodobého hlediska je sektor stavebnictví tradičně významným sektorem peruánské ekonomiky s průměrným růstem 7,7 % i hlavním sektorem pro český vývoz do Peru (v r. 2018 představoval vývoz strojů, přístrojů a dopravních prostředků 37 %).Vláda vyčlenila k výstavbě sociálních bytů pro období 5 let finanční prostředky v hodnotě 1,5 mld. USD. S přesunem obyvatelstva do měst je nutné provést výstavbu nových bytů a domů. Očekává se, že v následujících 20 letech bude třeba postavit 2,5 milionů obydlí, z toho téměř 52 % v Limě a přístavním Callau. Vyšší a střední příjmové skupiny investují do luxusnějších obytných nemovitostí i do jejich vybavení (interiérový design).

To vytváří poptávku po stavebním materiálu, jako jsou cihly, cement, nátěry, plastová potrubí, keramika, obklady, železné provazy, kabely, barvy, laky, osvětlení, lepidla a plechy.

Perspektivy rovněž vyplývají ze soukromých investic, které dlouhodobě směřují kromě do bytové výstavby, také do kancelářských, konferenčních a nákupních center a hotelů.

Střední třída představuje 39 % spektra peruánské společnosti. Průzkumy ukazují, že 53 % příslušníků této skupiny tráví v nákupních centrech převážnou většinu volného času. Síť těchto center přitom zatím není nijak hustá: zhruba 2,15 center na milión obyvatel. V letech 2017–2018 bylo do výstavby nových nákupních center investováno 1,53 mld. USD. Objem prodejů v tomto distribučním kanále přitom v roce 2017 vzrostl o 6 % a v roce 2018 se konečný růst odhaduje na 9 %, což motivuje výstavbu dalších nákupních center. Podle současných plánů by v roce 2025 mělo Peru mít celkem 223 obchodních center s penetrací 6,3 centra na milión obyvatel. S rozvojem cestovního ruchu probíhá též výstavba nových hotelů v Limě, i v regionech (mj. v rámci hotelových řetězců).

Ve vztahu k zahraničí je patrná preference ve prospěch energeticky a ekonomicky efektivních staveb­ních materiálů a technologií. Ty by se mohly uplatnit jak v průběh u staveb, v rámci vybavení interiérů, či při modernizaci domácí výrby stavebních materiálů (cementárny, závody na výrobu cihel apod.).

4/ Zemědělství a potravinářský průmysl

Jako perspektivní se jeví dodání zemědělské techniky, která by reagovala na potřeby mechanizace, snahy o růst efektivity a přidané hodnoty v proexportně orientovaném zemědělství. Meziroční navýšení rozpočtu resortu zemědělství o 11 % má zejména ve formě půjček poskytnout prostředky i menším a středním zemědělským podnikům. Vláda několika programy (např. „Agroideas“ nebo „PRPA“) podporuje investice do technologií a zemědělské techniky (traktory, kombajny, aplikátory hnojiv, stroje na sklizeň apod.). Dále mohou být perspektivní linky na zpracování a manipulaci ovoce a zeleniny, zařízení pro posklizňovou úpravu a konzervaci, řezací stroje, separátory, sušičky, skladovací kontejnery, nádrže, parní zařízení pro sušení ovoce a zeleniny apod. Nově se v Peru mohou upotřebit inovativní techniky zaměřené na udržitelnou produkci kakaa a dekontaminaci kakaových bobů od přílišného obsahu kadmia. Nová regulace EU od 1. 1. 2019 totiž stanovuje maximální limity obsahu kakaa v hořké čokoládě. To se může negativně dotknout peruánského exportu čokoládových produktů (bobů, pasty, másla apod) a postihnout zejména malé farmáře vyrábějící organickou čokoládu.

Poslední úpravy zemědělských zákonů zpřísňují podmínky užívaných hnojiv a pesticidů a zvyšují pravomoci dozorčího orgánu SENASA. V kontextu legislativních úprav a státních programů na eradikaci škůdců se otevírají možnosti dovozu organických pesticidů, hnojiv a pastí na škůdce.

V Peru je výzvou zachování chladového řetězce, kdy vysoké nároky jsou kladeny zejména na národní obchodní řetězce formálního charakteru (vs. místní tržnice). Z toho vyplývají nároky na chladicí a klimatizační techniku pro transport a skladování agrárních komodit. Chladicí technika by se mohla též uplatnit v subsektoru rybolovu a akvakultury (tj. tradičně silné stránky peruánské ekonomiky a exportu). Za účelem posílení přidané hodnoty produktů je potřeba zlepšit balení a označení. Z toho vyplývá příležitost pro dodání balicích a etiketovacích strojů.

Další příležitosti se rýsují ve světle rozvoje domácího potravinářského průmyslu s cílem zvýšit jeho přidanou hodnotu. V regionu na severu země dochází v návaznosti na velký vodohospodářský/zavlažovací megaprojekt Olmos k rozšiřování obdělávané zemědělské půdy, kde progresivní plodinou je cukrová třtina. Domácí potravinářský gigant Gloria chce díky dodatečně zavlažované ploše docílit produkce cukru ve výši 50 % dnešního importu (pozn. roční import bílého a rafinovaného cukru do Peru činí 370 tis. t). Z toho plyne potenciál pro cukrovary a lihovary (etanol) a zařízení pro zpracování biomasy pro výrobu elektrické energie.

Zařízení pro zpracování biomasy se mohou uplatnit nejen v případě odpadů z cukrové třtiny, ale též v případě pěstování rýže (rýžové slupky a zbytky stonků rýže), bavlny a chřestu a v lesním hospodářství.

Postupný růst středních příjmových skupin, všeobecné životní úrovně i snadný přístup ke spotřebitelským úvěrům generují poptávku po alternativních luxusních potravinách, nejvíce cukrovinkách, pochutinách na bázi cereálií a rýže, ale i uzeninách. Důležitým faktorem v diverzifikaci spotřeby jsou v peruánských podmínkách rostoucí cesty do Evropy, mj. na základě nově zavedeného bezvízového styku, obdiv tamního životního stylu apod.

Trh piva je z 99 % dominován společností Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, jejíž postavení zde ještě více posílilo v roce 2016, kdy Anheuser Bush dokončil nákup SABMilleru. Společnosti patří všechny tři emblematické peruánské značky piva (Cusqueňa, Pilsen Callao i Cristal) a koupí SABMilleru k ní přibyly i všechny ostatní značky tohoto pivního gigantu. Pouze 1 % tak připadá řemeslným pivovarům, které se vláda snaží podpořit alespoň výhodnějšími (mj. daňovými) podmínkami.

5/ Dopravní průmysl

Velké mezery v infrastruktuře jsou důvodem zpomalení investičních aktivit ve strategických odvětvích. Překonání těchto nedostatků je předpokladem pro hladké spojení metropole s odlehlými regiony. V národním infrastrukturním plánu byly nezbytné zásahy v této oblasti vyčísleny pro období 2016–2025 na 160 mld. USD. Některé strategické projekty byly již zahájeny, jiné se připravují a další budou teprve formulovány.

Jedním z největších schválených projektů v oblasti infrastruktury je vybudování druhé a třetí linky metra v Limě, s celkovou investicí ve výši 9,5 mld. USD. V regionálním městě Arequipa (2. největší město) je zvažována výstavba MHD na bázi jednokolejové visuté dráhy (monorail). V letecké dopravě bylo již vládou schváleno rozšíření mezinárodního letiště Jorge Chávez v Limě s rozpočtem 1,5 mld. USD, byť se reálné spuštění stavby neustále posouvá. Dalšími plánovanými investicemi jsou: výstavba nových letišť v Kuelapu a v Cuzcu ve výši 599 mil. USD, stavba 33,2 km dlouhého dálničního okruhu v Limě za 2,049 mld. USD, výstavba nového terminálu v přístavu San Juan de Marcona v regionu Ica, s kapacitou uskladnit a naložit koncentráty železa a mědi (582 mil. USD), a výstavba silniční sítě v okolí Tumbes ve výši 763 mld. USD.

Po přírodní katastrofě v roce 2017 se prioritou stalo obnovení poničené infrastruktury. Vláda na rekonstrukci, která má trvat do roku 2021, vyčlenila 7,7 mld. USD, ale dosud se z této částky využila pouhá pětina a dokončeno bylo jen 5 % prací. Investice by měly jít především do výstavby dálnic, železnic, silnic a mostů v regionech Piura, Lambayeque, La Libertad a Ancash. Všechny tyto stavební projekty představují příležitosti pro české dodavatele stavebních materiálů a vybavení interiérů, či konstruktérské a logistické firmy. Jedná se však i o skvělý moment nabídnout Peru také netradiční, chytrá řešení jak pro městskou, tak dálniční dopravu, včetně systémů řízení světelných křižovatek, či vážení kamionů za jízdy za účelem zvýšení plynulosti dálničního provozu a zvýšení ochrany povrchu nově postavených dálnic.

 

6/ ICT

 

Perspektivní se začínají jevit jak infrastruktura, tak aplikované ICT pro různé obory. Podle informací peruánského telekomunikačního úřadu je potřeba do roku 2021 překonat mezery v telekomunikační infrastruktuře. Konkrétně budou muset mobilní operátoři instalovat až 17 585 základnových stanic (BTS), aby uspokojili rychle rostoucí poptávku obyvatelstva po rychlém internetu (roste obliba nejrůznějších mobilních aplikací a multimédií), i po kvalitních hlasových službách. V současnosti se podílí síť 4G z 21 % na celkovém objemu mobilně přenesených dat, v roce 2021 by měl tento podíl vzrůst na 88 %. Splnění uvedených potřeb si podle odhadu regulátora vyžádá investice v hodnotě 3,5 mld. USD.

 

Od r. 2018 také v Peru za přispění Inter-americké rozvojové banky (BID) probíhá postupná digitalizace veřejné správy. Několik vládních institucí již své služby elektronicky poskytuje, např. Úřad na ochranu duševního vlastnictví (INDECOPI), kde si mohou občané skrze jednoduchou aplikaci požádat o kopie svých patentů či registrací, Matriční úřad a Celní správa. Postupně by se měly přidat další a všechny státní služby by zároveň měly být pro občana přístupné z jedné univerzální inter-operabilní aplikace, na jejíž vytvoření vyčlenila vláda v r. 2019 celkem cca 10 mil. USD. Zároveň si je vláda vědoma rizik spojených s digitalizací, včetně cyber kriminality. Hodlá proto zřídit Národní centrum pro digitální bezpečnost za cca 3 mil. USD.

Mnohé podniky využívají zastaralé podnikové informační systémy (ERP) a systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), které bude nutné v zájmu efektivity modernizovat či nahrazovat uživatelsky přátelštějšími řešeními.

Na trhu také stále více roste obliba produktů specializovaných na telemedicínu, které mají za cíl zlepšit přístup, kvalitu a efektivitu zdravotní péče. Pacienti mají díky novým aplikacím v mobilu např. přístup ke svým zdravotním záznamům apod.

V nadcházejících letech je též možné očekávat velký rozvoj aplikovaných ICT v dalších oblastech, např. vodohospodářství (modely pro prevenci povodní, optimalizaci přehrad, včasné varování apod.) či zdravotnictví (aplikace e-Salud).

7/ Výroba a distribuce elektrické energie

V peruánském energetickém mixu dominují velké konvenční vodní elektrárny (57,8 % dodávky energie) a termoelektrická zařízení/zemní plyn (37.8 %). Zbylých 5 % energie je z obnovitelných zdrojů (vítr 3 % a solární energie 2 %).

Od r. 2017 převyšuje celková kapacita pro výrobu elektrické energie reálnou spotřebu o více než 50 % (14 GW/h vs. 6 GW/h). Z toho vyplývá, že nejméně do roku 2021 nebude třeba žádných zásadních investic do všeobecné výroby elektrické energie. Velká konkurence na straně výrobců a distributorů sráží ceny pro neregulované odběratele (např. doly) a může vést k odchodu mnohých firem z trhu.

Co se týká obnovitelných zdrojů energie, je Peru podle nejnovějšího žebříčku RECAI 2018 společnosti EY 5. nejatraktivnější zemí v Latinské Americe (za Argentinou, Chile, Mexikem a Brazílií). Díky výhodné zeměpisné poloze a územnímu členění je zde vysoký potenciál např. u vodních zdrojů se jedná o potenciál ve výši 70 000 MW, přičemž využito je pouze 3 118 MW; u větrných zdrojů je potenciál 22 000 MW a využito je pouhých 142 MW, a u geotermálních zdrojů se jedná o potenciál ve výši 300 MW, z něhož se dosud zatím nic nevyužilo. Co se týká solární energie, u níž je potenciál dle odborníků „nekonečný“, ta má dle odhadů v budoucnu poskytnout největší zdroj nejen pro export energie do sousedních zemí, ale i pro elektrifikaci odlehlých částí venkova, převážně v Amazonii. Aktuální příležitostí je tak budování transformačních a rozvodných stanic v odlehlých či příměstských oblastech, případně též elektrifikace odlehlých oblastí a využívání alternativních zdrojů energie (vodní a větrné elektrárny) v rámci ostrovních energetických systémů. Evropská investiční banka s italskou společností ENEL např. v roce 2018 investovaly170 mil. USD do výstavby dvou nekonvenčních elektráren: větrné (elektrárna Wayra v Marconě, Ica) a solární (fotovoltaická elektrárna Rubí v Moquegua) s celkovou kapacitou 312 MW.

V následujících pěti letech se očekávají investice v hodnotě 1 mld. USD do přenosové soustavy a jejích komponent. Vláda se také zavázala ztrojnásobit do r. 2030 podíl obnovitelných zdrojů.

 

8/Environmentální technologie, odpadové hospodářství a vodohospodářství

Extrémní klimatické jevy včetně fenoménu El Niňo (např. rekordní sucha vystřídaná záplavami a sesuvy půdy v jinak suchých pobřežních oblastech) v kombinaci s významnými rozdíly v životní úrovni obyvatel (dle OECD patří Peru stále mezi rozvojové země) mají za následek nedostatek základních služeb v řadě regionů. 3,4 miliónů (11 %) Peruánců nemají přístup k pitné vodě a 8,3 miliónů (27 %) ke kanalizaci.

K této skutečnosti přispěly i mimořádné události na severu Peru v r. 2017 (intenzivní deště, záplavy a sesuvy půdy). Cílem vlády je přitom do r. 2021 dosáhnout 100 % pokrytí, což si dle odhadů vyžádá 15,5 mld. USD). Vláda přitom spoléhá zejména na mechanismus veřejného – soukromého partnerství (PPP), které by měly pokrýt až 56 % tohoto rozpočtu.

Příležitosti vyplývají z platnosti všeobecného zákona o službách v oblasti odpadních vod, č. 26 338, který považuje zajišťování těchto služeb v maximální kvalitě za prioritní národní zájem (aspekt sociálního rozvoje).

Vláda vytvořila legislativním nařízením 1 284 investiční fond (tzv. Fond pro bezpečnou vodu), který má počínaje rokem 2018 podpořit přístup k pitné vodě v nejchudších částech země. Tento investiční fond bude financovat programy a projekty, které mají za cíl rozšířit přístup obyvatel k pitné vodě, rozšířit systém kanalizace a čištění odpadních vod. Fond bude zpočátku disponovat prostředky v hodnotě minimálně 60 mil. USD. Od prosince 2019 také začala městská vodárna v Limě SEDAPAL odkupovat pitnou vodu od soukromých firem, které jsou schopny postavit si vlastní čističky vody splňující normy kvality, s garantovanou platbou za předem dohodnuté objemy.

Příkladem velkých projektů v oblasti čištění odpadních vod je projekt realizovaný na základě soukromé iniciativy, spočívající v čištění odpadních vod v okolí jezera Titicaca v náhorní plošině regionu Puno. Komplexní projekt zahrnující mj. 10 čističek odpadních vod bude mít pozitivní dopad na desítku komunit (až 1 mil. obyvatel). Rozpočet činí 450 mil. USD. Projekt má vládní garanci a koncese je udělena na 30 let. Peru k roku 2016 vybudovalo 12 řízených skládek s odpovídajícími standardy. To však není dostačující, vezme-li se v potaz stupeň kontaminace životního prostředí v Peru, a vzniká tudíž prostor mj. pro uplatnění recyklačních technologií.

Od dubna 2017 platí zákon o integrovaném nakládání s pevným odpadem. Vláda v rámci něho založila a spravuje systém spolupráce mezi regionálními a městskými úřady, soukromými firmami specializovanými na nakládání s pevným odpadem, a občanskými iniciativami. Zbytkový či vyřazený materiál již není definován jako odpad a je tedy možné ho přímo zpracovat v rámci tzv. oběhového hospodářství, které otevírá příležitosti pro růst nových odvětví. Vláda do tohoto integrovaného programu původně investovala 101 mil. USD. V roce 2018 však s přispěním Americké rozvojové banky přidala dalších 70 mil. USD na odstranění zastaralých skládek a 100 mil. USD na zřízení nových moderních skládek umožňující recyklaci v obcích. V letošním roce se očekává expanze tohoto programu díky příspěvku od Světové banky, což zvýší potenciál účasti soukromého sektoru na navržených environmentálních řešeních.

K perspektivám exportu do Peru obecně

Dlouhodobé posilování peruánské ekonomiky a postupný růst střední třídy vytvářejí ideální podmínky pro dovoz sofistikovaných služeb a zboží. Značka “Made in Czechoslovakia” je zde stále v podvědomí jako záruka kvality, což pomáhá českým firmám při kontaktech s místními partnery. Obecně se českým firmám se zájmem o proniknutí do Peru doporučuje, a to zvlášť v prvních fázích, kdy firma není v Peru ani v Latinské Americe známá a nedisponuje místním zástupcem, účast na některém z mezinárodních veletrhů v Limě nebo i mimo hlavní město. Celá řada z nich se těší mezinárodní prestiži a jsou předními akcemi svého druhu v Latinské Americe. Na veletrzích bývá zastoupeno celé spektrum dobře připravených peruánských firem s patrným zájmem o diverzifikaci své nabídky pro místní trh, které se poohlíží po nových příležitostech. Zástupci peruánských firem bývají během veletrhů ochotni na místě diskutovat o nových nabídkách ve svých oborech.

Na tak komplikovaném trhu, jako je peruánský, se dále rozhodně vyplatí mít zde přímého zástupce, nejlépe odborníka z oboru s patřičnými kontakty. Ten v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží.

Od r. 2016 působí v Limě zastoupení CzechTrade, které českým firmám při vstupu na trh pomáhá. V tomtéž roce začala v Praze fungovat smíšená obchodní komora Česká – Tichomořská aliance / ČESTA, která se věnuje rozvoji obchodních vazeb mezi českými a peruánskými firmami.

 

Import z Peru do ČR

Pokud jde o případný import, mohl by být zajímavý přímý dovoz nerostných surovin (kovů – mědi, zlata, stříbra, zinku apod.), textilu, především výrobků z jemné peruánské bavlny a lamí vlny (trička, sportovní a vycházkové bavlněné oblečení, svetry, ponča atd.). Kvalita těchto výrobků je mnohdy zcela mimořádná při přijatelné ceně. Zajímavý by mohl být i dovoz obuvi a uměleckých předmětů (indiánské přírodní umění, šperky ze zlata a stříbra atd.). V tomtéž směru jsou dosud málo využívanou oblastí rovněž tradiční zemědělské komodity, jako je chřest, mango, avokádo, artyčoky, papriky, olivy a další tropické/subtropické plodiny.

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Seznam a kontakty na nejdůležitější veletržní akce

PERU ENERGIA

Zaměření: ropa, zemní plyn a energetika Termín: tbc

konání: Swissotel, San Isidro, Lima Web: http://www.peruenergia.com.pe

 

EXPOARCON

Zaměření: stavebnictví a infrastruktura

Termín: tbc

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: www.expoarcon.com

 

SEGURITEC PERU

Zaměření: bezpečnostní průmysl (pozn. nikoliv obrana ve smyslu armády apod.)

Termín: 27 – 29. 5. 2020 (každé dva roky)

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: http://www.thaiscorp.com/seguritec/

 

EXPOPLAST PERU

Zaměření: bezpečnostní průmysl (pozn. nikoliv obrana ve smyslu armády apod.)

Termín: 27 – 30. 5. 2020 (každé dva roky)

Místo konání: Ciudad Ferial Costa Verde, San Miguel, Lima Web: http://www.expoplastperu.com

 

PACK PERU EXPO

Zaměření: obalové materiály, kontejnery

Termín: 27 – 30. 5. 2020 (simultánně s EXPOPLAST PERU) Místo konání: Ciudad Ferial Costa Verde, San Miguel, Lima Web: www.packperuexpo.com

 

EXPO DRINKS & DELIFOOD

Zaměření: víno a gastronomie

Termín: 7 – 8.8. 2019 (každoročně)

Místo konání: Centro Español del Perú, Av. General Salaverry 1910, Jesús María Web: www.expodrinksdelifood.com/

 

EXPO AGUA PERÚ

Zaměření: vodohospodářství, environmentální technologie a odpadové hospodářství

Termín: 16– 19. 10. 2020 (každoročně)

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: https://www.expoaguaperu.com/

 

EXPOMINA

Zaměření: důlní průmysl

Termín: 16 – 18. 9. 2020 (každé dva roky)

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: www.expominaperu.com/

 

EXPOALIMENTARIA

Zaměření: potravinářství

Termín: 30.9.2020 – 2.10.2020 (každoročně)

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: www.expoalimentariaperu.com

 

FIGAS & VEHIGAS

Zaměření: plynařský průmysl

Termín: 20 – 23. 10. 2020 (každé dva roky)

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: www.thaiscorp.com/figas/

 

EXPOTEXTIL

Zaměření: textilní průmysl

Termín: 5 – 8. 11. 2019 (každoročně)

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: www.expotextilperu.com

 

·           V roce 2021:

SITDEF Zaměření: obrana, bezpečnost, technologie pro prevenci přírodních katastrof

Termín: 13 – 16. 5. 2021 (každý rok)

Místo konání: Cuartel General del Ejército, San Borja, Lima (sídlo velení pozemních sil Peru) Web: www.sitdef.com

 

EXPO PESCA & ACUI PERU

Zaměření: technologie pro rybolov, akvakulturu a zpracování ryb (vč. chladírenských aj.)

Termín: 8 – 10.9.2021

Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico) Web: www.thaiscorp.com/expopesca

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 5. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem