Podnikání a společné jmění manželů

Smluvní modifikace společného jmění manželů

Zákon umožňuje, aby manželé či snoubenci smluvně modifikovali zákonný rozsah společného jmění manželů. V takovýchto případech je vyžadována forma veřejné listiny, tedy notářského zápisu, jinak je smluvní ujednání absolutně neplatné.

Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Smlouvy nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a také se dle zákona nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by s tím tato souhlasila.

Za sepsání notářského zápisu náleží notáři odměna, která se řídí notářským tarifem a odvíjí se od hodnoty majetku, který je předmětem smlouvy o zúžení SJM. Hodnota majetku vychází z tzv. ceny obvyklé, tj. ceny, za jakou by dané věci či jiné majetkové hodnoty bylo možno prodat na trhu v daném místě a čase. Obvyklou cenu stanoví znalci zapsaní v seznamech znalců u krajských soudů svým znaleckým posudkem.

Nelze-li obvyklou cenu určit (nebo ji lze určit jen s obtížemi), pak odměna notáře činí 5 000 Kč. Odměna vypočtená z obvyklé hodnoty věci se v případě sepsání notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu snižuje o jednu polovinu, vždy však musí činit nejméně 1 000 Kč. Odměnu znalců také stanoví zvláštní právní předpis.

Tip:
Odměna notáře se posuzuje podle hodnoty majetku, který je předmětem smlouvy o zúžení SJM a vypočítává se podle sazebníku, vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů, a to položky A.

Příklad:
Notářský zápis, kterým se zužuje SJM manželů, se bude týkat obvyklé ceny činící 350 000 Kč. Výpočet bude následující:

 • 2 % z 100 000 Kč + 1,2 % z 250 000 Kč = 5 000 Kč
 • ½ z 5000 Kč = 2 500 Kč

Odměna notáře tedy bude činit 2 500 Kč (vypočteno dle právní úpravy platné ke dni 20. 3. 2021).

Zúžení společného jmění manželů formou notářského zápisu

Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu zúžit (i rozšířit) zákonem stanovený rozsah SJM. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a může se týkat jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje. Smlouva se tak může týkat rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu SJM, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.

Je-li předmětem smlouvy již existující věc zapsaná do veřejného seznamu, nabývá smlouva v části týkající se této věci účinky vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu (např. do katastru nemovitostí). Smlouvou však nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá se vrátit.

Od 1. 1. 2014 se smlouva o manželském majetkovém režimu zapíše do veřejného seznamu – Centrální evidence manželských smluv vedeného Notářskou komorou, a to tehdy, je-li to ve smlouvě ujednáno, jinak na žádost manželů. Z tohoto seznamu pak bude patrné, v čem si manželé dohodli režim odchylný od zákonného. Zápis provede ten, kdo smlouvu sepsal, a není-li to možné, ten, kdo seznam vede.

Pouze v případě, že tyto odchylky budou zapsané ve veřejném seznamu, bude modifikace SJM účinná vůči třetím osobám. Zákon tak chrání třetí osoby (například věřitele), které s jedním z manželů vstupují do smluvního vztahu.

Tip:
Při zúžení SJM notářský zápis bude obsahovat např. ujednání, že předmět společného jmění nebudou tvořit:

 1. veškeré příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z manželů, včetně vypořádacích podílů ve společnostech, apod.;
 2. příjmy jednoho z manželů představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo družstva;
 3. movité a nemovité věci, stejně jako práva a jiné majetkové hodnoty získané jedním z manželů z příjmů podle písm. a) a b);
 4. výnosy, užitky a přírůstky věcí uvedených pod písm. c), které budou předmětem výlučného vlastnictví jednoho z manželů;
 5. dluhy, které vzniknou některému z manželů a které se budou týkat majetku, který je v jeho výhradním vlastnictví.

Dále může obsahovat ujednání, co bude předmětem výlučného vlastnictví toho kterého manžela, např. osobní automobil.

Zúží-li manželé SJM, pak nabývá-li některý z manželů majetek, nabývá jej do svého výlučného vlastnictví. V rámci smlouvy o zúžení SJM je však možné ujednat, že určitý majetek nabydou manželé do podílového spoluvlastnictví (např. byt budou vlastnit tak, že manželka bude spoluvlastníkem s podílem o velikosti ½ a manželův podíl bude zbylá ½).

Ta část majetku, která je dohodou manželů ze SJM vyloučena, podléhá vypořádání jako v případě zániku SJM. Smluvní dispozice, jimiž manželé zužují rozsah SJM, nejsou předmětem daně z příjmů.

zpět na začátek

Odložení vzniku SJM

Manželé mohou vznik SJM plně nebo částečně vyhradit ke dni zániku manželství. Tato smlouva opět vyžaduje formu notářského zápisu pod sankcí absolutní neplatnosti. Dojde-li k takovémuto odložení vzniku SJM, nabývá každý manžel v průběhu manželství do svého výlučného vlastnictví, případně podílového spoluvlastnictví (nabývají-li manželé určitý majetek společně dle ujednání ve smlouvě).

V okamžiku zániku manželství a tedy vzniku SJM budou jeho předmětem ty majetkové hodnoty a dluhy, které splňují zákonná kritéria rozsahu SJM. Přitom se však již nepřihlíží k majetku, který z okruhu majetkového společenství manželů vyšel, ani se neprovádí zápočty, neboť v době před zánikem manželství byl každý manžel výlučným vlastníkem, popř. spoluvlastníkem, a mohl tedy s majetkem volně nakládat.

Ani smlouvou, ani rozhodnutím soudu nelze změnit nebo vyloučit zákonné uspořádání týkající se obvyklého vybavení rodinné domácnosti. Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti nejsou od účinnosti OZ součástí společného jmění.

Zákon vymezuje, co lze podřadit pod pojem „věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, přičemž není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. V obou případech je třeba k nakládání s věcí souhlas druhého manžela (nejde-li o věc zanedbatelné hodnoty). Zpravidla se jedná o kuchyňské vybavení, zařízení obývacího pokoje, ložnice a jiných pokojů, běžné elektrospotřebiče jako jsou televize, pračka, myčka, mixéry, vysavače, videa atd.

OZ také řeší osud věcí, které patří do obvyklého vybavení rodinné domácnosti v případě, kdy manželé spolu nežijí. Za této situace má manžel, který opustí rodinnou domácnost, právo požadovat, aby mu bylo vydáno vybavení, které náleží výhradně jemu. Jestliže však jeho věc potřebuje společné nezletilé dítě, toto právo mu OZ nepřiznává.

Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech SJM v dosavadním režimu.

 • Smlouva o výhradě vzniku SJM ke dni zániku manželství

zpět na začátek

Předmanželská smlouva

Obdobným způsobem, jakým lze smluvně modifikovat SJM za trvání manželství (viz výše), si mohou muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství. I zde je tedy podmínkou forma notářského zápisu. Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu pak nabývá účinnosti uzavřením manželství. Týká-li se smlouva již existující věci, která je zapsána do veřejného seznamu, lze provést do tohoto seznamu zápis změny až po uzavření manželství.

Příklad:
Notářský zápis při plném odložení vzniku SJM a zúžení SJM:

Preambule
Účastnící této smlouvy mají v úmyslu uzavřít manželství, a to dne…… Na základě jejich vzájemné dohody uzavírají tuto předmanželskou smlouvu, ve které vymezují dobu vzniku a rozsah společného jmění manželů. Není-li v této předmanželské smlouvě stanoveno jinak, budou se majetkové právní poměry mezi manžely řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

I. Vznik společného jmění manželů

Účastníci této předmanželské smlouvy se výslovně dohodli o tzv. koakvizici, tj. vyhrazují vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství.

II. Zúžení společného jmění manželů

Na základě této předmanželské smlouvy nebudou předmět společného jmění manželů, které vznikne až ke dni zániku manželství, tvořit:

 1. veškeré příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z manželů, včetně vypořádacích podílů ve společnostech, apod.;
 2. příjmy jednoho z manželů představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo družstva;
 3. movité a nemovité věci, stejně jako práva a jiné majetkové hodnoty získané jedním z manželů z příjmů podle písm. a) a b);
 4. výnosy, užitky a přírůstky věcí uvedených pod písm. c), které budou předmětem výlučného vlastnictví jednoho z manželů;
 5. dluhy, které vzniknou některému z manželů, a které se budou týkat majetku, který je v jeho výhradním vlastnictví.

Do výlučného vlastnictví slečny Novákové ke dni vstupu do manželství náleží osobní automobil SPZ …, digitální fotoaparát značky Canon, hospodářská usedlost postavená na parcele – přesná specifikace atd.

Do výlučného vlastnictví pana Novotného ke dni vstupu do manželství náleží osobní automobil SPZ …, motocykl tovární značky Honda s SPZ …, byt – jeho přesná specifikace atd.

zpět na začátek

Režim oddělených jmění

V režimu oddělených jmění smí manžel s majetkem volně nakládat, aniž by potřeboval souhlas druhého manžela. Cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví.

Podniká-li v režimu oddělených jmění manželé společně nebo jeden z manželů podniká s pomocí druhého manžela, rozdělí si příjmy z podnikání, jak si písemně ujednali; jinak se příjmy rozdělí rovným dílem.

zpět na začátek

Ochrana třetích osob v případě smluvní modifikace SJM

V případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl za trvání SJM, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je v SJM.

Jestliže však dluh jen jednoho z manželů vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, kterou by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Totéž platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů, či v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Došlo-li ke vzniku závazku jednoho z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo.

Zákon dává třetím osobám, zejména věřitelům možnost uplatnit své právo u příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí SJM, stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo, je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu dotčeno jejich právo.

Zákon stanoví, že manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvy modifikující SJM (včetně smlouvy předmanželské) odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Skutečnost, že obsah předmětné smlouvy je jiné osobě znám, jsou povinni prokázat manželé.

zpět na začátek

Exekuce

Příslušná ustanovení OSŘ, která upravují nařízení a provedení výkonu rozhodnutí (exekuci) v souvislosti se SJM výslovně stanoví, že za majetek patřící do SJM povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje též majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno SJM nebo zúžen jeho stávající rozsah, nebo že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah SJM nebo proto, že byl smlouvou vyhrazen vznik SJM ke dni zániku manželství, nebo že byl ujednán režim oddělených jmění.

Platí však pravidlo, že před vydáním exekučního příkazu na majetek ve SJM zjistí soud, nebo exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení SJM, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

Při vydání exekučního příkazu je exekutor nebo soud povinen vycházet z obsahu listiny zveřejněné v příslušném veřejném seznamu, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný z exekučního řízení. Pro případ, že není možné zjistit, zda závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do SJM, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve SJM, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.

Při nařízení exekuce soud tedy musí zkoumat, zda majetek patří do SJM či nikoli, a tedy i to, zda tento majetek může být použit k vymožení závazku manžela.

Výkon rozhodnutí na majetek patřící do SJM lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do SJM, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve SJM, lze vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. Výkon rozhodnutí se pak ale nevztahuje na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Je-li však částka ve výši poloviny peněžních prostředků nižší než dvojnásobek životního minima, tak platí, že výkonem rozhodnutí není možné postihnout právě částku ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce podle právního předpisu upravujícího výši životního minima.

Nicméně od 1. 4. 2021 nabývá účinnosti novela OSŘ, která zvyšuje hranici nepostižitelné částky z výše uvedeného dvojnásobku životního minima na trojnásobek životního minima jednotlivce. Zmíněné Peněžní prostředky vyplatí peněžní ústav manželovi povinného na jeho žádost. O tom musí být manžel povinného při nařízení výkonu rozhodnutí poučen.

zpět na začátek

Vypořádání

Obecně platí, že SJM zaniká zánikem manželství, a zanikne-li SJM, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich SJM jsou stejné. V případě vypořádání smluvně modifikovaného SJM se ohledně věcí tvořících SJM postupuje obdobně s tím, že obecné principy vypořádání, zejména zřetel k potřebám nezletilých dětí, se plně uplatní pro vypořádání zúženého SJM.

zpět na začátek

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme