Přeměny obchodních korporacíPrůběh přeměny

U přeměn obchodních společností zdůrazňuje platná právní úprava práva a povinnosti akcionářů, společníků, statutárních orgánů zúčastněných společností, věřitelů zúčastněných společností. Stanoví kroky nutné k právně účinné realizaci fúzí, převodu jmění na společníka, rozdělování obchodních společností a také změny právní formy.

Požadovanou účastí znalců a auditorů má snahu zajistit korektní průběh těchto procesů, aby byly maximálně omezeny možnosti jejich zneužití ve prospěch některých akcionářů či společníků, ve prospěch některých věřitelů, popř. členů statutárních orgánů. Z ustanovení právních předpisů vyplývá i časový průběh procesu přeměn. Právní úprava tak uznává, že přeměna obchodní společnosti nemůže být záležitostí jednoho či několika dnů, ale že to je vždy dlouhodobější (několikaměsíční) proces. V rámci tohoto procesu jsou pak ekonomicky a právně důležité určité okamžiky.

Rozhodný den

Rozhodný den se určuje pouze při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Při rozdělení odštěpením nastávají účinky rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež mají podle projektu rozdělení přejít na nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo.

Rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. Jestliže projekt přeměny určí den pozdější, považuje se za rozhodný den datum zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Konečná účetní závěrka se sestavuje jako řádná nebo mimořádná účetní závěrka. Jestliže se vyžaduje konečná účetní závěrka při změně právní formy, sestavuje se ke dni, který předchází dni, k němuž je změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku.

Při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka se mezitímní účetní závěrka sestavuje jen tehdy, byla-li poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka, popřípadě konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění uplynulo více než 6 měsíců. Ode dne, k němuž je sestavena mezitímní účetní závěrka, do dne vypracování projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka nesmí uplynout více než 3 měsíce.

Jestliže se vyžaduje zahajovací rozvaha při změně právní formy, sestavuje se ke dni, k němuž byla změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku.

Při přeměně všechny osoby zúčastněné na přeměně ověřují konečnou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna z osob zúčastněných na přeměně má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví.

Jestliže mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem všechny osoby zúčastněné na přeměně, které vedou účetnictví, jsou všechny nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímající společník, pokud je účetní jednotkou, rozdělovaná společnost nebo družstvo anebo společnost nebo družstvo po změně právní formy povinni nechat ověřit zahajovací rozvahu auditorem.

Pokud zákon ukládá akciové společnosti povinnost zpřístupnit nebo poskytnout akcionáři v souvislosti s přeměnou jakoukoli účetní závěrku, zpřístupní nebo poskytne spolu s ní vždy i výroční zprávu vztahující se k této účetní závěrce.

Projekt přeměny

Přeměna obchodní společnosti nebo družstva se provádí podle písemného projektu přeměny. Změna zakladatelského právního jednání, k níž dochází v důsledku přeměny, nastává na základě změn obsažených v projektu přeměny ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Projekt přeměny vyhotoví osoby zúčastněné na přeměně nebo správní rada. Pokud je osobou zúčastněnou na přeměně osoba právnická, zabezpečuje splnění této povinnosti statutární orgán. Projekt přeměny podepisují všechny osoby zúčastněné na přeměně. Zákon stanoví, že dnem vyhotovení projektu přeměny je den, kdy projekt přeměny splňuje všechny náležitosti právního jednání vyžadované zákonem.

Projekt přeměny musí být schválen ve stejném znění společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi způsobem stanoveným zákonem, ledaže takové schválení není vyžadováno, a musí obsahovat zákonem požadované údaje a být schválen ve znění, v jakém byl zveřejněn uložením do sbírky listin obchodního rejstříku nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný.

Přeměna veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti musí být schválena všemi společníky, přeměna společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí být schválena valnou hromadou. Přeměna družstva musí být schválena členskou schůzí, přičemž členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů. Podpis společníka musí být úředně ověřen, rozhodnutí, valné hromady, respektive členské schůze musí mít formu notářského zápisu, jehož přílohou je projekt přeměny.

Projekt fúze

Projekt fúze obsahuje alespoň:

 • firmu a sídlo všech zúčastněných a nových obchodních společností nebo družstev, jejich právní formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,
 • výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti anebo členů zanikajícího družstva na nástupnické společnosti nebo nástupnickém družstvu, ledaže nedochází k výměně podílů, a případný doplatek s určením jeho výše a dobu splatnosti,
 • rozhodný den fúze,
 • práva, jež nástupnická obchodní společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
 • den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům z vyměněných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují,
 • všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných obchodních společností nebo družstev poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,
 • při fúzi sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva; jestliže nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny uvedeny, má se za to, že se zakladatelské právní jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva nemění,
 • při fúzi splynutím:
  • zakladatelské právní jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva,
  • jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů statutárního orgánu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva a dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva.

Projekt rozdělení

Projekt rozdělení musí obsahovat alespoň:

 • firmu a sídlo všech zúčastněných a nových obchodních společností nebo družstev a jejich právní formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,
 • při rozštěpení výměnný poměr podílů společníků nebo členů zanikající společnosti nebo družstva na jedné nebo více nástupnických společnostech nebo družstvech s uvedením, jak se rozdělují podíly na nástupnických společnostech nebo družstvech mezi společníky nebo členy zanikající společnosti nebo družstva, a kritérium, na němž je toto rozdělení založeno, a případný doplatek s určením jeho výše a doby splatnosti,
 • při odštěpení výměnný poměr podílů, obsahující údaj o tom, kolik a jakých podílů nabude společník nebo člen rozdělované společnosti nebo družstva na nástupnické nebo nástupnických společnostech nebo družstvech, popřípadě údaj o tom, účast jakého společníka na rozdělované společnosti v důsledku odštěpení zanikne, s uvedením, jak se rozdělují podíly na nástupnických společnostech nebo družstvech mezi společníky nebo členy rozdělované společnosti nebo družstva, a kritérium, na němž je toto rozdělení založeno a případný doplatek s určením jeho výše a doby splatnosti,
 • rozhodný den rozdělení,
 • práva, jež nástupnická obchodní společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
 • den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti z vyměněných nebo nových podílů při rozdělení sloučením, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují,
 • všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných nebo nových obchodních společností nebo družstev poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt rozdělení; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,
 • určení, kteří zaměstnanci zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva se stávají zaměstnanci nástupnických obchodních společností nebo družstev nebo zůstávají zaměstnanci rozdělované obchodní společnosti nebo družstva při odštěpení,
 • určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou nebo jednotlivé nástupnické obchodní společnosti nebo družstva nebo zůstávají rozdělované obchodní společnosti nebo družstvu při odštěpení; při tomto určení je možno použít odkazu na poslední řádnou, mimořádnou, konečnou nebo mezitímní účetní závěrku sestavenou před vyhotovením projektu fúze a soupisy jmění z provedené inventarizace, jestliže takové určení umožňují; majetek a práva zapisovaná do katastru nemovitostí se v projektu rozdělení označí podle zákona upravujícího veřejnou evidenci nemovitostí
 • při rozdělení sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, má-li k nim v důsledku rozdělení dojít. Jestliže nejsou v projektu rozdělení sloučením obsaženy žádné změny zakladatelského právního jednání, má se za to, že zakladatelské právní jednání se nemění,
 • při rozdělení se vznikem nových společností nebo družstev:
  • zakladatelské právní jednání všech nástupnických společností nebo družstev
  • jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů statutárního orgánu nástupnické společnosti nebo družstva a členů dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady nebo správní rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva,
 • při rozštěpení určení, na kterou nástupnickou společnost nebo družstvo přechází daňová povinnost zanikající společnosti nebo družstva, a
 • při odštěpení případné změny zakladatelského právního jednání rozdělované společnosti nebo družstva.

Projekt převodu jmění

Projekt převodu jmění obsahuje alespoň:

 • firmu, sídlo, identifikační číslo a právní formu zanikající společnosti,
 • firmu, sídlo, identifikační číslo a právní formu nebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, a nebylo- li přiděleno, datum narození přejímajícího společníka,
 • rozhodný den převodu jmění, pokud je přejímající společník účetní jednotkou podle zákona o účetnictví nebo se jí stane zápisem převodu jmění do obchodního rejstříku, a
 • nejde-li o převod jmění na jediného společníka, i podrobná pravidla pro určení výše a splatnosti vypořádání poskytovaného ostatním společníkům zanikající společnosti.

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy obsahuje alespoň:

 • firmu, sídlo a identifikační číslo obchodní společnosti nebo družstva před změnou právní formy,
 • právní formu, jíž má obchodní společnost nebo družstvo nabýt,
 • firmu obchodní společnosti nebo družstva po změně právní formy,
 • den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy,
 • společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu nebo stanovy obchodní společnosti nebo družstva po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku,
 • všechny zvláštní výhody, které obchodní společnost nebo družstvo měnící svoji právní formu poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizují, a znalci pro ocenění jmění; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,
 • pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, a výši částky, jež mu bude vyplacena, nebo způsob jejího určení, není-li ke schválení změny právní formy nutný souhlas všech společníků,
 • při změně právní formy akciové společnosti výši náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy,
 • jména, příjmení a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla osob, které budou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku:
  • členy statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva,
  • členy dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizuje, i dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva,
 • mění-li se právní forma na akciovou společnost:
  • počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, údaj, zda akcie budou vydány jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír anebo budou imobilizovány, a pravidla postupu a dobu pro jejich vydání,
  • údaje o tom, zda nebo kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci akciové společnosti s uvedením, že tato místa budou obsazena až po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby