Video + podcast

Provozovny: základní informace

Provozování živnosti nutně neznamená provozování provozovny. Provozovna je určitá technická pracovní jednotka, stejně jako třeba výrobna nebo služebna. Zatímco bez sídla firmy se neobejdete, v případě provozovny to může být trošku jinak.

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelů a dále také mobilní provozovna.

Povinnosti podnikatele vztahující se k provozovně

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu předem oznámit zahájení i ukončení provozu provozovny. Výjimkou jsou automaty a mobilní provozovny, na které se toto ustanovení nevztahuje.

Při dočasném uzavření provozovny, která je určena k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, má podnikatel povinnost předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření. Opět s výjimkou automatů a mobilních provozoven.

Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy. Stejně tak je povinen nejpozději ke dni ukončení provozu v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. V případě podnikající fyzické osoby neboli OSVČ je nejčastěji takovou adresou bydliště podnikatele. V případě právnické osoby i sídlo podnikatele.

Ilustrační fotografie

Podnikatel musí zajistit, aby provozovna splňovala požadavky z hlediska zvláštních předpisů. To se týká například kolaudačních rozhodnutí.

Musí také jmenovat osobu odpovědnou za provoz celé provozovny. V případě, že v provozovně probíhá komunikace se spotřebiteli, jedná se o obchodní činnost, musí být po celou dobu otevření provozovny k dispozici osoba, která hovoří česky, anebo slovensky.

Všechny provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem.

Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označeny: za prvé jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny. To se netýká automatů. A za druhé prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, a kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Další informace o provozovnách se dozvíte ve druhém díle videa.

• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod