Video + podcast

Podnikatelská provozovna – Základní požadavky k provozování podnikatelské provozovny

Provozovna je v definici živnostenského zákona zvláštní a samostatně ohlášený podnikatelský prostor, ve kterém je provozována živnost. Nelze ji automaticky zaměňovat za místo nebo sídlo podnikání, protože k provozování celé řady živností není žádná speciální provozovna nutná.

Na druhou stranu je za provozovnu z definice zákona považován třeba automat nebo obdobné zařízení, které slouží k prodeji zboží nebo k poskytování služeb. Stejně tak je za provozovnou automaticky pokládán i mobilní stánek (mobilní provozovna). Základní informace o podnikatelské provozovně najdete v prvním díle.

Základní oznamovací povinnosti

Povinnost zřídit si provozovnu zákon podnikateli neukládá. V případě, že si podnikatel provozovnu zřídí – tedy v situaci, kdy živnost provozuje v provozovně – vztahují se na něj oznamovací a označovací povinnosti.

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu předem oznámit zahájení i ukončení provozu provozovny. Výjimkou jsou automaty a mobilní provozovny, na které se toto ustanovení nevztahuje.

Ilustrační fotografie

Při dočasném uzavření provozovny, která je určena k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, má podnikatel povinnost předem na vhodném místě, dobře viditelném zvenčí, označit počátek a konec uzavření své provozovny. Ani tento požadavek se ale nevztahuje na automaty a mobilní provozovny.

Podnikatel je povinen ohlásit živnostenskému úřadu i každou změnu adresy. Stejně tak musí nejpozději ke dni definitivního uzavření provozovny oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat jeho případné podnikatelské závazky. Nejčastěji je takovou adresou bydliště podnikatele.

Provozovna je v definici živnostenského zákona zvláštní a samostatně ohlášený podnikatelský prostor, ve kterém je provozována živnost.

Označování podnikatelské provozovny

Všechny provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny:

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele;
  • jeho identifikačním číslem.

Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označeny:

  1. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (opět se netýká automatů);
  2. prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli (nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat);
  3. kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Základní provozní povinnosti

Podnikatel je povinen ustanovit v provozovně osobu odpovědnou za její provoz. Pokud je provozovna určena k prodeji zboží nebo k poskytování služeb spotřebitelům, musí být v době provozu přítomna (ze strany provozovatele) osoba, která splňuje podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.

Podnikatel musí také zajistit, aby jeho provozovna byla způsobilá k provozu podle zvláštních právních předpisů. Ty se samozřejmě liší podle účelu, k jakému je provozovna užívána.

Povaha činnosti provozované v dané provozovně musí být v souladu s kolaudačním rozhodnutím, vydaným příslušným stavebním odborem.

Podnikatel by měl zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy. Dozor provádí příslušné hygienické stanice, na území Prahy informace získáte na webové stránce Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Provozovna musí splňovat také podmínky protipožární bezpečnosti. Pro bližší informace, nebo žádost o vyjádření hasičů se lze například v Praze obrátit na HZS hlavního města Prahy.

Ilustrační fotografie | EarthScape ImageGraphy / Shutterstock.com

Coby původce živnostenského odpadu musí podnikatel zajistit likvidaci odpadu z provozovny. Bližší informace získá podnikatel na odboru životního prostředí.

Další povinnosti mu vyplývají z povahy činnosti v provozovně, kde je například dozorovým orgánem Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo i Státní veterinární správa.

Pokud je provozovna určena k prodeji zboží nebo k poskytování služeb spotřebitelům, je povinností podnikatele vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon).

Na dokladu musí být uvedeno:

  • Název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikatele
  • Identifikační číslo osoby
  • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
  • Druh zboží nebo služby
  • Cena

Zvláštní právní předpisy mohou samozřejmě stanovovat i další povinnosti ohledně vydávaného dokladu. Z těch hlavních lze zmínit například zákon o DPH, zákon o EET apod.

• Oblasti podnikání: Obchod