Průvodce přechodem na smluvní nájemné

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) připravilo příručku, která je určena všem nájemníkům i pronajímatelům, jichž se v roce 2011 dotklo ukončení regulace nájemného. Průvodce vznikl na základě dosavadních poznatků ze strany nájemců i pronajímatelů, dotazů médií i veřejnosti. Publikace přináší souhrn všech faktů – změn zákona, vysvětlení pojmů, které je třeba v oblasti nájemného znát, parametrů bytů a domů, možností jak zjistit výši nájemného, a také vše, co může provázet případný soudní spor.Úvod

Deregulace nájmů je zákonem řízený proces narovnání vztahů na trhu s nájemními byty. Jeho průběh je striktně ukotven v zákoně č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného, který přesně definuje maximální možná navýšení nájemného v dané oblasti České republiky v průběhu platnosti zákona. Ta je stanovena do 31. 12. 2010 pro území České republiky s výjimkou Prahy, krajských měst kromě Ústí nad Labem a Ostravy a měst nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji. Pro tato zbývající území je platnost prodloužena do 31. 12. 2012. Po skončení tohoto procesu již nelze nájemné za žádných podmínek jednostranně zvyšovat. Jakákoli změna výše nájemného je možné pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) proto přináší další z pomocných kroků nejen pro obyvatele, kterých se v roce 2011 dotkla zásadní legislativní změna v oblasti nájemního bydlení, ale i těm, kterých se tato změna bude týkat za dva roky. Na základě dosavadních poznatků ze strany nájemců, pronajímatelů, médií i odborné veřejnosti MMR sestavilo stručného a praktického průvodce přechodem na smluvní nájemné.

Průvodce vznikl také proto, aby se zúčastněné strany případnému soudnímu sporu mohli vyhnout, neboť ten je vždy až krajním řešením. Postupy, rady a tipy, které zde čtenáři najdou, by jim měly pomoci orientovat se v nové situaci, napomohou k řešení a především k dosažení vzájemné shody. Průvodce je v tištěné podobě k dispozici na všech pobočkách Sdružení nájemníků, Občanského sdružení majitelů domů a na městských a obecních úřadech.

Ministerstvo pro místní rozvoj patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).

Doporučujeme