Řecko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Obsah neuveden.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory
Agentura  Enterpise Greece Invest & Trade prezentuje jako strategické investiční sektory cestovní ruch, energetiku, informační a telekomunikační technologie, zdravotnické technologie a služby, kombinovanou dopravu, potraviny a zemědělské produkty. Ve zpracovatelském průmyslu Řecka si udržují přední místo těžba a zpracování kovů (zejm. bauxit, hliník, měď) a farmaceutický průmysl.

Perspektivní položky českého exportu
Cestovní ruch je oborem s největšími komparativními výhodami nejen v rámci Řecka, ale i v rámci EU. Na tvorbě HDP se přímo podílí 10 % a nepřímo 25 %. V oblasti lázeňské turistiky trvá záměr vlády privatizovat některé lokality. Jedním z inspiračních zdrojů je i český model využití léčebných pramenů a technologií. Vážnou překážkou zůstává nedostatečná legislativa, minulostní zátěže a nedořešené vlastnické vztahy.
Zhruba polovinu CZ exportu do Řecka představují  stroje a dopravní prostředky a vývoz má rostoucí tendenci. Vedou osobní automobily. I v r. 2021 se očekává obnova městských autobusů v Athénách a Soluni.
Vzhledem k deklarovaému záměru vlády snížit závislost země na lignitu se v energetice vrací na scénu zájem o posílení výroby energie z OZE a oživení prožívají malé vodní elektrárny. Plán úplné dekarbonizace má horizont v r. 2028. V klasické výrobě elektřiny lze očekávat nové příležitosti v souvislosti s probíhající plnou liberalizací trhu. Probíhá výstavba nových zejména plynových elektráren, modernizuje se rozvodná síť a pokračuje výstavba podmořského propojení pevninské rozvodné sítě s Kykladskými ostrovy a Krétou.
Dlouhodobě perspektivní se jeví sektor LNG infrastruktury. Průzkum nalezišť ropy a zemního plynu zřejmě pozastaví palivová krize. Ve výstavbě je plynovod TAP (Trans Adriatic Pipeline) vedoucí přes území Řecka, jehož výstavba má být ukončena v r. 2020, byl uzavřen kontrakt na výstavbu plynovodu IGB (Interconnector Greece Bulgaria) a v konečné fázi i kontrakt na výstavbu terminálu LNG v Alexandropouli „AegenaLNG“.
Perspektivy v kombinované dopravě a dopravní infrastuktuře posiluje skutečnost, že čínská COSCO International Ltd. má v rukou správu pirejského přístavu a navyšuje jeho kapacity. Modernizován bude i přístav v Soluni, který má v dlouhodobém pronájmu mezinárodní konsorcium SEGT. Počítá se s výstavbou překladišť a center kombinované dopravy (první z nich se již řadu let postupně rozšiřuje na trati Athény-Korint v oblasti Thriasio Pedio) a realizuje se program modernizace a rozšiřování železniční sítě. Proběhla privatizace státního provozovatele železničních služeb a po jejich liberalizaci vstupují na trh nové firmy. Nákladní přeprava z přístavů Piraeus a Soluň má značný potenciál. Finanční krize nezastavila rozšiřování a modernizaci athénského metra. Pokračují práce na jeho prodloužení, dlouhodobým záměrem je vybudování trasy 4 přes nejhustěji obydlené městské části spojující všechny stávající trasy (celkem 33 km, 30 stanic).
Prostor existuje  v ekologii a rozvoji ekologické infrastruktury. Díky nedostatečnosti stávajících skládek a v obavách před sankcemi EK lze čekat investice do zpracování pevného odpadu (městského i průmyslového). Diskuse se vedou jak o formě řešení (na úrovni regionu či města) tak o mixu technologií, který bude použit (ano recyklaci a kompostování, spory o spalování) i o umístění jednotlivých závodů, proti kterým v řadě případů protestují místní komunity. Potenciál má zpracování recyklovaného materiálu, rekultivace starých a výstavba nových skládek. Očekává se posílení projektů orientovaných na zlepšení hospodaření s vodami (biologické čističky, hospodaření s podzemními vodami, odsolování atd.), které však často brzdí lokální zájmy. Strategické projekty budou realizovány formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Evropská nařízení omezující použití plastů zejména ve veřejném stravování vytvářejí prostor pro dovoz ekologických náhražek.
Zemědělství utrpělo začleněním do kompetitivního prostoru EU a bylo přes příznivé klimatické podmínky zanedbáváno. Někdejší pilíř ekonomiky postihl útlum díky přesunu obyvatel do měst a díky růstu dovozů z EU. Hospodářská krize měla na zemědělství pozitivní dopad a obor nabídl uplatnění volným pracovním silám. České zemědělské a potravinářské technologie mají v Řecku tradičně dobré jméno.

Nutnost po úsporných letech finanční krize a koronavirové pandemii obnovit vybavení státních i soukromých zdravotnických zařízení je příležitostí pro vývoz  zdravotnické techniky, vybavení, materiálu a rehabilitačních pomůcek.

Tradiční  spotřební zboží z ČR, jako je například sklo a porcelán, je postupně vytlačováno z řeckého trhu lacinou konkurencí. Objevily se však nové komodity jako telekomunikační zařízení, příslušenství přístojů pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, kancelářské stroje a zařízení na automatizované zpracování dat, kamna a kotle na dřevo či biopaliva, po kterých je vzhledem k rostoucí ceně topné nafty a elektrické energie zaznamenaly zvýšenou poptávku, elektrická zařízení a obvody, dětské kočárky apod. (viz kap. 4.2).

Privatizace
Investiční a dodavatelské možnosti pro české firmy budou spojeny s privatizací řeckého veřejného majetku, které jsou v režii Fondu pro využití privátního majetku státu  Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (řecká zkratka TAIPED), jež je součástí společnosti  Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. spravující veškerý majetek státu. 

Mapa oborových příležitostí je k dispozici na portálu BusinessInfo  v kapitole věnované Řecku.

Ekonomické aktuality z teritoria jsou uveřejňovány  na webové stránce velvyslanectví.

Užitečné kontakty

Energetika

Železniční infrastruktura 

Infrastruktura městské hromadné dopravy:

Ekologická infrastruktura

Zemědělství

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Vzhledem k epidemiologické situaci a v reakci na opatření přijímaná proti šíření viru COVID-19 byla realizace činností naplánovaných na r. 2020 pozastavena. V závilsoti na dalším vývoji může být toto rozhodnutí v průběhu r. 2020 ad hoc revidováno.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem