Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-20178. Zvyšování povědomí o rozvojových zemích a rozvojové spolupráci

8.1 Informační aktivity

Veřejná a politická podpora je klíčovým předpokladem pro efektivní realizaci rozvojové spolupráce a pro kvalitativní i kvantitativní změny v této oblasti. Při snaze o zvyšování efektivity české ZRS hraje významnou roli průběžné informování odborné i laické veřejnosti. MZV jako koordinátor ZRS provádí informační aktivity v rámci vlastního informačního a osvětového programu, např. vydávání tiskovin a publikací, provozování internetových stránek, spolupráci s novináři, pořádání konferencí, seminářů, výstav apod. Vedle toho také finančně podporuje aktivity nevládního a akademického sektoru. Důležitým bodem je rovněž zviditelnění role ČR jako dárce v samotných rozvojových zemích.

MZV jako hlavní koordinátor dané oblasti se průběžně snaží zvyšovat politickou podporu české rozvojové spolupráci. Aktivně se snaží zapojit do debaty o rozvojové spolupráci členy Parlamentu ČR, mj. prostřednictvím podvýboru pro rozvojovou spolupráci v rámci Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR, který pravidelně zve na svá jednání zástupce vlády i nevládních organizací činných v rozvojové spolupráci.

8.2 Globální rozvojové vzdělávání

Specifické postavení v aktivitách zaměřených na posilování povědomí o rozvojových zemích a rozvojové spolupráci má globální rozvojové vzdělávání (GRV). Jde o celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje utváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Cíle, principy a témata globálního rozvojového vzdělávání jsou podrobněji rozpracovány v Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání v ČR, která vznikla z podnětu MZV ve spolupráci s MŠMT, FoRS a řadou dalších institucí.

8.3 Budování kapacit

Rozvojovou spolupráci mohou efektivně provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s potřebnými znalostmi mezinárodních závazků ČR, obecných trendů v oblasti rozvoje i praktické realizace rozvojových projektů. MZV bude usilovat o budování odborných kapacit na všech úrovních řízení a realizace ZRS.

Je vhodné zvyšovat povědomí o rozvojové spolupráci také u pracovníků MZV a zástupců dalších resortů, kteří pokrývají agendu související s rozvojem (např. obchod, zemědělství, životní prostředí, migrace, finance). Vhodnými fóry jsou např. Rada pro ZRS, příslušné resortní koordinační skupiny (RKS), popř. Rada vlády pro udržitelný rozvoj. MZV bude pokračovat v podpoře budování kapacit nestátních neziskových organizací prostřednictvím dotačního titulu.