Rumunsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pozitiva rumunského trhu: relativně jednoduché a rychlé založení pobočky firmy; široká nabídka nemovitostí či kancelářských prostor; znalost angličtiny a dalších cizích jazyků u mladé generace; členství v Evropské unii; prozatím nižší mzdové náklady; kvalifikovaná pracovní síla (zejména automobilový sektor nebo ITC, SW); výhodná geografická poloha; česká menšina v Banátu; slovenská menšina v příhraničních župách sousedících s Maďarskem.

Negativa rumunského trhu: nutnost zřízení kanceláře v Bukurešti nebo v regionech (nedoporučuje se řídit firmu/pobočku na dálku); nižší kvalita infrastruktury (ohraničené pokrytí území dálniční sítí, doprava je časově náročná a nákladná); horší platební morálka a nelehká vymahatelnost pohledávek; nižší produktivita práce; nedostatek kvalifikované pracovní síly; obtíže s čerpáním EU fondů; nižší tempo reforem; korupce; rozdíl v úrovni infrastruktury i příjmů mezi hlavním městem a regiony; časté problémy v procesu tendrů; volatilní měnový kurz; slabší veřejný sektor, častá rotace ministrů a zaměstnanců ve státním sektoru; nepředvídatelnost legislativního prostředí.

Perspektivní sektory v Rumunsku 2020:

Rozvoj měst

Pro české firmy může být perspektivní např.: elektrifikace a rekonstrukce městské hromadné dopravy, revitalizace historických center měst a obcí, výstavba sociálního bydlení, modernizace škol, univerzit, nemocnic, budování cyklostezek, chodníků a sportovních zařízení, obnova městského osvětlení, modernizace parků.

Vzdělávání zaměstnanců

Pro české firmy v tomto sektoru mohou být perspektivní např.: pomoc při zvyšování kvalifikace zaměstnanců, oborové vzdělávání, bezpečnost práce na pracovišti, rekvalifikace, projekty v rámci veřejného vzdělávacího systému, projekty pro absolventy, projekty pro integraci sociálně slabých skupin.

Podpora malých a středních podniků

Pro české firmy v tomto sektoru mohou být perspektivní např.: investice do výrobních podniků (budovy, výrobní zařízení, vybavení IT), podpora MSP zaměřených na inovace (transfer technologií, rizikový kapitál, podpůrné úvěry), podpora mezinárodní činnosti MSP, podpora klastrů, poradenství.

Rozvoj venkova

Pro české firmy v tomto sektoru mohou být perspektivní např.: participace na integračních projektech, investice do zemědělských a lesnických závodů (stroje, budovy) a lokálních zdrojů alternativní energie (např. biomasa), rozvoj a obnova systému zavlažování, programy pro mladé zemědělce, zpracování potravin, investice do budov a zařízení, rybářství, podpora výrobních svazů, rozvoj obcí (obnova systému vodovodního řádu a kanalizace) a místních komunikací, přímé platby pro zemědělství.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Pro české firmy v tomto sektoru mohou být perspektivní např.: dodávky obalů a obalové techniky, výrobních linek, strojů a zařízení nebo export konkrétních komponentů pro výrobce vozidel, elektrovozidel nebo jejich subdodavatele, participace na rozvoji dopravní infrastruktury, konkrétně dodávkami a subdodávkami stavebních materiálů a technologií, strojů a zařízení a případně i formou dodávek stavebních prací nebo stavební supervize dle požadavku investora.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Pro české firmy mohou být perspektivní např.: subdodávky strojů, náhradních dílů a technologií do těchto provozů.

Elektrotechnika

Pro české firmy může být perspektivní např. i nový trend v oblasti smart technologií při výměně elektroměrů pro domácnosti.

Energetický průmysl

Pro české firmy může být perspektivní např.: aktuální dostavbu 3. a 4. bloku v jaderné elektrárně Cernavoda, výstavba nových elektráren, rekonstrukce a modernizace stávajících energeticky neefektivních elektráren, nebo dobíhající projekty větrných elektráren. A dále jsou to projekty na zvyšování energetické účinnosti, v oblasti kogeneračních jednotek, OZE, malých vodních elektráren, a rozvodných energetických páteřních sítí, atd.

ICT

Pro české firmy mohou být perspektivní např.: možnosti dodávek technologií, specializovaného SW pro řízení průmyslových provozů a callcenter, dodávky SW řešení pro ochranu firemních dat, participace na projektech programu digitální agendy pro nové programovací období 2014–2020 za 2,4 mld. eur.

Stavební průmysl

Pro české firmy v tomto sektoru může být perspektivní např.: participace např. na projektech občanské i průmyslové výstavby konkrétně dodávkách a subdodávkách stavebních materiálů a technologií, strojů a zařízení a případně i formou dodávek stavebních prací nebo stavební supervize dle požadavku investora.

Strojírenský průmysl

Pro české firmy mohou být s ohledem na zastaralost vozového parku v rumunských městech perspektivní např.: dodávky technologií a komponentů pro městskou dopravní techniku (tramvaje, příměstské vlaky, kolejová infrastruktura atd.) a všeobecně také pro logistiku včetně parkovacích systémů nebo prodejních automatů.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Příležitosti pro české firmy mohou být např. v podobě dodávek a subdodávek technologií na ochranu životního prostředí. Hlavně dodávek v oblasti čištění a úpravy vody, technologických součástí pro čistírny odpadních vod, technologií na úpravu pitné vody a v oblasti nakládání s odpady, např. linek na recyklaci použitých elektrických a elektronických výrobků. Příležitosti jsou i v odpadovém hospodářství měst, neboť většina z nich zatím nemá vybudovanou funkční infrastrukturu třídění odpadů.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pro české firmy existují předpoklady pro export: lékařských přístrojů a zařízení, zdravotnického materiálu, pomůcek a vybavení zdravotnických pracovišť. Na trhu jsou všeobecně žádána moderní parafarmaceutika, volně prodejné doplňky stravy a spotřební materiál.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Pro české firmy může být perspektivní např.: export potravinových výrobků a strojního vybavení do potravinářských výrobních a zpracovatelských závodů. V zemědělství mají perspektivu dodávky zemědělské techniky a technologií, zemědělských strojů, zařízení a zemědělských hnojiv. Konkrétně se do Rumunska dováží traktory, zemědělské nástavby. Výběrová řízení se objevují v oblasti vybavení vepřínů, drůbežáren a zavlažovacích technologií atd.

Zpracovatelský průmysl

Pro české firmy se jeví jako perspektivní např.: možnosti subdodávek v podobě lesních nakladačů, manipulátorů, formátovacích pil a dalších strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu nábytku a dřeva.

Obranný průmysl

Pro české firmy mohou být perspektivní např.: participace na přezbrojování, vybavení letišť, speciální materiál, zdravotní potřeby.

Další prioritní sektory

Cestovní ruch, obnova historických památek, eroze pobřeží, státní správa, podpora chodu podpůrných programů EU, zhotovení informačních brožur a materiálů o podpůrných programech EU, technická asistence.

Aktuální sektorové příležitosti pro Rumunsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V kalendářním roce 2019 Velvyslanectví České republiky v Bukurešti plánuje tyto aktivity: 

 • Odborný seminář ve spolupráci s advokátní kanceláří Peterka a Partners (I.Q. 2020)
 • Pracovní večeře s představiteli MO a MV (leden 2020)
 • projekt PROPED v Bukurešti: Kulatý  stůl k obchodním a investičním příležitostem v energetice Rumunska, (březen 2020, zrušeno COVID 19)
 • Výroční setkání s českými podnikateli na rezidenci velvyslance v Bukurešti (únor 2020)
 • České firmy na  veletrhu Construct Expo v Bukurešti (březen 2020, zrušeno COVID 19) – ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Bukurešti,
 • projekt PROPED v Bukurešti: Podnikatelské fórum u příležitosti konání výstavy BSDA (květen, říjen 2020, zrušeno COVID 19)
 • Porada vedoucích ekonomických úseků ZÚ v Praze (červen 2020, zrušeno COVID 19)
 • Porada vedoucích zastupitelských úřadů v Praze (srpen 2020)
 • projekt PROPED v Bukurešti: Česko-rumunský matchmakingový seminář z oblasti smart technologií, (podzim 2020)
 • Oslava státního svátku v Bukurešti – setkání s českými podnikateli (říjen 2020)
 • České firmy na zemědělském veletrhu Indagra 2020 v Bukurešti (říjen/listopad 2020) – ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Bukurešti
 • Vánoční setkání ZÚ s českými podnikateli v Bukurešti (prosinec 2020)

Pozn. Termíny se mohou z důvodu pandemie COVID 19 nadále měnit.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni 13. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem