Rumunsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny  za posledních 5 let (2014-2018)
 

Vývoz

Dovoz

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

2014

1 663 568

16.

108,7

1 284 286

18.

120,8

2015

1 791 648

16.

107,7

1 536 837

17.

119,7

2016

1 894 232

17.

105,7

1 678 634

17.

109,2

2017

2 232 742

16.

118,0

1 941 405

17.

115,9

2018

2 568 303

15.

115,0

2 109 832

17.

108,6

 

Obrat

Saldo

EUR

poř.

Index

EUR

2014

2 947 854

17.

113,7

379 282

2015

3 228 485

17.

112,9

254 811

2016

3 572 866

15.

107,3

215 598

2017

4 174 147

15.

117,0

291 337

2018

4 678 135

15.

112,0

458 471

Zdroj: ČSÚ

Rumunsko patří k největším obchodním partnerům České republiky v regionu jihovýchodní Evropy. Je to dáno politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (členství v NATO a Evropské unii), ale také značným potenciálem rumunského trhu a relativní geografickou blízkostí obou zemí. Ohledně exportních příležitostí, které v současné době rumunský trh nabízí, lze říci, že domácí produkce zatím zdaleka nestačí pokrýt poptávku a dovoz do země převyšuje její vývozy. Jednou z příčin je stále nedokončená restrukturalizace v některých odvětvích rumunského hospodářství a obecně nižší produktivita práce. Česko – rumunské vztahy zaznamenaly z hlediska obchodu a investic v posledních letech dynamický rozvoj. Česká republika postupně zvyšuje  dynamiku svého exportu do Rumunska (15. místo) a rozšiřuje rovněž přítomnost českých společností (cca 1035 českých subjektů), výrobků a služeb na rumunském trhu. Rumunsko svým ekonomickým potenciálem, velikostí, umístěním trhu i tradičními vzájemnými vazbami je pro českou podnikatelskou obec významným trhem. Perspektivními obory pro české podnikatele jsou hlavně dopravní průmysl a infrastruktura, strojírenství, výroba strojů, stavebnictví a stavební materiály, energetika, zemědělství a potravinářský průmysl, životní prostředí, software a ICT služby. Českým podnikům se v Rumunsku daří.  Obě země jsou závislé na trzích Evropské unie a podstatnou část jejich průmyslu tvoří automobilový sektor (výroba automobilů, komponentů a náhradních dílů). České firmy by mohly profitovat nejen z tradice vzájemných vztahů, ale také ze skutečnosti, že se zde na české výrobky a firmy nahlíží skoro jako na ty německé. České zboží a služby mají v Rumunsku nálepku dobré kvality.  Obrat vzájemného obchodu dosáhl v roce 2018 rekordní výše 4,68 mld. EUR.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodu se v zásadě měnila pouze málo. Mezi největší položky českého vývozu patří již tradičně motorová vozidla k dopravě osob, příslušenství a díly k motorovým vozidlům a traktorům, izolované dráty, kabely a elektrické vodiče, odstředivky, kompresory, akumulátory, armatury, kotle, filtrační a čistící stroje, čerpadla, textilie, farmaceutické výrobky, pneumatiky, povrchově aktivní čisticí a prací prostředky, impregnované textilie, ale také např. potravinové přípravky, dětské potřeby, sady stavebnic, různé hry a hračky.

 

 

Vývoz   1-12/2018

Nomenklatura SITC3

tis. CZK

Podíl v %

tis. EUR

Kód

Název

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

6 307 977

9,57

245 913

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

6 305 278

9,57

245 937

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

3 710 429

5,63

144 734

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

3 568 245

5,42

139 208

764

Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu

3 400 460

5,15

132 324

699

Výrobky z kovů základních jn.

1 965 851

2,98

76 676

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.

1 626 347

2,46

63 435

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

1 623 973

2,46

63 281

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

1 611 591

2,44

62 818

893

Předměty z hmot plastických jn.

1 567 012

2,37

61 102

Zdroj:  ČSÚ ČR

 

 

 

Dovoz   1-12/2018

Nomenklatura SITC3

tis. CZK

Podíl v %

tis. EUR

Kód

Název

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

8 464 939

15,6

330 120

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

7 224 179

13,3

281 769

821

Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný

5 542 146

10,2

216 199

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

4 652 275

8,59

181 391

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

3 046 497

5,63

118 849

122

Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové

2 484 624

4,58

96 826

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

2 347 273

4,33

91 558

542

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

1 705 375

3,15

66 504

764

Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu

1 283 750

2,37

50 014

684

Hliník

1 269 829

2,34

49 547

 Zdroj:  ČSÚ ČR

 

 

Rumunsko je největším trhem v jihovýchodní Evropě a svým ekonomickým potenciálem, velikostí, umístěním trhu i tradičními vzájemnými vazbami je pro českou podnikatelskou obec významným trhem. Perspektivními obory pro české podnikatele jsou nadále dopravní průmysl a infrastruktura, strojírenství, výroba strojů, stavebnictví a stavební materiály, energetika, zemědělství a potravinářský průmysl, životní prostředí, software a ICT služby. V roce 2018 se českým exportérům v Rumunsku dařilo získávat zakázky. Vývoz, ale i dovoz dosáhl v roce 2018 rekordních parametrů. Hodnota vývozu se meziročně zvýšila o 15 % na 2,57 mld. EUR, hodnota dovozu vzrostla o 8,6 % na 2,11 mld. EUR. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 0,46 mld. EUR. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 12 % na 4,68 mld. EUR.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poté, co se obě země staly součástí vnitřního trhu Evropské unie, vzájemná výměna služeb mezi Českou republikou a Rumunskem roste. Příjmům v oblasti služeb dominují příjmy z dopravy, a to zejména silniční a železniční. Stále více se však prosazují různé obchodní, odborné a technické služby. Rumunský sektor služeb představuje největší podíl v rámci HDP (zdroj: Statistický úřad Rumunska). Stále je však pod průměrem Evropské unie. Komponenty sektoru služeb tvoří finance, půjčky, podnikatelské aktivity, obchod, ubytovací zařízení, restaurace, doprava a ostatní služby.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Česká republika se v roce 2018 úspěšně umístila na 10. místě v pořadí největších zahraničních investorů. Dle Národního obchodního rejstříku Rumunska celková výše investovaného kapitálu z České republiky činila více než 1,36 mld. EUR.

Pořadí investorů z České republiky v Rumunsku dle výše investice (2018):

Mezi největší české investory patří nadále společnost ČEZ Romania s investicí cca 1,1 mld. EUR do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Její dvě větrné farmy s celkovým instalovaným výkonem 600 MW dnes představují největší projekt svého druhu v Evropě a produkce větrné farmy představuje zhruba 10 % podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů. Působení ČEZ otevírá v Rumunsku příležitosti dalším českým firmám a přispívá tak k prosperitě České republiky. Za zmínku jistě stojí i to, že ČEZ je dobře vnímaným zahraničním investorem v Rumunsku. Dalšími investory jsouTomis Team, srl; ČEZ Distributie; ČEZ Vanzare;  CPI Property Group;  PPF Investment Group;  Chropyňská strojírn; Renomia.;  Alef;  Skupina RC Reinvest; Antares a Penta Investments; .

Zdroj: Obchodní rejstřík Rumunska

Dle Obchodního rejstříku Rumunska (r. 2018) je v zemi registrováno přes tisíc firem s českou kapitálovou účastí. K tomuto počtu je možné připočíst další české firmy, které v Rumunsku podnikají bez registrace a své podnikání řeší na dálku nebo formou služebních cest. Pokud jde o rumunský kapitál investovaný v České republice, jedná se hlavně o společnosti zřízené rumunskými občany usazenými v České republice a je poměrně nízký (4 mil. EUR).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní oblast ČR–Rumunsko

 • Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních a Závěrečný protokol, Bukurešť, 20. 06. 1934, č. 100/1936 Sb., 172/1948 Sb. 
 • Protokol uzavřený mezi Republikou Československou a Královstvím Rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa, Bukurešť, 10. 07. 1946 
 • Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o zdravotnické spolupráci, Bukurešť, 25. 03. 1958 
 • Smlouva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, Praha, 25. 10. 1958, č. 31/1959 Sb.
 • Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou a Dodatkový protokol, Bukurešť, 03. 08. 1960, č. 51/1961 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě, Bukurešť, 06. 12. 1967, č. 73/1968 Sb.
 • Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci a kooperaci mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj ČSSR a Národní radou vědeckého výzkumu Rumunské socialistické republiky, Praha, 28. 04. 1969 
 • Dohoda mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Výborem pro jadernou energii Rumunské socialistické republiky, Praha, 18. 11. 1969 
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě, Praha, 13. 03. 1970, č. 97/1970 Sb.
 • Dohoda mezi ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem spojů Rumunské socialistické republiky o poštovní a telekomunikační službě, Praha, 18. 03. 1971 
 • Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury, Praha, 26. 03. 1971, č. 84/1971 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Praha, 03. 11. 1972, č. 97/1973 Sb.
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, Bukurešť, 09. 12. 1972, č. 64/1974 Sb.
 • Ujednání sjednané výměnou nót mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971, Bukurešť, 04. 05. 1981, č. 90/1981 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku, Bukurešť, 06 .08. 1991, č. 371/1991 Sb.
 • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. 12. 1990, spojených s přechodem na účtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, Brno, 11.09.1991, č. 177/1992 Sb.
 • Dodatek k Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, ze dne 11. září 1991, Bukurešť, 19. 11. 1991, č. 177/1992 Sb.
 • Protokol o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí Rumunska, Praha, 07. 09. 1993 
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 180/1994 Sb. 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 198/1994 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb. 
 • Ujednání mezi ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní ze dne 25. ledna 1994, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb.
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 22. 06. 1994, č. 37/1997 Sb.
 • Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 11. 07. 1994, č. 1/1996 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Rumunska o spolupráci v oblasti práce, sociální politiky a politiky zaměstnanosti, Bukurešť, 06. 10. 1994 
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o mezinárodních smlouvách sjednaných mezi Československem a Rumunskem platných k 31. 12. 1992, Bukurešť , 26. 05. 1995, č. 55/2000 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o vzájemné spolupráci, Praha, 24. 07. 1995 
 • Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o spolupráci v oblasti topografie, Bukurešť, 26. 02. 1997 
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností, Bukurešť, 17. 07. 2000, č. 53/2001 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorismu a další závažné trestné činnosti, Praha, 13. 11. 2001, č. 33/2003 Sb. m. s.
 • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska, Praha, 13. 03. 2002, č. 120/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, Bukurešť, 12. 04. 2002, č. 98/2002 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Bukurešť, 24. 09. 2002, č. 25/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o změně bodu 5 přílohy Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsaného v Bukurešti dne 12. 4. 2002 sjednané výměnou nót, Bukurešť, 20. 01. 2004 
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Praha, 02. 08. 2004, č. 49/2005 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991 sjednaná výměnou nót, Bukurešť, 09. 08. 2005, č. 104/2005 Sb. m. s.
 • Dodatkový protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000, Praha, 28. 02. 2006, č. 87/2006 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, Praha, 23. 10. 2007, č. 23/2008 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství, Praha, 22. 01. 2008, č. 72/2008 Sb.m.s.
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 22. 01. 2008, č. 60/2009 Sb.m.s. 
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací, 31.03.2010, č.43/2011 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech, Bukurešť, 6. 10. 2014, č. 48/2015 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství, 9. 6. 2015, č. 37/2016 Sb.m.s.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pomoc přijímaná od Evropské unie se uskutečňovala prostřednictvím tří hlavních programů – PHARE, ISPA a SAPARD. Po vstupu Rumunska do Evrospké unie v roce 2007 tuto roli přebraly strukturální a kohezní fondy. Rozvojová pomoc poskytovaná Rumunsku Českou republikou  byla po vstupu Rumunska do Evropské unie ukončena.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem