Smlouva o dílo – náležitosti, právní úprava, definice

Smlouva o dílo je mezi podnikateli jedním z nejčastěji používaných smluvních typů. Článek pro čtenáře shrnuje jednak její základní náležitosti, věnuje se však i praktickým problémům, které ze smlouvy o dílo mezi stranami často nastávají.Podrobný obsah

Související předpisy a vzory smluv

Úvod

Smlouva o dílo (dále také jako „SoD“) je druh závazkového právního vztahu, v němž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.

Už z uvedené definice vyplývají klíčové prvky smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo. V první řadě se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad. To znamená, že nesjednají-li si strany smlouvy např. zálohové platby, veškeré náklady nese zhotovitel, a to až do chvíle, kdy mu ze smlouvy vznikne právo na zaplacení. Zároveň platí, že zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí, tedy nese nebezpečí škody na věci, resp. díle.

Proti zmíněným povinnostem zhotovitele stojí dvě povinnosti objednatele, a to povinnost dílo převzít a zaplatit stanovenou cenu. Objednatel obecně vždy přebírá dílo dokončené, a to buď s výhradou, nebo bez výhrad. Povinnost převzít dílo je v praxi častou příčinou sporu smluvních stran, když objednatel odmítá dílo převzít s odůvodněním na vady díla. Zásadní povinností objednatele je povinnost zaplatit cenu díla. K tomu blíže v dalším textu.

Právní úprava

Před přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, byla právní úprava tohoto smluvního typu roztříštěna do dvou základních kodexů, a to jak do zákoníku občanského (zákona č. 40/1964 Sb. – dále jako „OZ 1964“), tak do obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. – dále jako „obchodní zákoník“), což v praxi způsobovalo značné interpretační obtíže.

Obchodní zákoník poskytoval vlastní komplexní úpravu obchodní smlouvy o dílo pro situace, kdy bylo při uzavírání smlouvy zřejmé, že ji mezi sebou uzavírají podnikatelé v souvislosti se svým podnikáním. Zásadní rozdíl tkví v tom, že smlouva o dílo dle OZ 1964 byla založena na systému zákonných záruk, kdežto v obchodních závazkových vztazích byla v tomto směru použitelná pouze obecná ustanovení OZ 1964 o závazkových právních vztazích.

Nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“), tuto duplicitu odstranil a úpravu poměrně rozsáhle sjednotil ve svých ustanoveních § 2586–2635 OZ. Jako základ současné právní úpravy byla převzata původní úprava SoD dle obchodního zákoníku.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem