Snížení mzdových nákladů v rámci úspor závodu ohroženého krizí

Ukončení dohod o provedení práce a o pracovní činnosti

Ukončení dohody o provedení práce

Prvním způsobem ukončení vztahu plynoucího z dohody o provedení práce vyplývá z povahy samotné dohody, a tj. provedením práce, pro jejíž splnění byla uzavřena.

Dále je ponecháno na smluvní volnosti stran, zda si dohodnou i jiné způsoby ukončení dohody o provedení práce. Zaměstnavatel i zaměstnanec může od dohody odstoupit.

V případě, že není mezi stranami sjednán způsob zrušení vztahu založeného dohodou o provedení práce, je možné jej zrušit:

  • a)  dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • b)  výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • c)  okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr – pozor, je nutná vždy písemná forma.

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Vzhledem k tomu, že v dohodě o pracovní činnosti musí být sjednána doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda může skončit uplynutím doby či provedením sjednané činnosti. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. V případě, že by se účastníci dohody nedohodli na ukončení dohody o pracovní činnosti, může být dohoda jednostranně zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou.

Výpovědní doba začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Pokud zaměstnavatel má zájem sjednat v dohodě možnost zrušit ji okamžitě (bez výpovědní doby), může být okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Zaměstnavatel i zaměstnanec může od dohody odstoupit.

Ukončení dohody o pracovní činnosti:

  • a) uplynutím doby u dohody o pracovní činnosti na dobu určitou,
  • b) provedením sjednané pracovní činnosti,
  • c) výpovědí (je povinná písemná forma),
  • d) okamžitým zrušením – pokud je sjednáno (je povinná písemná forma),
  • e) odstoupením,
  • f) dohodou.

Tip!

U dohod konaných mimo pracovní poměr je výhodné si sjednat co nejvíce možností pro jejich ukončení – důvody pro odstoupení, okamžité zrušení a výpověď u dohody o provedení práce. (U dohody o pracovní činnosti je s možností výpovědi počítáno již na základě zákonné úpravy, není ji tedy třeba sjednávat.) Je nutné pamatovat na skutečnost, že smluvní vztah musí být pro obě strany vyvážený, tedy pokud bude např. sjednána možnost zaměstnavatele od smlouvy odstoupit, musí být možnost od smlouvy odstoupit sjednána i pro zaměstnance.

Sjednání širšího spektra důvodů pro ukončení dohod konaných mimo pracovní poměr umožní zaměstnavateli pružněji reagovat na své potřeby a popřípadě ukončit pracovněprávní vztah se zaměstnancem, který pro něj není přínosný. Na druhou stranu je ovšem nutné počítat s tím, že i zaměstnanec bude moci při sjednání širšího spektra důvodů pro ukončení dohod konaných mimo pracovní poměr pružněji reagovat, a tedy pracovněprávní vztah – někdy i v nevýhodnou dobu pro zaměstnavatele – ukončit.

Rozhodnutí, zda sjednat širší spektrum důvodů pro ukončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, bude vždy skutkovou záležitostí, jejíž posouzení bude záležet na povaze práce konané pro zaměstnavatele. Pokud se bude jednat o lukrativní práci, o kterou na trhu práce bude velký zájem, bude pro zaměstnavatele dozajista výhodnější mít možnost pracovněprávní vztah ukončit pružněji dle svých potřeb a nebude zde enormní nebezpečí, že v případě ukončení pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnance by zaměstnavatel pro lukrativní práci nebyl schopen sjednat nový pracovněprávní vztah s jinou osobou.

Na druhé straně, pokud zaměstnavatel nebude nabízet práci, o kterou by byl velký zájem, např. z důvodu nízké mzdy poskytované za vykonanou práci, bude vhodnější, pokud ukončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude pro zaměstnance méně snadné, tedy spektrum důvodů pro ukončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude úzké.

Doporučujeme