Snížení mzdových nákladů v rámci úspor závodu ohroženého krizí

Vzory

Poznámka: V kupní smlouvě jsou kurzívou vepsány vysvětlující komentáře.

Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele

Vážený pan / Vážená paní
(Doplníme jméno a příjmení, datum narození, adresu zaměstnance.)

Doporučeně s dodejkou/osobním předáním
(Výpověď zašleme jednak prostřednictvím pošty a jednak se pokusíme výpověď zaměstnanci osobně předat.)

V …. dne ….. (Doplníme místo a datum sepsání výpovědi.)

Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodů dle ustanovení § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
(Nezapomeneme uvést zákonné ustanovení, pod které subsumujeme jednání zaměstnance.)

Vážený pane / Vážená paní,

na základě pracovní smlouvy ze dne (Doplníme datum podpisu pracovní smlouvy.) jste zaměstnán u zaměstnavatele (Uvedeme přesné označení zaměstnavatele: název společnosti, sídlo, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku.) jako (Uvedeme, na jaké pozici je u nás zaměstnanec zaměstnán.)

Dle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, jste povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které Vám vyplývají z pracovního poměru.

V souvislosti s ustanovením § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, jste také povinen pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat právní předpisy vztahující se k práci Vámi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci Vámi vykonávané; řádně hospodařit s prostředky svěřenými Vám zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím; nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
(Uvedeme povinnosti, které je zaměstnanec povinen dodržovat v souvislosti s pracovním poměrem.)

Na základě Vašeho níže uvedeného jednání dochází k porušování uvedených ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, když nekonáte práci dle pracovní smlouvy, nedodržujete povinnosti vyplývající Vám z pracovního poměru, neplníte řádně pracovní úkoly, nedodržujete právní a ostatní předpisy vztahující se k práci Vámi vykonávané.

Dle našeho zjištění jste závažně porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, a to prostřednictvím Vašeho následujícího jednání:
(Zde uvedeme vylíčení skutečností, na základě kterých byl naplněn výpovědní důvod. Je vhodné uvést i svědky, kteří uvedené skutečnosti dosvědčí. U svědků je vhodné uvést jméno a příjmení, datum narození, funkci, kterou zastávají u zaměstnavatele, a trvalé bydliště.)

Vzhledem k tomu, že jste se prokazatelně dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, dáváme

Vám výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

……………………………….
Zaměstnavatel
(Je třeba si ověřit, zda osoba podepisující za zaměstnavatele výpověď je k takovému jednání oprávněna. Pokud by nebyla, jednalo by se o neplatnou výpověď.)

Převzal:

V Praze dne: ……………………………….                                                          

……………………………….
Zaměstnanec

Předání přítomen:

……………………………….

Zaměstnanec odmítl převzít dne: ………………..

Podpisy svědků:

……………………………….

……………………………….
(Svědci se zde uvádějí pro případ, že by zaměstnanec odmítl výpověď osobně převzít.)

Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele (17 kB)

Upozornění:

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.

1. upozornění na možnost výpovědi z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnosti

Vážený pan / Vážená paní,
(Doplníme jméno a příjmení, datum narození, adresu zaměstnance.)

Doporučeně s dodejkou/osobním předáním
(Upozornění zašleme jednak prostřednictvím pošty a jednak se pokusíme upozornění zaměstnanci osobně předat.)

V …. dne ….. (Doplníme místo a datum sepsání upozornění)

1. upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci dle ustanovení § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
(Nezapomeneme uvést zákonné ustanovení, pod které podřazujeme jednání zaměstnance.)

Vážený pane / Vážená paní,

na základě pracovní smlouvy ze dne (Doplníme datum podpisu pracovní smlouvy.) jste zaměstnán u zaměstnavatele (Uvedeme přesné označení zaměstnavatele: název společnosti, sídlo, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku.) jako (Uvedeme, na jaké pracovní pozici je u nás zaměstnanec zaměstnán.)

Dle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“) jste povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které Vám vyplývají z pracovního poměru.

V souvislosti s ustanovením § 301 zákoníku práce jste také povinen pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat právní předpisy vztahující se k práci Vámi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci Vámi vykonávané; řádně hospodařit s prostředky svěřenými Vám zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím; nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
(Uvedeme povinnosti, které je zaměstnanec povinen dodržovat v souvislosti s pracovním poměrem.)

Na základě Vašeho níže uvedeného jednání došlo k porušování uvedených ustanovení zákoníku práce, kdy nekonáte práci dle pracovní smlouvy.

Dle našeho zjištění jste méně závažně porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, a to prostřednictvím Vašeho následujícího jednání:
(Zde uvedeme vylíčení skutečnosti, kterou došlo k méně závažnému porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Je vhodné uvést i svědky, kteří uvedenou skutečnost dosvědčí. U svědků je vhodné uvést jméno a příjmení, datum narození, funkci, kterou zastávají u zaměstnavatele, a trvalé bydliště.)

Vzhledem k tomu, že jste se prokazatelně dopustil méně závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, upozorňujeme Vás, že v souvislosti s uvedeným jednáním, a pokud by došlo k dalším méně závažným porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, je možné Vám dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

……………………………….
Zaměstnavatel
(Je třeba si ověřit, zda osoba podepisující za zaměstnavatele výpověď je k takovému jednání oprávněna. Pokud by nebyla, jednalo by se o neplatnou výpověď.)

Převzal:

V ………………. dne ……………………………….

……………………………….
Zaměstnanec

Předání přítomen:

……………………………….

Zaměstnanec odmítl převzít dne: ………………..

Podpisy svědků:

……………………………….

……………………………….
(Svědci se zde uvádějí pro případ, že by zaměstnanec odmítl výpověď osobně převzít.)

1. upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinnosti (17 kB)

Upozornění:

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

Doporučujeme