Pomoc při potížích s úřady v EU – SOLVITJak SOLVIT pracuje – šest kroků k řešení Vašeho problému

Krok 1.
Cítíte-li se jako podnikatel nebo jako občan EU zkráceni na svých právech orgánem jiného členského státu, můžete se obrátit na české SOLVIT centrum (pro Vás tzv. „Domácí SOLVIT centrum“).

Krok 2.
Domácí SOLVIT centrum Vaši žádost přezkoumá a postoupí SOLVIT centru členského státu, ve kterém problém vznikl (tzv. „Vedoucí SOLVIT centrum“).

Domácí Solvit centrum Vám může alternativně navrhnout i jiné způsoby řešení – např. oznámit problém Evropské Komisi či podat žalobu u soudu.

Krok 3.
Vedoucí SOLVIT centrum do jednoho týdne stížnost posoudí a rozhodne, zda problém přijme k řešení. Domácí SOLVIT centrum Vás obratem informuje o stavu Vaší stížnosti.

Krok 4.
Od okamžiku přijetí případu Vedoucím SOLVIT centrem začíná běžet lhůta deseti týdnů, během které musí Vedoucí SOLVIT centrum navrhnout řešení. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu po dohodě Domácího a Vedoucího SOLVIT centra prodloužit o maximálně čtyři týdny.

V průběhu neformálního řízení Vedoucí SOLVIT centrum ve spolupráci s dotčenými správními orgány svého státu hledá řešení problému a pravidelně informuje o vývoji případu Domácí SOLVIT centrum, které s postupem ve věci seznamuje Vás.

Krok 5.
Ve stanovené lhůtě předloží Vedoucí SOLVIT centrum Domácímu SOLVIT centru návrh řešení problému.

Krok 6.
Domácí SOLVIT centrum předá návrh řešení Vám.

Navržené řešení pro Vás není závazné. Není také vymahatelné soudně. Můžete jej odmítnout a postupovat ve svém případu dále jinou, např. soudní cestou.