Svěřenský fond

Shrnutí hlavních výhod a nevýhod svěřenského fondu

Výhody:

  • ochrana majetku z důvodu nemožnosti postižení vyčleněného majetku věřiteli a exekutory,
  • možnost svěřenským fondem nahradit dědictví či darování s širším prostorem pro variabilitu stanovení podmínek získání plnění ze svěřenského fondu oprávněným osobám,
  • nízká míra zdanění,
  • možnost nastavit libovolně podmínky pro plnění účelu svěřenského fondu.

Nevýhody:

  • povinnost zápisu do evidence svěřenských fondů,
  • povinnost zápisu skutečného majitele svěřenského fondu do evidence údajů o skutečných majitelích.

Rozdíl mezi svěřenským fondem u nás a v zahraničí

Jak již bylo zmíněno, svěřenské fondy podléhají povinnému zápisu do evidence svěřenských fondů. Stejně tomu je například i ve Francii, kde byl v roce 2010 po několikaletých zkušenostech s fungováním fondů zřízen celonárodní rejstřík. Tento rejstřík poskytuje státní správě informace nezbytné pro provádění auditů a zabraňuje také antidatování zakládacích právních jednání. Pokud jde o zakládací právní jednání, tato musí být pod sankcí neplatnosti učiněna v písemné formě s určitými obsahovými náležitostmi.

V Itálii se zatím s tímto institutem nesetkáme, avšak vázání majetku na určitý účel umožňuje tzv. vincolo di destinazione. Shromažďovat lze však jen majetek evidovaný ve veřejných rejstřících, typicky nemovitosti, automobily. Zároveň je třeba, aby takový úkon byl učiněn ve formě notářského zápisu nebo jiného úředního záznamu.

Právní úprava týkající se svěřenského fondu v zákonech

Fungování svěřenských fondů podléhá evropským směrnicím proti praní špinavých peněz a zneužívání fondů k financování terorismu.

Shrnutí

Příznivci svěřenských fondů tento nový institut považují za užitečný a praktický nástroj, jak naložit s majetkem, a jak jeho prostřednictvím zabezpečit potomky, zaměstnance nebo společnosti. Navíc díky novelám, které přinesly povinnost zápisu do evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů, odpadly obavy vztahující se k původní míře anonymity svěřenského fondu a možnosti tohoto institutu sloužit ke krytí výnosů z trestné činnosti, vyvádění majetku či praní špinavých peněz.

V zahraničí je svěřenský fond institutem velmi přísně regulovaným a spíše okrajovým, oproti tomu český občanský zákoník umožňuje použít svěřenských fondů pro téměř jakýkoli účel a neumožňuje veřejným orgánům významnější provádění dohledu, výjimkou z tohoto je pak pouze investiční fond ve formě svěřenského fondu, kde je orgánem dohledu Česká národní banka.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme