Účast ve výběrových řízeních v rámci rozvojové spolupráce EU

Vstup do EU přinesl nové možnosti českým firmám, nevládním organizacím a konzultantům se zájmem o oblast rozvojové spolupráce. Všechny tyto subjekty získaly právo ucházet se ve výběrových řízeních o zakázky na projekty rozvojové spolupráce financované EU.Evropská komise je jedním z největších světových dárců rozvojové pomoci. Implementaci nástrojů zahraniční pomoci Evropské komise financované z rozpočtu Evropského společenství a Evropského rozvojového fondu (EDF) má na starosti Úřad pro zahraniční pomoc EU(EuropeAid Co-operation Office, též AidCo). EuropeAid zodpovídá za téměř všechny fáze projektového cyklu (příprava projektů a jejich posouzení, rozhodování o financování, implementace, monitorování průběhu a evaluace), což zaručuje dosahování cílů rozvojové spolupráce EU stanovených generálním ředitelstvím pro vnější vztahy a generálním ředitelstvím pro rozvoj.

Zahraniční pomoc je poskytována prostřednictvím veřejných zakázek na nákup zboží a realizaci dodávek a prací v zemích přijímajících pomoc, nebo prostřednictvím grantů (zpravidla na projekty neziskových organizací). Veřejné zakázky jsou udělovány ve výběrových řízeních. Tato výběrová řízení jsou přístupná fyzickým a právnickým osobám z členských zemí EU a dále zpravidla i subjektům ze třetích (přijímajících) zemí.

Evropská unie tímto způsobem ročně financuje projekty za více než 6 mld €.

České firmy se mohou zatím účastnit pouze projektů financovaných z rozpočtu ES. Na realizaci rozvojových projektů a dalších zakázkách financovaných z Evropského rozvojového fondu (EDF) se mohou přímo podílet jen subjekty ze zemí přispívajících do tohoto fondu. Česká republika bude přispívat do tzv. 10. EDF od 1.1.2008. Do té doby je tedy nutné v dokumentaci konkrétní zakázky věnovat pozornost poli Source of financing (Zdroj financování). České subjekty mají ovšem možnost účastnit se projektů financovaných z EDF jako subkontraktoři.

Vyhlášení veřejné zakázky

Veškeré výzvy k nabídkovému řízení pro veřejné zakázky jsou zveřejňovány v Doplňku k úřednímu věstníku EU (tzv. řada S). Denně aktualizované vydání tohoto Doplňku je k dispozici na internetu ve formě databáze TED (Tenders Electronic Daily), přístup do této databáze je zdarma.

Ve výzvě naleznete základní informace o veřejné zakázce, zejména jsou důležité údaje o:

 • referenčním čísle (Publication reference), které je nutné uvádět na veškeré komunikaci týkající se dané zakázky
 • typu řízení (Award Procedure)
  • otevřené řízení (Open procedure)
  • k podání nabídky je oprávněn jakýkoli subjekt
  • užší řízení (Restricted procedure)
  • účastnit se mohou pouze subjekty vyzvané k tomu zadavatelem na základě jejich žádosti o účast
  • jednací řízení (Negotiated procedure)
  • zadavatel vstoupí do jednání s jednou nebo více firmami
 • zdroji financování (Financing)
 • zadavateli (Contracting authority)
 • popisu zakázky (Contract description)
 • podmínkách účasti (Conditions of participation)
 • časovém harmonogramu (Provisional timetable)
 • kritériích pro výběr uchazečů a zadání zakázky (Selection and Award criteria);

Výzva obsahuje také informace o získání podrobné zadávací dokumentace k zakázce (tender dossier), která může být dostupná volně či za poplatek, nebo je zasílána pouze užšímu výběru uchazečů.

zpět na začátek

Vytváření konsorcií

Pro české firmy může být zajímavá možnost tvorby tzv. konsorcií s dalšími českými i zahraničními firmami. Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení, nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. V případě, že přihláška bude podána konsorciem, budou se výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek, což může usnadnit vstup do výběrového řízení zejména malým a středním firmám nebo firmám s omezenými zkušenostmi. Všichni členové konsorcia jsou společně i jednotlivě odpovědni zadavateli.

Databáze výběrových řízení

 • Databáze EuropeAid
 • Databáze TED

Databáze EuropeAid

Aktuální informace o veřejných zakázkách v oblasti zahraniční pomoci lze najít v oficiální databázi EuropeAid. V této databázi jsou zařazeny veškeré veřejné zakázky v rámci zahraniční pomoci EU financované z rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu; jsou zde tedy i zakázky zahraniční pomoci spadající pod programy, které nejsou v kompetenci EuropeAid (př. Phare).

Uživatelské prostředí databáze EuropeAid je v anglickém jazyce, informace o konkrétní zakázce mohou být i v jiném jazyce, v závislosti na zemi, ve které je realizována.

Vyhledávání v databázi EuropeAid

Quick Search – rychlé vyhledávání – zobrazí nejnovější nabídky v databázi.

Pro vyhledávání podle kritérií slouží levé menu:

 1. Zvolte příslušný program zahraniční pomoci
  1. PHARE/ISPA/SAPARD – země střední a východní Evropy
  2. TACIS – země bývalého Sovětského svazu a Mongolsko
  3. CARDS/OBNOVA – Balkán
  4. MEDA – státy Středomoří
  5. ALA – Asie a Latinská Amerika
  6. EDF – země Afriky, Karibiku a Pacifiku
  7. EAR – země bývalé Jugoslávie
  8. OTHER – ostatní projekty nezahrnuté pod předchozí programy
 2. Zvolte status projektu, který hledáte (lze zvolit i více zároveň)
  1. Forecast – očekávané zakázky, pro které ale ještě nebyla zveřejněna výzva k účasti na výběrovém řízení
  2. Open – zakázky, u kterých se lze účastnit výběrového řízení
  3. Closed – uzavřené zakázky; lze získat informace o zakázce, stejně jako i seznam uchazečů v užším výběru nebo informace o vybraném uchazeči
 3. Zvolte druh zakázky (lze zvolit i více zároveň)
  1. Supplies – dodávky
  2. Works – práce
  3. Services – služby
  4. Grants – granty (výzvy k podávání návrhů projektů, zejména pro neziskové organizace)
 4. Zvolte region nebo konkrétní zemi – můžete zúžit výběr zakázek na vybraný region, několik zemí nebo pouze jednu. Necháte-li zatrženo ALL (vše) budou ve výběru ponechány všechny země příslušného programu zvoleného v bodě 1.

Databáze TED

Vyhledávat informace o veřejných zakázkách lze i pomocí databáze TED (Tenders Electronic Daily). Tato databáze je spravována Úřadem pro úřední tisky a obsahuje Doplněk Úředního věstníku EU (Official Journal) – tzv. řada S, obsahující výzvy k nabídkovému řízení v následujících sektorech:

 • veřejné zakázky Evropského rozvojového fondu (státy africké, karibské a pacifické oblasti)
 • veřejné zakázky v rámci programu Phare, Tacis a ostatních programů pro země střední a východní Evropy
 • projekty financované Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj
 • veřejné zakázky institucí Evropské unie
 • veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby ze všech členských státu Evropské unie
 • veřejné zakázky na komunální služby (voda, energie, doprava a telekomunikace)
 • a další

Kromě běžných nabídkových řízení databáze TED umožňuje přístup do archivu řady S za posledních 5 let (v angličtině). Jednotlivé hledání propojení dovoluje uživateli vybrat si nebo zapsat četná vyhledávací kritéria, včetně zeměpisných údajů, typu dokumentu, povahy smlouvy, klíčových slov a dalších.

Výhodou této databáze je, že uživatelské rozhraní i informace o veřejných zakázkách jsou již i v českém jazyce. V případě zájmu o konkrétní zakázku je proto nutné věnovat pozornost položce Pracovní jazyk (Operational language), která podává informaci o jazyku, ve kterém bude probíhat veškerá komunikace spojená s touto zakázkou.

Informaci poskytlo Rozvojové středisko ÚMV.

zpět na začátek