Využití služeb agenturního zaměstnávání pro zaměstnavatele

Jedna z alternativních možností, které mohou využít zaměstnavatelé při řešení krátkodobého i dlouhodobého nedostatku pracovních sil je využití služeb agenturního zaměstnávání. Tedy využívání pracovní síly zaměstnanců jiných subjektů, což s sebou přináší větší flexibilitu a další výhody. Charakteristika jednotlivých subjektů, vystupujících v rámci agenturního zaměstnávání, jejich vzájemných vztahů a rovněž krátký exkurz do vývoje právní úpravy institutu agenturního zaměstnávání v českém právním řádu, který pomáhá osvětlit jeho přínosy a vliv na trh práce.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Podstata agenturního zaměstnávání a jeho využití

Pracovněprávní vztah založený uzavřením pracovní smlouvy či jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pro kterého bude zaměstnanec přímo vykonávat práci, není jediným způsobem, jak může zaměstnavatel řešit nedostatek pracovních sil. Zejména v situaci, kdy zaměstnavatel má za to, že jeho potřeba zvýšení počtu zaměstnanců je zřejmě jen přechodná, způsobená například jednorázovou zakázkou, je na místě zvažovat alternativní možnosti, jak získat odpovídající počet pracovníků s potřebnou kvalifikací.

Zejména tomuto účelu slouží institut agenturního zaměstnávání, v rámci kterého agentura práce v postavení zaměstnavatele na základě zvláštního povolení dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (tzv. uživateli) na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zavázala zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zavázal tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

Podstatou agenturního zaměstnávání je tedy využívání určitého v zákoně upraveného druhu zprostředkovatelské činnosti, která je zákonem vyhrazena pouze agenturám práce.

Zjednodušeně je možné agenturní zaměstnávání popsat jako pronájem pracovní síly zaměstnanců agenturou práce jiným zaměstnavatelům, kteří tuto pracovní sílu využívají.

Podnikatel se může snadno dostat do situace, kdy potřebuje více pracovních sil, avšak jen po určitou omezenou dobu. V takovém případě může svou situaci vyřešit vyhlášením výběrového řízení a uzavřením pracovních smluv na dobu určitou s vybranými zaměstnanci. Tento postup však zabere určitý čas, je nutné uspořádat pohovory, připravit pracovní smlouvy, po jejich podpisu zajistit všechnu související agendu atd.

Výhodnější proto pro podnikatele v takové situaci může být obrátit se na agenturu práce, která má ve svém portfoliu řadu zaměstnanců různých kvalifikací, vybrat si podle profilů jednotlivých zaměstnanců vhodné osoby, uzavřít s agenturou dohodu o dočasném přidělení, a pak již jen přidělovat zaměstnancům práci (samozřejmě za dodržování zákonem stanovených podmínek, specifikovaných níže). Tímto způsobem může podnikatel ušetřit mnoho času i finančních prostředků.

Doporučujeme