Hlavní informace o službě

Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelským subjektem, který zamýšlí podnikat v oboru hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (např. zamýšlíte dobývat nerosty, provádět podzemní stavitelství, provádět likvidace dolů a lomů atd.).

Výstup služby

Oprávnění k podnikání v oboru hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i bezpečnosti obecně.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným podnikáním v oblasti hornictví. Lhůty pro vydání oprávnění se řídí správním řádem.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba podat naskenovanou žádost s dokumentací, která obsahuje:

 • obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení,
 • sídlo, popřípadě místo podnikání nebo místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,
 • identifikační číslo, popřípadě datum narození,
 • požadovaný předmět činnosti,
 • jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a datum narození závodního, popřípadě závodního dolu nebo závodního lomu nebo báňského projektanta nebo hlavního důlního měřiče, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro běžnou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba podat žádost s dokumentací v listinné podobě, která obsahuje:

 • obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení,
 • sídlo, popřípadě místo podnikání nebo místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,
 • identifikační číslo, popřípadě datum narození,
 • požadovaný předmět činnosti,
 • jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a datum narození závodního, popřípadě závodního dolu nebo závodního lomu nebo báňského projektanta nebo hlavního důlního měřiče, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem) lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem bez oprávnění hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 09.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Těžit nemůže každý. Potřebujete oprávnění k hornické činnosti

Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem nemůže vykonávat každý. Těžařům musí být orgánem státní báňské správy (báňské úřady) pro tyto činnosti vydáno oprávnění, za které firmy platí správní poplatek 1000 korun.

Obvodních báňských úřadů, které oprávnění vydávají, je v ČR osm:

Co je hornická činnost (například vyhledávání a průzkum výhradních ložisek; otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek; zřizování, zjišťování a likvidaci důlních děl a lomů) si můžete přečíst na Businessinfo.cz.

Podrobné informace najdete v paragrafu 5 zákona 408/2022 Sb. (o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě)

Službu můžete řešit osobně či elektronicky

K naskenované žádosti o oprávnění je třeba přidat dokumentaci ke společnosti, která hodlá hornickou činnost provozovat:

 • Obchodní jméno (jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu)
 • Sídlo, místo podnikání či trvalý pobyt
 • Identifikační číslo
 • Požadovaný předmět činnosti (podrobně)
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.