Hlavní informace o službě

Český báňský úřad vydává pro občany České republiky nebo občany jiného členského státu Evropské unie, kteří vykonávali hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice, osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti se vydává v českém jazyce na základě žádosti fyzické osoby doložené údaji o délce a zaměření této činnosti.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, vykonával jste hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice a potřebujete získat osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu činnosti (např. pro účely zaměstnání u nového zaměstnavatele).

Výstup služby

Vydání osvědčení

Benefit služby

Potvrzení toho, že se fyzická osoba věnovala činnostem v oblasti hornictví. Toto potvrzení může např. umožnit snazší výkon práce u nového zaměstnavatele.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Lhůty pro vydání osvědčení se řídí správním řádem; věc je proto třeba řešit v dostatečném časovém předstihu před tím, než bude žadatel potřebovat požadované osvědčení (doporučuje se dva měsíce). 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, která se připojuje k naskenované žádosti. Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží (v elektronické podobě) doklad o prováděné činnosti.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Elektronické aktivní formuláře nejsou.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání osvědčení se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro listinnou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, která se připojuje k žádosti v listinné podobě. Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se připojí (v listinné podobě) doklad o prováděné činnosti.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báňský úřad se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla Českého báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Tištěné formuláře Český báňský úřad nevydává.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání osvědčení se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 14.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Pracovali jste jako horníci a potřebujete osvědčení o kvalifikaci? Obraťte se na ČBÚ

Český báňský úřad vydává pro Čechy nebo občany jiného členského státu EU osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. Týká se to těch, kteří v Česku vykonávají „hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (viz níže)“

Co je hornická činnost (například vyhledávání a průzkum výhradních ložisek; otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek; zřizování, zjišťování a likvidaci důlních děl a lomů) si můžete přečíst na Businessinfo.cz.

Podrobnosti k osvědčení najdete v zákoně č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Typickým příkladem, kdy potřebujete získat zmíněné osvědčení, je nástup k novému zaměstnavateli, například těžařské firmě působící na území ČR.

Službu můžete opět řešit osobním podáním na ČBÚ, písemným podáním poštou nebo elektronicky

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.