Hlavní informace o službě

Obvodní báňské úřady povolují zajištění starých důlních děl. Starým důlním dílem se rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste hornickou organizací, která se zabývá zajišťováním starých důlních děl.

Výstup služby

Povolení zajištění starého důlního díla

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti před negativními projevy starých důlních děl. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě potřeby provést zajištění starého důlního díla.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro vyřízení je třeba podat žádost v elektronické podobě, k níž je třeba připojit naskenovanou dokumentaci, zejména:

  • popisy starých důlních děl,
  • způsob zajištění,
  • popisy opatření k zajištění bezpečnosti, 
  • mapy,
  • výkresovou  dokumentaci.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (pro žádost o povolení zajištění starého důlního díla lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci, zejména:

  • popisy starých důlních děl,
  • způsob zajištění,
  • popisy opatření k zajištění bezpečnosti, 
  • mapy,
  • výkresovou  dokumentaci.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  Pro žádost o povolení zajištění starých důlních děl lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení hornické činnosti.

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 26.04.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Starý důl či lom je třeba po ukončení těžby zajistit? Kdo vydává povolení

Po ukončení těžby je třeba stará důlní díla zajistit. Důvodem je zachování bezpečnosti v oblasti bývalých dolů či lomů.

Zajištění starých důlních děl povolují jednotlivé obvodní báňské úřady, kterých je v Česku osm a sídlí v Praze, Plzni, Sokolově, Mostě, Liberci, Hradci Králové, Ostravě a Brně.

Starým důlním dílem se obecně rozumí důl v podzemí nebo lom, které jsou opuštěny a jejichž původní provozovatel neexistuje nebo není znám. Bližší definici najdete v paragrafu 35 horního zákona (44/1998 Sb.).

Povolení potřebuje hornická organizace, která se zabývá zajištění starých důlních děl.

V případě, že jde o staré důlní dílo, které ohrožuje zákonem chráněný obecný zájem, přebírá odpovědnost za jeho sanaci v nezbytném rozsahu stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí (ze zákona je MŽP i vlastníkem takového díla). 

Pro vyřízení je třeba podat žádost v elektronické podobě, ke které musíte dodat naskenovanou dokumentaci. Za vydání povolení zaplatíte 1500 korun. Na obvodní báňské úřady můžete poslat žádost i poštou nebo osobně na podatelně (či ústně do protokolu).

Zajišťování důlního díla je prováděno podle prováděcího projektu a při dodržování podmínek, stanovených obvodním báňským úřadem v Rozhodnutí o povolení hornické činnosti.  Postup prací je dokumentován ve stavebním deníku.  Zajišťovací práce jsou hornickou činností, a podléhají proto dozoru státní báňské správy. Současně jsou kontrolovány i supervizorem jmenovaným ministerstvem životního prostředí.

V případě nejasností se můžete obrátit přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.