Prověření zahraniční investice úřadem

Hlavní informace o službě

U zahraničních investic, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek, může Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájit řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední. Prověření z moci úřední je také zahájeno v případě, že investor nepodal v zákonem definovaných případech žádost o prověření zahraniční investice či návrh na konzultaci. V oznámení o zahájení řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední je obsažena i výzva k předložení vyžadovaných údajů o zahraniční investici.

Pokud chcete podat žádost o prověření investice, klikněte na Prověření zahraniční investice na žádost investora. V případě žádosti o konzultaci pak na Konzultace o zahraniční investici. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste zahraniční investor a

 • realizovali jste zahraniční investici, která může mít vazbu na zachování bezpečnosti České republiky a zároveň jste nepodali žádost o konzultaci;
 • státní orgány během konzultace doporučily zahájit prověření z moci úřední;
 • nepodali jste v zákonem definovaných případech žádost o prověření zahraniční investice

Výstup služby

1. Rozhodnutí o povolení zahraniční investice 2. Rozhodnutí o neudělení povolení zahraniční investice 3. Rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční investice 4. Rozhodnutí o zákazu dalšího trvání zahraniční investice

Benefit služby

Pokud je vaše investice prověřena v souladu se zákonem, získáte právní jistotu, zda vaše investice je nebo není v souladu se zásadami ochrany bezpečnosti České republiky.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, že zahraniční investor nepodal žádost o prověření zahraniční investice v případech definovaných zákonem nebo nepodal žádost o konzultaci v případě investice do cílové osoby, do cílové osoby, která držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, jehož souhrnný minimální průměrný tištěný náklad činí 100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok, je prověření z moci úřední možné kdykoli od uskutečnění dané investice. V ostatních případech je možné prověření z moci úřední do pěti let od jejich uskutečnění.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

V případě prověření zahraniční investice z moci úřední budou od investora vyžadováno vyplnění formulář, který naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento formulář obsahuje následující údaje:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, podle něhož byla právnická osoba založena, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a datum a místo narození členů statutárních a dozorčích orgánů právnické osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení právnické osoby,
 • informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo zahraničního investora ovládá, výši jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok,
 • informace o výrobcích nebo službách a obchodní a podnikatelské činnosti, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích, případně i o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci upravující podnikání zahraničního investora v zemi sídla, na jejímž základě obdržel v této zemi povolení pro podnikání v oboru, pokud je takové povolení v této zemi nutné,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • zdroj financování zahraniční investice,
 • výši zahraniční investice,
 • datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice,
 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a adresu cílové věci,
 • informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho podílu,
 • informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie a
 • přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po uskutečnění zahraniční investice, včetně informace o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu můžete žádost příslušné doklady elektronicky podat:

 • do datové schránky: ID bxtaaw4
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: fdi-screening@mpo.cz

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formulář žádosti o prověření zahraniční investic, který naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento formulář obsahuje následující údaje:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, podle něhož byla právnická osoba založena, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a datum a místo narození členů statutárních a dozorčích orgánů právnické osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení právnické osoby,
 • informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo zahraničního investora ovládá, výši jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok,
 • informace o výrobcích nebo službách a obchodní a podnikatelské činnosti, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích, případně i o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci upravující podnikání zahraničního investora v zemi sídla, na jejímž základě obdržel v této zemi povolení pro podnikání v oboru, pokud je takové povolení v této zemi nutné,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • zdroj financování zahraniční investice,
 • výši zahraniční investice,
 • datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice,
 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a adresu cílové věci,
 • informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho podílu,
 • informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie a
 • přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po uskutečnění zahraniční investice, včetně informace o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Vyžadované informace spolu se všemi náležitostmi můžete poslat na poštovní adresu ministerstva nebo osobně předat na podatelně ministerstva:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Pokud nepodáte návrh na konzultaci nebo uskutečníte zahraniční investice bez předchozí žádosti o prověření zahraniční investice hrozí vám pokuta až do 1 % z celkového čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, nebo od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jestliže výši celkového čistého obratu za poslední ukončené účetní období nelze zjistit.

Jednací jazyk

český jazyk

Poslední kontrola k 21.12.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zahraniční investice ohrožující bezpečnost bude prověřena z moci úřední

U zahraničních investic, které mohou ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek, může Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zahájit řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední.

 Prověřování může MPO nařídit i pokud investor nepodá (dle zákona) žádost o prověření nebo návrh na konzultaci

Česko zavedlo národní prověřovací mechanismus na základě zákona č. 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic

Formulář žádosti o povolení zahraničních investic či návrhu na konzultaci

Na stránkách MPO najdete i formulář žádosti o povolení zahraniční investice a dotazník s dalšími doplňujícími informacemi o zahraniční investici (stejný odkaz jako o řádek výše)

Službu můžete řešit elektronicky nebo osobně

Další informace vám poskytnou na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je  orgánem veřejné moci zodpovědným za službu.