Hlavní informace o službě

Jako držitel příslušné licence pro podnikání v energetických odvětvích jste podle energetického zákona povinen neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích, tj. předložit o takových změnách doklady a podat žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Energetický regulační úřad je v souladu s energetickým zákonem oprávněn změnit rozhodnutí o udělení licence na základě žádosti držitele příslušné licence.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste držitelem příslušné licence pro podnikání v energetických odvětvích, jste podle energetického zákona povinen neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích, tj. předložit o takových změnách doklady a podat žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Výstup služby

Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence v energetických odvětvích (z podnětu držitele licence)

Benefit služby

Benefitem služby je pro vás jako držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích splnění povinnosti stanovené energetickým zákonem.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Jako držitel licence musíte službu řešit ihned pokud nastanou změny a tyto změny, týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, Energetickému regulačnímu úřadu neprodleně oznámit.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Při elektronickém vyřizování žádosti o změnu licence musíte oznámit všechny nastalé změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence - tj. doložit o takových změnách doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Formulář žádosti o změnu licence a metodický návod naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích v elektronické podobě můžete podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ - eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ - podatelna@eru.cz 

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Výše správního poplatku při elektronickém podání žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence:

1 000 Kč

při jakékoli změně licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech

Způsob platby správních poplatků:

 •  kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu

Metodický návod k platbě správního poplatku je uveden na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence spolu s dalšími požadovanými doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Formulář žádosti o změnu licence a metodický návod naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o zrušení licence na podnikání v energetických odvětvích spolu s dalšími požadovanými doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu:

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5

586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou vyřizovány na dislokovaném pracovišti v Ostravě, doporučujeme žádost zaslat rovnou na adresu ostravského pracoviště.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

 Výše správního poplatku při osobním podání žádosti o změnu licence nebo při podání žádosti poštou:

1 000 Kč

při jakékoli změně licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech

Způsob platby správních poplatků:

 •  kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu

Metodický návod k platbě správního poplatku je uveden na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.


 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava
Datová schránka: eeuaau7
E-mail: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 07.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Držitelé licence v energetice musí hlásit změny

Chcete-li podnikat v energetice a splňujete příslušné podmínky, potřebujete pro podnikání v oboru licenci. S žádostí o udělení licence  se obracejte na Energetický regulační úřad.

Úřad poskytuje licenci na: 

 • výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou; 
 • výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a obchod s plynem; 
 • výrobu a rozvod tepelné energie; 
 • činnost operátora trhu. 

Podle energetického zákona jste povinni oznámit úřadu jakékoli případné změny údajů a dokladů, které jsou k udělení licence na podnikání v energetických odvětvích nezbytné. Zároveň musíte podat žádost o „změnu rozhodnutí“.

Energetický regulační úřad může v souladu s energetickým zákonem rozhodnutí o udělení licence (a to na základě vaši žádosti) změnit.

Při elektronickém vyřizování žádosti o změnu musíte oznámit všechny nastalé úpravy týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licencí – to jest doložit o takových změnách doklady a požádat o změnu rozhodnutí.

Žádost v elektronické podobě lze podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky: eeuaau7
 • nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa – podatelna@eru.cz 

 Zároveň zaplatíte správní poplatek ve výši 1000 korun.

Žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence spolu s dalšími požadovanými doklady můžete také podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Informace na webu Energetického regulačního úřadu

Licence udělované ERÚ

Mezi často kladenými dotazy se objevují otázky na to, co dělat jako dědic, zemře-li majitel licenčních práv, co dělat v případě změn ve firmách, změn jejich adresy/sídla společnosti, potřeby prodloužení licence na obchod s elektřinou a plynem atd. atp.

Související formuláře