Změny v registraci exemplářů ohrožených druhů

Hlavní informace o službě

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře ohroženého druhu registrovaného podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, je povinen hlásit místně příslušnému registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, jimiž jsou úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, převod vlastnictví k exempláři, dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky.

Lhůta na toto ohlášení je 30 dní ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vlastník nebo dlouhodobý držitel dozvěděl, v případě výpůjčky, nájmu a dodatečného označení exempláře je v téže lhůtě povinen předložit registrační list k vyznačení změn.

Registračními úřady jsou krajské úřady, v případě Prahy Magistrát hl. města Prahy.

V případě úhynu nebo ztráty exempláře musíte jako vlastník nebo dlouhodobý držitel odevzdat registračnímu úřadu doklad o registraci a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy k úhynu nebo ztrátě exempláře došlo. Stejně tak jste povinen odevzdat registrační list v téže lhůtě v případě trvalého vývozu exempláře z České republiky; v případě trvalé přepravy exempláře z České republiky do jiného členského státu Evropské unie musíte odevzdat registrační list příslušnému registračnímu úřadu, v případě trvalého vývozu exempláře do třetí země (mimo Evropskou unii) Ministerstvu životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Došlo u registrovaného exempláře, jehož jste vlastníkem nebo dlouhodobým držitelem, ke změně, kterou může být úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, převod vlastnictví k exempláři, dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky.

Výstup služby

Zaznamenání změny v registraci exempláře ohroženého druhu.

Benefit služby

Splníte zákonnou povinnost, tj. dojde k zaznamenání změny v registraci, včetně případného vyznačení změny do registračního listu exempláře (např. při změně značení, deponaci exempláře apod.). 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Zákonná lhůta k nahlášení těchto změn je 30 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vlastník nebo dlouhodobý držitel dozvěděl. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Místně příslušnému registračnímu úřadu (krajské úřady, v případě Prahy Magistrát hl. města Prahy) nahlásíte změnu týkající se registrace exempláře a zároveň předáte originál registračního listu k vyznačení příslušných změn úřadem (v případě výpůjčky, nájmu a dodatečného označení exempláře) nebo k jeho uložení na úřadě (v případě úhynu nebo ztráty exempláře či jeho trvalého vývozu do jiného členského státu Evropské unie).

Pokud je změnou registrovaného exempláře jeho trvalý vývoz do třetí země (mimo Evropskou unii), tuto změnu registračnímu úřadu pouze oznámíte, originál registračního listu v tomto případě musíte předat spolu s podávanou žádostí o vývozní povolení CITES Ministerstvu životního prostředí.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Nahlášení změny v registraci exempláře ohroženého druhu spolu s předáním originálu registračního listu k vyznačení změn v registračním listu nebo jeho úplném odevzdáním můžete provést  osobně v rámci komunikace s kompetentním úředníkem místně příslušného úřadu (krajský úřad, v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy), který má danou agendu na starosti nebo oznámení změny spolu s originálem registračního listu můžete zaslat písemně poštou na adresu místně příslušného úřadu.

V případě fyzických osob nepodnikajích se místní příslušnost určuje podle místra trvalého pobytu, v případě fyzických osob podnikajících podle místa podnikání. U právnických osob je místní příslušnost určena podle místa sídla nebo místa sídla organizační složky.

V případě trvalého vývozu exempláře se originál registračního listu předává Ministerstvu životního prostředí osobně na podatelnu nebo poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 13.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Registrovali jste si ohroženého živočicha či rostlinu? Co dělat, dojde-li ke ztrátě či úhynu

Pokud jste majitelem živého exempláře ohroženého druhu (CITES), je vaší povinností zaregistrovat ho u místně příslušného krajského úřadu. V případě metropole jde o Magistrát hl.m.Prahy.

Pokud máte exemplář rostliny nebo živočicha registrovány podle paragrafu 23 zákona č. 100/2004 Sb.o obchodování s ohroženými druhy, jste povinni hlásit úřadům všechny změny, ať už jde o úhyn, ztrátu, půjčku, trvalý vývoz z Česka nebo převod vlastnictví na jiného majitele.

Na ohlášení má původní majitel čas maximálně třicet dní od chvíle, kdy ke změně došlo.

V případě vylíhnutí nebo narození mláďat ve vlastním chovu je situace specifická (viz paragraf 23, článek 6 zákona 100/2004 Sb.)

Další informace k ochraně přírody a krajiny na BusinessInfo.cz

Ohlášení můžete předat osobně (poslat poštou či přinést na magistrát či krajský úřad) nebo vše vyřešit elektronicky

Pokud se jedná specificky o vývoz exempláře z Česka, předáte originál registračního listu na podatelně Ministerstvu životního prostředí, které sídlí na adrese Vršovická 65, Praha 10.

K registračnímu listu je v tomto případě třeba přidat žádost o vývozní povolení CITES, která je až na výjimky zpoplatněna

CITES je úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

K podání je možno využít doporučený formulář „Změna v registraci již zaregistrovaného exempláře“, který v listinné podobě dostanete na  Magistrátu hl.m. Prahy, ale i na všech krajských úřadech

Další informace i k této problematice sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu životního prostředí (MŽP ČR)

Datová schránka MŽP: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz