Chile – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Chile je dle Světového hospodářského fóra nejkonkurenceschopnější latinskoamerickou ekonomikou, u které lze vyzdvihnout její kvalitní infrastrukturu, otevřenost, příznivé investiční prostředí či do příchodu pandemie příznivý ekonomický růst.

Stále naléhavější výzvou pro Chile je diverzifikace ve smyslu obchodních partnerů (závislost na Číně) i ve smyslu zaměření ekonomiky na export nerostného bohatství, zejména mědi. Chile v regionu vyčnívá prestižním členstvím ve významných mezinárodních organizacích, např. G15, WTO, IMF či OECD.

V rámci svého předsednictví v Tichomořské Alianci Chile prosazuje agendu ochrany životního prostředí, podpory e-commerce, rozvoje umělé inteligence a dalších digitálních nástrojů. Chile na domácí půdě usiluje o implementaci konceptu tzv. průmyslu 4.0 napříč tradičními i inovativními odvětvími (digitalizace klíčových odvětví, robotika, kyberbezpečnost).

Za perspektivní sektory lze považovat energetický, ve kterém je plánována dekarbonizace a energetická transformace k obnovitelným zdrojům energie, dále těžební, ve kterém probíhá přechod od povrchové k hlubinné těžbě, zemědělský a potravinářský, zdravotnický aj. Významná synergie je spatřována v oblasti nanotechnologií. Využití mohou nalézt také technologie aplikovatelné v rámci smart cities.

Smluvní či institucionální rámec

Asociační dohoda mezi EU a Chile byla uzavřena v roce 2002, přičemž v platnosti je od roku 2003. Od roku 2017 probíhá její modernizace, konkrétně proběhlo v květnu 2020 7. vyjednávací kolo. Dohoda bude dále snižovat či zcela odstraňovat tarifní i netarifní překážky obchodu a bude rovněž obsahovat kapitoly týkající se pravidel původu, služeb, digitálního obchodu, veřejných zakázek, ale např. i udržitelnosti či genderu.

Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o podpoře a ochraně investic byla podepsána v roce 1995 a je platná od roku 1996.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Chile

Ze strany MPO dochází ke komunikaci CZ řešení v rámci pandemie. Dále je zájem na oživení tematiky společné vědecko-technologické spolupráce a podpory inovací v kontextu motivace vzájemné výměny startupových řešení. 

Vyhlášení výzev agentury CORFO určených zahraničním startupům: Inkubátor Start Up Chile vládní agentury CORFO pravidelně dvakrát ročně otevírá výběrová řízení do softlandingových a akceleračních programů The S Factory a SEED určených zahraničním inovativním startupistkám a startupistům. Výzva programu The S Factory byla otevřená do 2. června 2020 a výzva programu SEED bude spuštěna 29. října 2020.

Významné veletrhy v Chile

  • FIDAE – nejvýznamnější mezinárodní veletrh letecké, kosmické, vojenské a obranné techniky konaným v Jižní Americe. Veletrh je dále zaměřen na policii a civilní bezpečnostní agentury, vybavení letišť a zajištění jejich provozu. Letošní ročník byl organizátorem zrušen bez náhrady.
  • EXPOMIN – celoregionálně významný veletrh v těžebním sektoru, termín přesunut na 9. -13. 11. V letošním roce je v návaznosti na něj rovněž plánována mise firem (ZK CzechTrade Santiago de Chile).

Mezi další významné veletrhy patří v průmyslu těžebním: EXPONOR; energetickém: EXPOENERGÍA, Expo Exifiencia Energética, Genera Latinoamérica, IFT Energy; zdravotnickém: Expo HOSPITAL; bezpečnostním: SICUR Latinoamérica, SeguridadExpo; obalovém: Latinpack; stavebním: Expo Hormigón; ICT: Congreso Latinoamericano Tecnología y negociosAmérica Digital.

České firmy se zájmem o veletrhy v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (slovakova@mpo.cz).

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o teritorium kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (slovakova@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Chile

Doporučujeme