Švédsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Švédsko je největším obchodním partnerem České republiky ze skandinávských zemí. Každá z těchto zemí svá specifika, pojí je vyspělá obchodní kultura, korektní přístup k jednání a trvalá úroveň navázaných obchodních vztahů. Tyto plusy, spolu s relativní blízkosti, činí z tohoto regionu atraktivní destinaci pro celou řadu českých firem.

Skandinávie pohledem Tomáše Rouska, ředitele kanceláře CzechTrade ve Stockholmu

Už před startem druhého letošního virtuálního setkání vybraných ředitelů zahraničních zastoupení CzechTrade se očekávalo, že o debatu na téma „expanze do severských států“ bude mimořádný zájem. Hned v prvním ze dvou jednacích dnů se uskutečnilo 13 konzultací, na druhý den připadlo dalších 14 jednání. Šlo o podniky z průřezově různých oborů, z nich žádný nepřevažoval – některé z nich mapovaly terén, jiné se ptaly přímo na obchodí partnery a distributory, další rovnou navazovaly na předešlé kroky a ujednání. Vysvětlení nabízí ředitel zahraniční kanceláře pro tuto oblast Tomáš Rousek: „Myslím, že tento region je zajímavý tím, že jsou to vyspělé ekonomiky a země se slušnou kupní silou. Není to od nás daleko, po Německu a Francii je to další trh geograficky směrem nahoru. V pandemii se tu navíc obchodní život nezastavil, až na měsíční výpadek velkých firem v dubnu, způsobený rozpadem dodavatelských řetězců. Tyto ekonomiky vlastně fungují bez toho, že by byly zavřené, protože opatření nebo doporučení pro obyvatele byla takového charakteru, aby neohrozila chod společnosti a její ekonomiky. Pořád je tady odbyt.”

Všechny čtyři země tohoto teritoria jsou seřazeny ve druhé desítce podle statistik českého exportu. „Nejsou to ty úplně top země pro český vývoz, ale následují hned za těmi špičkovými z pohledu exportu a obchodní bilance,” připomíná Rousek. Jednotícím prvkem regionu je dosažená obchodní kultura a vyspělost obchodních vztahů. „Platí, že se na dané slovo můžete spolehnout, je s nimi příjemná spolupráce,” hodnotí ředitel.

Rozdíly jsou dané povahou jednotlivých zemí. „Švédsko, to je lehké i těžké strojírenství, automobilky, slévárny. Norsko? Ropa a plyn, agrikultura v podobě chovu lososů. Dánsko se vyznačuje farmacií a potravinářství, Finsko informačními technologiemi a high-tech,” líčí Rousek.

Nejžádanějšími tuzemskými obory jsou na severu Evropy strojírenství, stavebnictví a IT služby. Strojírenství má největší tradici, hlavně Švédsko požaduje zakázkovou strojírenskou výrobu. Ve stavebnictví se daří velkými i malým firmám. „Například společnost Subterra Sverige má nyní velkou zakázku na výstavbu švédského metra ve Stockholmu, geodetické nebo elektrikářské firmy působí na mnoha švédských stavbách. České IT pak boduje kvalitou a dobrou pověstí,” vypočítává ředitel Rousek.

Krize covid-19 tímto pořadím nezamíchala, nicméně „popostrčila” kupředu i jiná odvětví. „Namátkou třeba textilní průmysl, protože nastala doba, kdy si nebudou všichni všechno dovážet z Číny, protože to dlouho trvá a naráží to různé překážky. Lidé proto začínají přemýšlet, že si toto zboží koupí raději v Evropě,” upozorňuje Tomáš Rousek.

Na vzestupu jsou i na severu online prodeje zboží a na ně napojené logistiky a distribuce. „Jenže obchod je stále především potkávání lidí, osobní kontakt nic nenahradí. Online komunikace do určité míry stačí a je v pořádku, ale když se bude Švéd zajímat o českou výrobu, bude chtít navštívit fabriku, vidět, jak to Češi dělají, na čem a v jakém prostředí,” uzavírá ředitel kanceláře Tomáš Rousek.

Kontakt:
Tomáš Rousek, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Stockholm
tomas.rousek@czechtrade.cz

Švédsko

Podle dosaženého obratu v roce 2019 zaujímá v pořadí 17. pozici s podílem 1,2 % na celkovém obratu ZO. Přitom je naším 14. největším exportním trhem (s podílem 1,6 % na vývozu ČR) a 21. nejvýznamnějším exportérem do ČR (podíl na celkovém dovozu ČR 0,8 %). Obchodní bilance je vysoce aktivní. Historicky od roku 1993 do roku 2018 náš vývoz do Švédska meziročně rostl až na výjimky v letech 1999, 2001, 2008, 2009 a 2012. Podobně tomu bylo u dovozu, kdy ovšem počet let s meziročním poklesem byl nepatrně vyšší (2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2012 a 2016). V roce 2019 náš vývoz do Švédska v meziročním srovnání poklesl o 2,7 % a meziroční index dovozu dosáhl hodnoty 99,7, tedy v podstatě stagnace. Tím došlo k nepatrnému snížení aktiva obchodní bilance. 

Struktura vývozu dle SITC1 nezaznamenala v posledních dvou letech výraznější změny. Nicméně lze konstatovat vysoký podíl strojů a dopravních prostředků. Spolu se skupinami tržních  
a průmyslových výrobků tvoří více než 93 % našeho vývozu. V dovozu je podíl skupin tržních  
a průmyslových výrobků zhruba o 10procentních bodů nižší (celkem 82,9 %). Významnou položku dovozu tvoří skupina chemikálií. 

Dle SITC 2 mají nejvyšší podíl v TOP 10 položkách v obou letech silniční vozidla s tendencí rostoucího podílu i absolutním nárůstem o cca 1,3 mld. CZK.  Poměrně značný pokles podílu v roce 2019 vykázaly v meziročním srovnání zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku (o více než 6procentních bodů; absolutně o cca 5 mld. CZK). Tento propad byl z větší části vykompenzován uvedený nárůstem vývozu silničních vozidel, a také zvýšeným vývozem kancelářských strojů a zařízení pro automatické pracování dat (meziroční růst podílu o 3,1 %; absolutně o 2,1 mld. CZK). Sestava uvedených TOP 10 zbožových skupin je stabilní – mění se jen pořadí. Jejich podíl na celkovém vývozu se pohybuje kolem 82 %.   

Naproti tomu koncentrace dovozu do TOP 10 položek dle SITC 2 není tak vysoká jako u vývozu.  
Ve struktuře se projevuje vyšší podíl chemikálií (léčiva a farmaceutické výrobky, chemické prostředky a výrobky z nich) a tržních výrobků tříděných podle druhu materiálu (železo a ocel, kovové výrobky, papír a lepenka, neželezné kovy). Stejně jako ve vývozu i v dovozu převažují silniční vozidla. 

Smluvní a institucionální rámec  

Švédsko je členem EU od roku 1995. Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání: 

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (podpis dne 16. 2. 1979, vstup v platnost dne  
  8. 10. 1980). 
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře  
  a vzájemné ochraně investic a Protokol k Dohodě (podpis dne 13. 11. 1990, vstup v platnost dne 23. 9. 1991). 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci  
  v celních otázkách, podpis dne 24. 3. 1995, vstup v platnost dne 25. 9. 1996). 

Akce 2020/2021  

 • Jsme připraveni podílet se na jednáních vrcholných návštěv, či na projektech ZÚ  a ZK Stockholm (podnikatelské mise, sektorové mise, PROPED, veletrhy apod.). 
 • Oficiální návštěva ministra Havlíčka s podnikatelkou misí, která byla odložena v důsledku opatření proti šíření Covid-19. 

Významné veletrhy a projekty ekonomické diplomacie ve Velké Británii 

 • Elmia Subcontractor ve městě Jönköping (slévárenství), 
 • EURO MINE EXPO 2020 ve městě Skellefteå (důlní průmysl; červen), 
 • Nordbygg 2020 ve Stockholmu (stevebnictví; duben), 
 • Česko-švédské dny obranného průmyslu. 

Projekty ekonomické diplomacie (PROPED)

 • Nordic Life Science Days
 • Travel News Market

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Švédsko

Doporučujeme