Švédsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Švédsko je největším obchodním partnerem České republiky ze skandinávských zemí.

Podle dosaženého obratu v roce 2019 zaujímá v pořadí 17. pozici s podílem 1,2 % na celkovém obratu ZO. Přitom je naším 14. největším exportním trhem (s podílem 1,6 % na vývozu ČR) a 21. nejvýznamnějším exportérem do ČR (podíl na celkovém dovozu ČR 0,8 %). Obchodní bilance je vysoce aktivní. Historicky od roku 1993 do roku 2018 náš vývoz do Švédska meziročně rostl až na výjimky v letech 1999, 2001, 2008, 2009 a 2012. Podobně tomu bylo u dovozu, kdy ovšem počet let s meziročním poklesem byl nepatrně vyšší (2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2012 a 2016). V roce 2019 náš vývoz do Švédska v meziročním srovnání poklesl o 2,7 % a meziroční index dovozu dosáhl hodnoty 99,7, tedy v podstatě stagnace. Tím došlo k nepatrnému snížení aktiva obchodní bilance. 

Struktura vývozu dle SITC1 nezaznamenala v posledních dvou letech výraznější změny. Nicméně lze konstatovat vysoký podíl strojů a dopravních prostředků. Spolu se skupinami tržních  
a průmyslových výrobků tvoří více než 93 % našeho vývozu. V dovozu je podíl skupin tržních  
a průmyslových výrobků zhruba o 10procentních bodů nižší (celkem 82,9 %). Významnou položku dovozu tvoří skupina chemikálií. 

Dle SITC 2 mají nejvyšší podíl v TOP 10 položkách v obou letech silniční vozidla s tendencí rostoucího podílu i absolutním nárůstem o cca 1,3 mld. CZK.  Poměrně značný pokles podílu v roce 2019 vykázaly v meziročním srovnání zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku (o více než 6procentních bodů; absolutně o cca 5 mld. CZK). Tento propad byl z větší části vykompenzován uvedený nárůstem vývozu silničních vozidel, a také zvýšeným vývozem kancelářských strojů a zařízení pro automatické pracování dat (meziroční růst podílu o 3,1 %; absolutně o 2,1 mld. CZK). Sestava uvedených TOP 10 zbožových skupin je stabilní – mění se jen pořadí. Jejich podíl na celkovém vývozu se pohybuje kolem 82 %.   

Naproti tomu koncentrace dovozu do TOP 10 položek dle SITC 2 není tak vysoká jako u vývozu.  
Ve struktuře se projevuje vyšší podíl chemikálií (léčiva a farmaceutické výrobky, chemické prostředky a výrobky z nich) a tržních výrobků tříděných podle druhu materiálu (železo a ocel, kovové výrobky, papír a lepenka, neželezné kovy). Stejně jako ve vývozu i v dovozu převažují silniční vozidla. 

Smluvní a institucionální rámec  

Švédsko je členem EU od roku 1995. Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání: 

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (podpis dne 16. 2. 1979, vstup v platnost dne  
  8. 10. 1980). 
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře  
  a vzájemné ochraně investic a Protokol k Dohodě (podpis dne 13. 11. 1990, vstup v platnost dne 23. 9. 1991). 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci  
  v celních otázkách, podpis dne 24. 3. 1995, vstup v platnost dne 25. 9. 1996). 

Akce 2020/2021  

 • Jsme připraveni podílet se na jednáních vrcholných návštěv, či na projektech ZÚ  a ZK Stockholm (podnikatelské mise, sektorové mise, PROPED, veletrhy apod.). 
 • Oficiální návštěva ministra Havlíčka s podnikatelkou misí, která byla odložena v důsledku opatření proti šíření Covid-19. 

Významné veletrhy a projekty ekonomické diplomacie ve Velké Británii 

 • Elmia Subcontractor ve městě Jönköping (slévárenství), 
 • EURO MINE EXPO 2020 ve městě Skellefteå (důlní průmysl; červen), 
 • Nordbygg 2020 ve Stockholmu (stevebnictví; duben), 
 • Česko-švédské dny obranného průmyslu. 

Projekty ekonomické diplomacie (PROPED)

 • Nordic Life Science Days
 • Travel News Market

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem