Gruzie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod ČR – Gruzie 2011–2016/I (v tis. EUR)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2011

74 137

9 753

83 890

64 384

2012

88 062

9 332

97 394

78 730

2013

60 367

16 367

76 734

44 000

2014

64 385

20 772

85 157

43 613

2015

 55 960

 22 180

 78 140

 33 780

2016

72 382

20 646 

93 027

51 736

2017 

74 626

15 692 

90 318 

58 934 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu z ČR do Gruzie :

Nápoje a tabák; suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv; minerální paliva, maziva a příbuzné materiály; živočišné a rostlinné oleje; tuky a vosky; tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu; stroje a dopravní prostředky; průmyslové spotřební zboží

Hlavní položky dovozu z Gruzie do ČR :

Nápoje a tabák; suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv; minerální paliva, maziva a příbuzné materiály; chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.; tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu; stroje a dopravní prostředky; průmyslové spotřební zboží

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Perspektivními oblastmi pro české firmy v oblasti služeb se jeví zejména architektonické, inženýrské a jiné technické služby, služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě a stavební práce. Vzhledem k otevřenosti gruzínské ekonomiky nejsou v Gruzii zvláštní překážky ani bariéry pro proniknutí na trh. 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Energo-Pro Georgia: čistě česká společnost působící v Gruzii od roku 2007. Je největší gruzínskou energetickou společností, vlastní a provozuje řadu vodních a jednu plynovou elektrárnu. Dodává elektřinu na celém území Gruzie mimo Tbilisi. Má cca 860.000 zákazníků.

Zetor Tractors: na začátku roku 2013 firma zvítězila ve státním tendru na dodávku 150 traktorů (dvě modelové řady Proxima Power 120 - 50ks a Forterra 140 - 100 ks). Firma uzavřela kontrakt se státním podnikem MEQANIZATOR.

Kopos Kolín: společnost přes své zastoupení dodává elektroinstalační úložný materiál z plastu a kovu. V Gruzii představuje značku, která jako jedna z mála na gruzínském trhu nabízí výrobky odpovídající patřičným normám EU a standardům v oboru. Nabízí výrobky z nehořlavých materiálů, samohasicí, halogen free, systémy zachování funkčnosti při požáru atd. Firma proto předpokládá, že toto „plus“ jejích výrobků napomůže gruzínskému trhu dostat se postupně na tzv. evropskou úroveň v používaných materiálech a technologiích a napomůže také v procesu přechodu na normy a standardy EU. Mezi nejvýznamnější projekty, při realizaci kterých byly použity výrobky firmy KOPOS, patří: prezidentský palác v Tbilisi, továrna Aqua Geo firmy Natachtari, Nemocnice PSP, hlavní sídlo politické strany Sjednocené národní hnutí, Univerzitní nemocnice, budova Parlamentu Gruzie v Kutaisi, budova Pro Credit Bank aj.

MND Group (Moravské naftové doly - člen investiční skupiny KKCG): tato společnost těží ropu a zemní plyn v oblasti Ninocminda v Kachetii.

L and R Company: tato společnost staví apartmánové domy na pobřeží Černého moře. Plánuje výstavbu rovněž v Tbilisi.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V roce 2006 byla podepsána dohoda o zabránění dvojího zdanění. 4. května 2007 smlouva vstoupila v platnost. Její ustanovení začala být prováděna od 1. 1. 2008. V roce 2009 byla podepsána Dohoda o vzájemné výměně a ochraně klasifikovaných informací a v srpnu 2009 rovněž Dohoda o podpoře a ochraně investic (ta vstoupila v platnost v březnu 2011). V roce 2010 byla podepsána Dohoda o civilním leteckém provozu. V roce 2013 byla podepsána dohoda o ekonomické spolupráci.

Další smlouvy

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12.08.1982. Vstup v platnost: 04.06.1983
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti, Praha, 18.05.1999. Vstup v platnost: 24.09.2001
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Tbilisi, 09.09.2004
 • Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Tbilisi, 23.05.2006. Vstup v platnost: 04.05.2007
 • Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací Praha , 22.01.2009, Vstup v platnost: 16.10.2009
 • Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, Tbilisi, 29.08.2009. Vstup v platnost: 13.03.2011
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách, Tbilisi , 08.11.2010. Vstup v platnost: 28.11.2011
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci, Tbilisi, 10.04.2013. Vstup v platnost: 01.10.2013
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy podepsána během návštěvy ministra zahraničních věcí L. Zaorálka v Gruzii ve dnech 4. – 5.6. 2014.

V různém stadiu rozjednání jsou dále:

 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě
 • Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o předávání a přebírání osob pobývajících na jejich území protiprávně (tzv. readmisní dohoda)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce s Gruzií

Gruzie patří z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) mezi prioritní země , tzv. projektové země. Od roku 2008 byla rozvojová spolupráce České republiky s Gruzií ovlivněna důsledky konfliktu s Ruskem a soustřeďovala se primárně na jejich odstraňování. Současné české aktivity v Gruzii na tuto mimořádnou rekonstrukční a rozvojovou pomoc navazují.

Běžící dvoustranné rozvojové projekty v gesci MZV/ČRA

Zemědělství

V zemědělském sektoru byl v roce 2017 realizován projekt „Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku“. Cílem projektu byly především služby/aktivity zahrnující materiální a technickou podporu pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy zahrnující pěstování zemědělským plodin, jako jsou brambory a zpracování ovčí vlny v horské oblasti Tušsko. V téže horské oblasti byl realizovaný projekt „Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušska“.

Podpora sociální infrastruktury

V rámci sektoru probíhá realizace tří projektů ZRS ČR zaměřených na podporu lidí s postižením a budování místních kapacit. Jedná se o tyto projekty: „Zvyšování kvality života a pracovního uplatnění pro ženy se zdravotním postižením v Gruzii“, „Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro osoby s postižením“, „Podpora sociálního začleňování zdravotně postižené mládeže“ a „Rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii“.

Zdravotnictví

Hlavním cílem projektu „Podpora včasné diagnostiky prevence a léčby onkologických onemocnění“ je zvýšit dovednosti a znalosti praktických lékařů a zdravotních sester v oblasti onkologie a protirakovinových programů. Na základě doporučení a výsledků identifikační cesty je námět rozšířený o léčbu, diagnostiku a prevenci. Dále byl úspěšně zakončen projekt“ Zajištění první pomoci pro ambulanci v Omalu“.

Podpora státní správy a občanské společnosti

Cílem projektu „Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii“ je posílení legislativně-technických kapacit Gruzie v oblasti prevence závažných havárií – „Major Accident Prevention“ (dále jen MAP). Přípravou legislativního rámce a posílením implementačních kapacit gruzínských institucí v oblasti MAP dojde k vytvoření předpokladů pro budoucí systémové řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).

Projekt „Podpora reformy veřejné správy v Gruzii je zaměřen na předávání českých zkušeností s přechodem na decentralizovanou státní správu. V současné době probíhá v Gruzii proces reformy veřejné správy a tento projekt pomáhá řešit některé procesní otázky týkající se této reformy.

Prevence katastrof      

Cílem projektu „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dušeti“ je zvýšení schopnosti geologické sekce NEA předcházet ohrožení vyplývajícímu ze svahových nestabilit v cílové oblasti.

Obecná ochrana životního prostředí

Chráněná krajinná oblast má nově zpracovaný návrh plánu péče, který byl stěžejním výstupem souvisejícího projektu „Zpracování plánu péče pro Tusheti Protected Landscape“ a který vymezuje řadu opatření směřujících k zajištění ochrany přírodních a kulturně historických hodnot území a vhodné péče o přírodu a krajinu, s cílem zachovat vysokou biodiverzitu a typický krajinný ráz. Důležitou součástí souhrnu doporučení v plánu péče je rovněž udržení stabilního osídlení místní komunitou, které je podporováno specifickými opatřeními přispívajícími.

Projekt „Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II“ je zaměřen na rozvoj turistických aktivit v oblasti Imereti v Gruzii s cílem podpořit socioekonomický rozvoj regionu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: