Aktualizace Exportní strategie ČR 2012–20202. Informace a rozvoj služeb exportérům

2.1. Informace

Cíl: Zajistit kvalitní a dostupné informace pro rozhodování exportérů

Zajištění informačního servisu v rámci podpory exportu nadále zůstává prioritou exportní strategie, neboť přístup k informacím je předpokladem pro dobré rozhodování jak podnikatelských subjektů, tak proexportních institucí. Další rozvoj těchto služeb by měl být řízen především reálnými potřebami jednotlivých uživatelských skupin – jak interních uživatelů, proexportních organizací, tak i podnikatelské veřejnosti a zároveň by měl být zaměřen na kvalitu a využitelnost informací.

2.1.1. IS SINPRO

IS SINPRO je hlavním interním informačním systémem zajišťujícím podporu proexportních činností agentury CzechTrade, MZV a MPO. S jeho pomocí jsou sdílena data o firmách, kontaktech a interakce s nimi (funkce CRM – Customer Relationship Management), vytváří podporu procesům poskytování služeb a interní komunikace. V roce 2013 byl zahájen projekt Nové SINPRO, jehož obsahem je především technologický upgrade a přechod na novou platformu, jež umožní inovaci stávajících funkcionalit a přidání dalších pro podporu procesů proexportních institucí.

Nová verze systému byla nasazena v polovině roku 2016. Pro využití synergických efektů by mělo mezi proexportními institucemi na úrovni IS SINPRO docházet dle možností k propojování a sdílení dat relevantních k podpoře exportu (propojování databází s informacemi o podnikatelských subjektech, např. databáze agentury CzechInvest, databáze firem využívajících podporu VaVaI). Rozhraním pro vkládání a sdílení některých typů informací v IS SINPRO přístupným pro další proexportní instituce mimo státní správu je Partnerská zóna, kde získané informace z IS SINPRO je možné využít např. při koordinaci proexportních akcí.

2.1.2. BusinessInfo.cz

Portál BusinessInfo.cz je od svého spuštění v roce 2001 budován jako informační one-stop-shop pro podnikatele s výrazným zaměřením na zahraniční obchod. Soustředění informací ze všech proexportních organizací na jednom internetovém portálu a omezení duplicitní publikace na jiných stránkách usnadňuje firmám orientaci v poskytovaných informacích a zvyšuje jejich snadnou dostupnost.

Úpravy a rozvoj portálu (konkrétně rubrika Zahraniční obchod) budou vycházet z postupné aktualizace informací a služeb poskytovaných proexportními institucemi, na základě uživatelských požadavků a inspirace nových možností a trendů z komerčního sektoru a praxe TPO (Trade Promotion Organization) ve světě. Větší důraz bude kladen na cílovou skupinu malých a středních podniků (MSP) a inovativních firem, dále větší provázanost s ostatními koncepcemi a oblastmi informací na portále BusinessInfo.cz (Inovační strategie, Akční plán na podporu hospodářského růstu – podpora malých a středních podniků, Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a Opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů).

Obsah rubriky Zahraniční obchod a jeho rozvoj bude zaměřen především na informace s větší přidanou hodnotou pro MSP, inovativní firmy a pro začínající exportéry. Větší důraz bude kladen na publikaci sektorových analýz v návaznosti na identifikované oborové příležitosti dle Mapy globálních oborových příležitostí. V rámci rozvoje rubriky Zahraniční obchod a stránky Klientského centra pro export by mělo dojít ke zjednodušení přístupu k informacím a službám Jednotné zahraniční sítě či dalších proexportních institucí.

Pro další úroveň integrace a dostupnost informací o aktivitách státu by měl být vytvořen jednotný Kalendář akcí, který bude přehledným způsobem zobrazovat informace o aktivitách proexportních institucí a poskytovat je uživatelům s vyšším komfortem a na jednom místě.

V rámci portálu BusinessInfo.cz bude dále rozvíjena Klientská zóna, která poskytuje firmám jednodušší přístup ke službám, k jejich objednání a celkově vytváří prostředí s vysokou mírou přizpůsobení (adresnosti) při poskytování informací a možnostmi interaktivní komunikace.

Vzhledem k vyšším nárokům na kvalitu poskytovaných informací je potřeba intenzivnějšího zapojení partnerů do poskytování obsahu, k čemuž bude dále využívána Redakční rada portálu BusinessInfo.cz. Ta je též důležitá pro získávání zpětné vazby, průběžnou komunikaci, směřování a rozvoj portálu.

I nadále je aktualizována i tištěná publikace Export v kostce, která obsahuje stručné informace o všech poskytovaných službách s jejich charakteristikou a odkazem na příslušná kontaktní místa. Tato publikace je i v elektronické podobě na BusinessInfo.cz.

2.1.3. Mapa globálních oborových příležitostí

Jedním z úkolů aktualizované Exportní strategie je definovat exportní a investiční příležitosti na zahraničních trzích. Moderní směry ekonomické diplomacie upřednostňují sektorový přístup v hledání příležitostí. A právě takovýmto nástrojem k vyhledávání sektorových příležitostí na zahraničních trzích, který navíc využívá synergických efektů mezi jednotlivými resorty a agenturami, je Mapa globálních oborových příležitostí (MOP). Mapa globálních oborových příležitostí obsahuje analýzu, která identifikuje perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přibližuje potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu či investic do konkrétních teritorií.

Výčet perspektivních oborů je výsledkem analýzy, jež byla zaměřena na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní či investiční potenciál ČR. Budoucím trhem tak může být i nově objevená „sektorová nika“ na již známém trhu. Jde o inovaci v přístupu k vyhledávání potenciálně zajímavých trhů, která je unikátní nejen svým obsahem, sjednocuje oborový i teritoriální pohled na příležitosti na zahraničních trzích z hlediska českých exportérů, ale také procesem, kterým vzniká.

V rámci MOP jsou propojeny jedinečné informace získané ekonomickými diplomaty v zahraničí, a to jak ze zastupitelských úřadů ČR, tak ze zahraničních kanceláří CzechTrade se znalostmi odborníků z jednotlivých resortů a se schopnostmi českých exportérů, přičemž do MOP je publikována v teritoriálním a sektorovém vydání. Teritoriální přehled oborových příležitostí pomáhá veřejné správě efektivně plánovat zahraniční podnikatelské mise a incomingové mise či podnikatelská fóra, dále umožňuje kvalitněji zacílit projekty ekonomické diplomacie, různé druhy podpory účasti na veletrzích a výstavách a další činnosti zastupitelských úřadů související s prosazováním ekonomických zájmu ČR.

Sektorové vydání publikace je podřízeno snaze vyjít vstříc především potřebám exportérů přehledněji a rychleji nalézat, kde všude ve světě existuje trh pro jejich produkty.  Aby bylo možné data využít jak k teritoriálnímu, tak oborově zaměřenému vyhledávání, je aktuální verze Mapy globálních oborových příležitostí k dispozici v interaktivním rozhraní na webovém portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz.

2.1.4. Souhrnné teritoriální informace

Široká zahraniční síť zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade zajišťuje stálý monitoring zemí, regionů a tím udržuje komplexní znalost daných trhů s jejich specifikami. Veřejným výstupem je publikace těchto informací na portálu BusinessInfo.cz ve formě Souhrnných teritoriálních informací, jejichž struktura byla počínaje rokem 2015 upravena tak, aby přinášela využitelné informace především pro exportéry. Zároveň s úpravou struktury Souhrnné teritoriální informace byly odstraněny v mnoha směrech informačně duplicitní „Interaktivní profily“ pro prioritní a zájmové země.

2.1.5. Exportní příležitosti

Další informační službou, kterou zajišťuje Jednotná zahraniční síť a jejíž výstupem je nabídka konkrétních exportních příležitostí v daných teritoriích, je vyhledávání poptávek, tendrů, projektů a investičních příležitostí. Pro zvyšování efektu poskytování těchto informací a potenciálu využití těchto příležitostí ze strany českých firem by mělo být aktivní vyhledávání cíleno na identifikované oborové příležitosti v daném teritoriu.

V rámci oborového přístupu a poptávkového chápání trhů by měla zahraniční síť a celý proexportní systém odkrývat i budoucí trendy a možné směry vývoje, zejména oborové a technologické, ale i ekonomické a politické podmínky, a tím rodící se příležitosti pro firmy, kterým pak usnadní orientaci na světových trzích, nastavení procesu inovací a tím i pružnou reakci na vznikající příležitosti a poptávku. Informace Jednotné zahraniční sítě budou, společně s dalšími dostupnými daty a informacemi, využívány k analýze trendů realizované v gesci MPO a využívané k dalšímu propojení inovační strategie se systémem podpory exportu a posílení působení státu v obou oblastech.

Opatření:

1. Koncepční rozvoj portálu BusinessInfo.cz s cílem vybudovat informační one-stop-shop založený na závěrech z analýz i informačních potřeb exportérů.

Gestor: MPO
Spolupráce: MZV, MZe a všechny proexportní instituce
Koordinace: Redakční rada portálu BusinessInfo.cz
Kontrolní termín plnění: 31. 3. každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

2. Implementace upgrade informačního systému SINPRO a jeho další rozvoj

Gestor: MPO/CzechTrade
Spolupráce: MZV, MZe a další proexportní instituce
Koordinace: Koordinační výbor projektu Nové SINPRO
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

2.2. Asistenční a konzultační služby

Cíl: Zvyšování počtu obchodních případů prostřednictvím asistenčních a konzultačních služeb se závazným standardem kvality

Základními systémovými prvky komplexu asistenčních a konzultačních služeb poskytovaných podnikatelům v rámci proexportní politiky státu jsou Jednotná zahraniční síť, Klientské centrum, Katalog služeb. Dohromady mají zajistit snadnou orientaci a přístup k asistenčním a konzultačním službám pro exportéry.

2.2.1. Jednotná zahraniční síť

Dřívější dvoukolejnost zahraničních sítí MPO a MZV byla odstraněna vznikem Jednotné zahraniční sítě (JZS) sestávající ze zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade  v souladu s Rámcovou dohodou mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničí o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky z roku 2014. Vytvoření této sítě umožňuje koordinaci aktivit proexportně zaměřených zastoupení České republiky v zahraničí, spolupráci a komplementaritu kompetencí v oblastech B2B, B2G, G2G a zároveň vyúsťuje v jednotný systém českého zastoupení v zahraničí se společnou nabídkou služeb.

Podpora exportu patří mezi dlouhodobé priority Vlády ČR, zejména působení na významných a rozvíjejících se trzích, proto bylo rozhodnuto i v kontextu reakce na přijetí sankcí v rámci ukrajinské krize (usnesení vlády č. 834 z 15. října 2014) o posílení některých zastupitelských úřadů, zejména mimoevropských, celkem o 24 míst ekonomických diplomatů.

Destinace pro vyslání ekonomických diplomatů byly vybrány dohodou obou ministerstev s přihlédnutím ke stanoviskům Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a dalších organizací sdružujícím české exportéry (ZÚ v Kazachstánu, Keni, Kolumbii, Kuvajtu, Myanmaru, Senegalu, Ghaně, Hong Kongu, Indii, Japonsku, JAR, Jordánsku, Malajsii, Německu a GK v USA (Los Angeles a Chicago), Kanadě (Toronto); zahraniční kanceláře CzechTrade v ČLR (Kuang-čou), Indii (Bangalore), Singapuru, USA (Chicago), a v Nigérii (Lagos)). Některé zastupitelské úřady již byly posíleny, na další budou ekonomičtí diplomaté vysláni v průběhu r. 2016.

Na základě dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství je síť doplňována na straně zastupitelských úřadů diplomaty zaměřenými na zemědělství, potravinářství a návazné technologie (ČLR, Rusko, Saúdská Arábie, Srbsko) a nově další schválené destinace USA, Japonsko a Nigérie). Dalšími specialisty vysílanými ve spolupráci s Úřadem vlády by měli být diplomaté s působností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (pilotní projekt na ZÚ Tel Aviv).

Ministerstvo obrany bude na stejné bázi vysílat obranně-průmyslové diplomaty se zaměřením na komplexní rozvoj vztahů a spolupráce v oblasti obranného průmyslu. Specializovaní diplomaté jsou směřování do zemí s vysokým potenciálem v daných oborech a díky své odbornosti mohou efektivně hledat konkrétní příležitosti pro české firmy.

Pro efektivní působení Jednotné zahraniční sítě je nezbytné plně využívat flexibilitu zahraničních kanceláří CzechTrade, která v relativně krátkém čase umožňuje přesunutí zahraniční kanceláře mezi teritorii či podle možností působení pracovníků v širším regionu. Pro intenzívnější působení v teritoriích je vhodným doplňkovým nástrojem síť Enterprise Europe Networka další zastoupení EU (EU SME Center, European Business and Innovation CenterNetwork).

Opatření: Vyhodnocování činnosti sítě (vytíženost) a optimalizace (rozšiřování, relokace) dle exportních příležitostí a poptávky po kapacitách
Gestor: MPO, MZV a MZe
Spolupráce: Všechny proexportní instituce
Koordinace: Meziresortní koordinační porada (náměstků MPO, MZV, MZe, MO a GŘ CzechTrade)
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

2.2.2. Klientské centrum pro export

Klientské centrum pro export (KCE) zřízené na základě Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zřízení a fungování společného Klientského centra pro podnikatele tvoří spolu s jednotnou zahraniční sítí České republiky pro podporu exportu a nabídkou služeb pro české podnikatelské subjekty základní prvky systému podpory exportu a ekonomické diplomacie. Zřízení Klientského centra jako jednotného obslužného místa pro stávající a potenciální vývozce je reakcí na neuspokojivý stav koordinace proexportní politiky a nepřehlednost v poskytování služeb exportérům vícero institucemi.

Služby pro české podnikatele pokrývají přímé podnikatelské vztahy (Business-to-Business, B2B), vztahy, v nichž participuje zahraniční státní nebo obecně veřejnoprávní subjekt (Business-to-Government, B2G) a projekty mezistátní ekonomické spolupráce (Government-to-Government, G2G). Na činnosti Klientského centra se podílejí MZV, MPO, CzechTrade a je předpokládána další integrace a synergická spolupráce jak již zapojených organizací, tak i dalších organizací působících v oblasti podpory internacionalizace a exportu (MZe, CzechInvest, EGAP a další).

Každý podnikatelský subjekt v Klientském centru získává svého specialistu, se kterým může konzultovat exportní záměry firmy a který pro ni zajistí přístup ke službám poskytovaným dle Katalogu služeb, zprostředkuje kontakt s pracovníky zahraniční sítě či dalších institucí. Podporu individuálnímu, komplexnímu a kontinuálnímu přístupu k poskytování služeb jednotlivým firmám zajistí využívání CRM systému IS SINPRO, ve kterém jsou zaznamenávány veškeré aktivity (záznamy z jednání, požadavky, poskytované služby a další) s danou firmou spojené. S Klientským centrem bude propojena i činnost Zelené linky pro export, která úspěšně funguje již od r. 2006 a je prvním kontaktem pro zájemce o export.

Opatření: Rozvíjení služeb Klientského centra pro export podle potřeb exportérů
Gestor: CzechTrade/MPO, MZV
Spolupráce: Všechny proexportní instituce
Koordinace: Meziresortní koordinační porada (náměstků MPO, MZV, MZe, MO a GŘ CzechTrade)
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

2.2.3. Katalog služeb

Pro zjednodušení orientace v nabídce proexportních služeb státu v zahraničí vznikl v roce 2014 Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export obsahující integrovanou a provázanou nabídku Jednotné zahraniční sítě, Klientského centra pro export, MZV, MPO a CzechTrade. Se vznikem Katalogu služeb došlo k zrušení systému tzv. balíčků služeb, které služby propojovaly do určitých celků a nabízely je jako kompletní „balíček”. I když „balíčky” měly své výhody ve spojování a předpokládané návaznosti některých služeb a kladly např. důraz i na proexportní vzdělávání, které bylo jejich součástí, zkušenosti z jejich využívání ukázaly, že ne vždy je určitý komplet výhodný a přijatelný pro každého exportéra.

V kombinaci se zvýhodňováním některých balíčků v duchu strategického proexportního působení se zároveň tento způsob nabídky neukázal jako flexibilní a příliš produktivní. V katalogu služeb se přistoupilo k individuální nabídce služeb, v rámci které jsou základní služby poskytované Jednotnou zahraniční sítí zdarma, zpoplatněny jsou pak další individuální specifické služby poskytované zahraničními kancelářemi CzechTrade.

Úvodní konzultace s firmami probíhá v Klientském centru a pro řešení požadavků/dotazů jsou přednostně využívány zdroje v ČR, poté se obrací specialista Klientského centra na kapacity Jednotné zahraniční sítě. Služby pro malé a střední podniky v zahraničí (B2B) poskytují zpravidla zahraniční kanceláře CzechTrade na základě kontaktu s Klientským centrem.

V teritoriu, kde není umístěna zahraniční kancelář CzechTrade, poskytují základní exportní službu „Příprava na obchodní jednání” zastupitelské úřady, které dále řeší především služby pro firmy potřebující podporu pro navazování obchodních vztahů se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky (B2G). Cílem katalogu je obsáhnout všechny asistenční a konzultační služby státních proexportních organizací v zahraničí včetně asistencí využívajících nástrojů proexportní politiky tak, aby o nich mohli pracovníci Klientského centra informovat a zprostředkovat je nezávisle na tom, která organizace je poskytuje.

Pro zvyšování efektivity v oblasti poskytovaných služeb je nutné důsledné řízení služeb s důrazem na jejich hodnocení a zpětnou vazbu nutnou k jejich zlepšování – popis a nastavení procesů poskytování služeb, standardizace výstupů, sledování a vyhodnocování poptávky po nabízených službách, spokojenosti a proexportního dopadu. Prioritou by měly být především jedinečné služby s vysokou přidanou hodnotou (větší důraz na individuální služby než na realizaci hromadných akcí typu veletrhů atd.) využívající kvalifikovaných pracovníků v zahraničí, které v kombinaci s exportním vzděláváním, informačními službami a kompetencí exportních specialistů/konzultantů pomáhají při výběru exportní destinace a úspěšnému pronikání na daný trh.

Proces modifikace současných služeb, změna jejich obsahu či přidávání nových služeb by měl probíhat ve vztahu k poptávce podnikatelských subjektů, analýze jejich potřeb, možnostem proexportního působení státu či v rámci strategického zaměření na určité segmenty. Jedná se především o podporu firem z perspektivních oborů s inovačním potenciálem, jejichž výrobky či služby mají vysokou přidanou hodnotu a jsou unikátní.

Systém podpory exportu by měl být napojen na ostatní podpory v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) ve snaze posilovat efekt již „investovaných“ prostředků státu a EU, které těmto firmám byly poskytnuty v rámci podpory v jiných oblastech. Vývozní zaměření firem samo o sobě stimuluje jejich inovační potenciál, větší orientace systému podpory exportu na spolupráci v oblasti VaVaI (hledání příležitostí, identifikace trendů) by tím mělo tento efekt posílit a zvyšovat konkurenceschopnost českých firem. Cílem je prosazování výsledků českého výzkumu a vývojek jejich následnému komerčnímu využití formou exportu.

Opatření: Nabídka služeb pro oblast VaVaI směřující k systematické podpoře internacionalizace pro výrazně inovativní MSP. Aktivní nabídka služeb pro firmy zapojené do projektů podpory VaVaI.
Gestor: MPO, CzechTrade
Spolupráce: TAČR, CzechInvest
Koordinace: Rada CzechTrade
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

2.3. Rozvoj služeb v regionech

Cíl: Zvyšování počtu začínajících exportérů z regionů

Agentura CzechTrade rozšiřuje své služby do regionů (tzv. REK – Regionální exportní konzultanti). Postupné rozšiřování regionálního působení by mělo odrážet koncentraci podnikatelských subjektů v krajích. Hlavním cílem regionálních exportních konzultantů bude mapování poptávky po službách a jejich nabídka v segmentu malých a středních firem s potenciálem exportních aktivit. Je předpokládána spolupráce REK s Klientským centrem pro export a zajištění jeho působení (především nabídka služeb) v regionech.

Po vyhodnocení zkušeností s průběhem pilotního projektu v roce 2016 budou dále rozšiřovány činnosti regionálních exportních konzultantů a zajištěno působení Klientského centra pro export v regionech. Důležitou součástí činnosti v regionech jsou i exportní konference a semináře, připravované ve spolupráci s dalšími proexportními institucemi a reagující na konkrétní potřeby a zájmy podnikatelů v daném kraji a oblasti.

Opatření: Zajištění regionálního působení CzechTrade a Klientského centra pro export, realizace konferencí a seminářů v regionech
Gestor: CzechTrade
Spolupráce: MPO, MZV, HK ČR, CzechInvest
Koordinace: Meziresortní koordinační porada (náměstků MPO, MZV, MZe, MO a GŘ CzechTrade)
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

2.4. Vzdělávání pro export

Cíl: Zvýšení exportních kompetencí firem

Zvyšování připravenosti českých podniků na export a zvyšování jejich exportního potenciálu zejména formou vzdělávání patří mezi úkoly proexportních institucí jako je CzechTrade, MPO, MZV, MZe, MO a další. Jde o exportní vzdělávání CzechTrade, odborné a teritoriální semináře pořádané CzechTrade, MPO, MZV, Hospodářskou komorou atd. Exportní konference poskytují aktuální a praktické informace o obchodním prostředí a možnostech financování exportu ve vybraných teritoriích. Semináře zejména pro podnikatele z řad MSP organizují rovněž  ČEB a EGAP.

K zajištění jednotné přípravy pracovníků pověřených ekonomickou agendou na Ministerstvu průmyslu a obchodu, agentuře CzechTrade a Ministerstvu zahraničních věcí slouží jednotný vzdělávací systém, který je organizován Diplomatickou akademií MZV ve spolupráci s Exportní akademií ČR. Projekt společného vzdělávání využívá synergického efektu vzdělávání na obou institucích, a to při respektování systémů vzdělávání každého z rezortů.

Opatření: Zajištění regionálního působení CzechTrade a Klientského centra pro export, realizace konferencí a seminářů v regionech
Gestor: CzechTrade
Spolupráce: MPO, MZV, HK ČR, CzechInvest
Koordinace: Meziresortní koordinační porada (náměstků MPO, MZV, MZe, MO a GŘ CzechTrade)
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme