Aktualizace Exportní strategie ČR 2012–2020Závěry

Aktualizace Exportní strategie vychází ze znění Exportní strategie 2012–2020 s tím, že některé její aspekty modifikuje podle současného vývoje. Spolupráce MPO a MZV při realizaci aktualizované Exportní strategie je nezbytná v řadě oblastí, které jsou specifikovány v Rámcové dohodě obou ministrů a uvedeny v úvodu této Aktualizace. V nejbližším období bude pozornost soustředěna na:

 • a) Zajištění konkurenceschopného exportního financování (se státní podporou) a konsolidace obou institucí (ČEB a EGAP);
 • b) podporu dalšího rozvoje portálu BusinessInfo.cz, úspěšného a významného portálu pro podnikatele a informačního zdroje pro exportéry;
 • c) úspěšné zavedení do praxe upgradu informačního systému SINPRO a jeho využívání jak na MPO a MZV, tak v Jednotné zahraniční síti;
 • d) zkvalitňování služeb poskytovaných Klientským centrem a Jednotnou zahraniční sítí;
 • e) podporu podnikatelských misí, jejich racionální přípravu a vyhodnocování výsledků;
 • f) použití konkrétních proexportních nástrojů v závislosti na oborových příležitostech při aktualizaci teritoriálních strategií;
 • g) uplatnění oborového přístupu v systému teritoriálních priorit a zajištění souběhu obou přístupů; s využitím těchto principů hledání alternativních trhů k těm, kde dochází k poklesu vývozu;propojení firem využívajících podporu z projektů VaVaI se systémem podpory exportu.

Příloha č. 1

Seznam zkratek

 • AMSP ČR: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • ASEAN: Association of Southeast Asian Nations (Sdružení národů jihovýchodní Asie)
 • B2B: Business-to-Business
 • B2G: Business-to-Government
 • CRM: Customer Relationship Management
 • CT: CzechTrade
 • ČEB: Česká exportní banka, a.s.
 • ČRA: Česká rozvojová agentura
 • ED: Ekonomická diplomacie
 • EEN: Enterprise Europe Network
 • EGA: Dohoda o environmentálním zboží
 • EGAP: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
 • EU: Evropská unie
 • G2B: Government-to-Business
 • G2G: Government-to-Government
 • GK ČR: Generální konzulát ČR
 • HK ČR: Hospodářská komora ČR
 • ICC: Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce)
 • IS SINPRO: Informační systém SINPRO (Sdílený informační prostor)
 • ITA: Dohoda o informačních technologiích
 • JKM: Jednotné kontaktní místo
 • JZS: Jednotná zahraniční síť
 • KCE: Klientské centrum pro export
 • MADBS: Market Access Database
 • MERCOSUR: Mercado Común del Sur (Společný trh Jihu)
 • MF: Ministerstvo financí
 • MMR: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • MO: Ministerstvo obrany
 • MOP: Mapa globálních oborových příležitostí
 • MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • MV: Ministerstvo vnitra
 • MZe: Ministerstvo zemědělství
 • MZV: Ministerstvo zahraničních věcí
 • OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
 • OPPIK: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • ProCop: Informační síť o požadavcích na výrobky
 • PROPED: Projekty na podporu ekonomické diplomacie
 • REK: Regionální exportní konzultant
 • SME = MSP: Small and Medium Enterprise =  Malé a střední podniky
 • Solvit: Řešení sporů s úřady v zemích EU
 • SP ČR: Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • TAČR: Technologická agentura ČR
 • TFA: Dohoda o usnadnění obchodu
 • TISA: Dohoda o obchodu službami
 • TPO: Trade Promotion Organisation
 • TTIP: Transatlantické obchodní a investiční partnerství
 • VaVaI: Věda, výzkum a inovace
 • ZK CT: Zahraniční kancelář CzechTrade
 • ZRS: Zahraniční rozvojová spolupráce
 • ZÚ ČR: Zastupitelský úřad ČR

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme