Faktory ovlivňující organizační systém podnikuVýznam firemních organigramů

Organigram je jednoduchá (někdy však i velmi složitá) tabulka, která vám na první pohled sdělí, kdo a kde pracuje. Kolik má podřízených, kolik má nadřízených atd. Organigram vám grafickým znázorněním přidělí ve firmě místo. Organigram znázorňuje formální organizační vztahy, podřízenost a nadřízenost, funkční i odbornou příslušnost.

Tato forma znázornění firemní struktury je velmi obvyklá a používá se především k analýze stavu organizační struktury, k tréninkovým a vzdělávacím účelům, jako podklad pro strategická rozhodování, podklad pro navrhování změn apod.

Organigram velmi rychle ukáže některé nežádoucí jevy, jako například:

 • Příliš široký záběr řízení.
 • Překrývání pracovních činností.
 • Chybnou řídící strukturu.
 • Dlouhé hierarchické řetězce.
 • Nelogické vztahy podřízenosti a nadřízenosti.
 • Neobsazené funkce.

Jako každý nástroj řízení i organigram má svá omezení. Je to především jeho statičnost, nevyjadřuje dynamické vztahy ve firmě. Vztahuje se vždy k datu pořízení, které bývá často dosti vzdáleno od současnosti. Graf není schopen vyjádřit rozdíly ve významu pozic na stejné hierarchické úrovni, ani jemné nuance vzájemných vztahů. Nepopíše vám, jak je který pracovník efektivní, nepopíše úroveň delegování pravomocí apod.

Přesto je význam organigramu při stanovování strategií či při prezentacích neocenitelný. Správný organigram musí mít tyto náležitosti:

 • Datum, ke kterému se vztahuje.
 • Jméno firmy a/nebo oddělení, které prezentuje.
 • Zda jde o navrhovaný či současný stav.
 • Šíře záběru, který je prezentován – například jde o řídící složky nebo o celý útvar?
 • Jméno a funkce osoby, která graf vytvořila.

Velcí lídři však tvrdí, že správný organigram by nikdy neměl být předem vytištěn a distribuován. Organigram je živoucí dokument, který musíte nakreslit tužkou či perem před svými posluchači. A nikdy stoprocentně nevěřte, že to, co je na papíře, existuje také ve skutečnosti. Heller říká: „organizační forma a organizační chování nikdy nejsou totéž“.
• Témata: Dotace a financování