Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

Problematika právní úpravy přeshraničního poskytování služeb a informace týkající se vysílání pracovníků do zahraničí (resp. jiných členských států Evropské unie). Dodržování pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, nahlášení (notifikace) a kvalifikační předpoklady vyslaných zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, platby DPH a daně z příjmů. Jak správně postupovat se dozvíte v konkrétních příkladech zaměřených na vysílání pracovníků do Německa a do Rakouska. Zvláštní pozornost je věnována také přeshraničnímu poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ).

Úvod

Mezi hlavní výhody jednotného trhu Evropské unie patří vedle volného pohybu osob, zboží a kapitálu také volný pohyb služeb. Nicméně pravidla, která platí pro volný pohyb služeb a s tím spojeným vysíláním pracovníků, se vyvíjejí v čase a bohužel jsou stále komplikovanější. V roce 2014 byla přijata směrnice 2014/67/EU, která do určité míry zkomplikovala pravidla pro vysílání pracovníků. V červnu 2018 byla odsouhlasena revize směrnice o vysílání pracovníků, nová pravidla se začnou se aplikovat od 30. 7. 2020. Bohužel tato změněná pravidla vysílání pracovníků ještě více znesnadní a zproblematizují.

Publikace, kterou vám předkládá Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb a s tím spojené vysílání pracovníků. Popisuje pravidla a podmínky pro přeshraniční poskytování služeb a pro ohlašovací procedury včetně novinek a výhledu do budoucnosti, věnuje se i daňovým otázkám či problematice povinného sociálního a zdravotního pojištění. Podává základní přehled o tom, jak postupovat ve velice konkrétních případech, a také díky velkému množství odkazů na příslušné formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup.

Síť Enterprise Europe Network (EEN) je nejrozšířenější mezinárodní poradenská síť pro podnikatele a podniky, zřízená Evropskou komisí. Síť, která funguje již ve více než 60 zemích světa (tedy nejen v zemích EU), pomáhá podnikatelům – kromě jiného – vyvarovat se chyb a problémů při obchodování na jednotném trhu EU. Specifické případy konkrétních podnikatelů v rámci jednotného trhu pomáhá řešit i mezinárodní pracovní skupina „Jednotný trh“ sítě EEN, jejímiž členy jsou odborníci na toto téma z řad pracovníků EEN jednotlivých zemí. Některé informace pro předkládanou publikaci o podmínkách v jednotlivých zemích se podařilo získat právě díky členství našeho pracoviště v této skupině.

Předkládaná příručka odráží dlouholeté zkušenosti odborníků EEN v oblasti vysílání pracovníků a poskytování služeb a mapuje stav k červenci 2019. Vzhledem k problematičnosti předmětu a někdy různým výkladům v jednotlivých zemích, nemohou být předkládané informace považovány za úplné a vyčerpávající. Také nemohou být vnímány jako jakýkoliv závazný výklad příslušných ustanovení právních řádů jednotlivých členských zemí Evropské unie. Proto doporučujeme, aby podnikatelé vždy svoji činnost v zahraničí ještě konzultovali s odborníky na místní právní a daňový systém.

Pravidelné novinky e-mailem