Kontrola z finančního úřadu a její práva

Práva a povinnosti

Zákon vyžaduje od kontrolovaného daňového subjektu na straně jedné, a od správce daně na straně druhé, součinnost nezbytnou pro naplnění cíle daňové kontroly, tj. prověření daňového základu a všech okolností rozhodných pro správné stanovení daně. Zákon stanovuje práva a povinnosti daňového subjektu a jim odpovídající práva a povinnosti správce daně.

Při hodnocení práv a povinností správce daně a daňového subjektu v rámci daňové kontroly však nelze vycházet pouze z prostého znění uvedených ustanovení daňového řádu. Výklad těchto ustanovení je sjednocován judikaturou zejména Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR.

Povinnosti daňového subjektu při daňové kontrole

Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně povinnost:

 • umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly a zajistit vhodné místo a podmínky k jejímu provádění,
 • poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; to neplatí pro nepodnikající fyzické osoby,
 • předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení a naopak nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí,
 • umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává jeho činnosti.

Součinnost musí správci daně poskytnout také osoba, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebírá či odebrala, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívá či využívala, případně se na této činnosti podílí nebo podílela.

Převzetí dokladů a jiných věcí nebo odebrání vzorků potvrdí pracovník správce daně (resp. jeho pracovník) při jejich převzetí či odebrání. Převzaté doklady a jiné věci nebo odebrané vzorky vrátí správce daně kontrolovanému subjektu nejpozději do třiceti dnů. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a jiné věci nebo odebrané vzorky podrobit vnější expertize, může tuto lhůtu prodloužit orgán přímo nadřízený správci daně, a to i opakovaně.

U fyzických osob, které neprovozují podnikatelskou činnost, se ustanovení o těchto povinnostech použijí přiměřeně.

Práva daňového subjektu při daňové kontrole

Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo:

 • požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
 • namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
 • seznámit se s obsahem protokolu ke kontrole,
 • být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho činnosti,
 • předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat provedení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici,
 • vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně,
 • podat správci daně stížnost proti nevhodnému chování jeho úředních osob nebo proti postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany (opravný prostředek), a má-li za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, požádat nejblíže nadřízeného správce daně, aby prošetřil způsob jejího vyřízení,
 • být při ústním jednání a místním šetření přítomen výslechu svědků a znalců a klást jim v rámci dokazovaní svých práv a povinností otázky,
 • vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění.

Povinnosti pracovníků správce daně při daňové kontrole

Pracovník správce daně provádějící daňovou kontrolu má ve vztahu k daňovému subjektu povinnost:

 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním,
 • potvrzovat převzetí dokladů a jiných věcí ve zprávě o kontrole nebo samostatně při převzetí; dbát na dodržení třicetidenní lhůty k vrácení převzatých dokladů, ve složitých případech požádat orgán nadřízený správci daně o prodloužení lhůty,
 • postupovat v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volit jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy,
 • hodnotit důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlížet ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo,
 • zajistit, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji,
 • seznámit daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů, a předložit mu jej k vyjádření,
 • sepsat o výsledku zjištění zprávu o daňové kontrole,
 • umožnit nahlížení do spisů týkajících se daňových povinností daňového subjektu a pořídit o každém nahlížení úřední záznam,
 • vyřizovat námitky,
 • seznámit daňový subjekt s důvody pro opakování daňové kontroly ve věcech, které již byly v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány, a to již při jejím zahájení.

Práva pracovníků správce daně při daňové kontrole

Pracovník správce daně provádějící daňovou kontrolu má ve vztahu k daňovému subjektu právo:

 • na prokázání totožnosti všech osob zúčastněných na řízení,
 • provádět výslechy svědků o důležitých okolnostech při správě daní týkajících se jiných osob,
 • provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
 • ustanovit znalce k prokázání skutečností rozhodných pro správné zjištění a stanovení daně,
 • ověřovat oprávněnost osob jednat za daňový subjekt,
 • na poskytnutí informací o organizační struktuře, pracovní náplni jednotlivých útvarů, oběhu a uložení účetních a jiných dokladů od daňového subjektu,
 • požadovat předložení dokladů rozhodných pro ověření správnosti vykázaného základu daně,
 • požadovat poskytnutí jiných věcí a listin, pokud jsou nezbytné pro správu daní, a to i od třetích osob,
 • stanovit daňovou povinnost podle pomůcek, nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností, a v důsledku toho nelze daň stanovit na základě dokazování.

Správce daně má při daňové kontrole rovněž všechny pravomoci, které mu přísluší při provádění místního šetření.

Místní šetření

Správce daně může provádět místní šetření, jehož účelem je získávání důkazních prostředků, a to i v případě, že není místně příslušný. V rámci místního šetření správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější. K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná.

O průběhu místního šetření sepíše správce daně podle povahy šetření protokol nebo úřední záznam. Správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech dokumentujících průběh úkonu, o čemž musí osoby, které se tohoto úkonu účastní, předem uvědomit.

Povinnosti daňového subjektu při místním šetření

Daňový subjekt, u něhož je prováděno místní šetření, má ve vztahu k pracovníku správce daně povinnost:

 • umožnit přístup do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním písemnostem, záznamům a informacím na technických nosičích v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu dle výše uvedeného zákona; platí též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá rovněž pro podnikání,
 • vyhotovit výpis nebo kopii z účetních písemností, záznamů nebo informací na technických nosičích dat bez náhrady nákladů na toto vyhotovení,
 • prokázat se občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem, jímž může prokázat svou totožnost; cizí státní příslušník se prokazuje povolením k trvalému pobytu nebo cestovním pasem,
 • poskytnout všechny přiměřené prostředky a pomoc potřebnou k účinnému provedení místního šetření, zejména podat pracovníku správce daně potřebná vysvětlení,
 • zapůjčit správci daně jím vyžádané doklady a jiné věci mimo svůj prostor.

Práva daňového subjektu při místním šetření

Daňový subjekt, u něhož je prováděno místní šetření, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo:

 • vyžadovat od pracovníka správce daně předložení služebního průkazu,
 • klást svědkům a znalcům otázky.

Povinnosti správce daně při místním šetření

Pracovník správce daně provádějící místní šetření má ve vztahu k daňovému subjektu povinnost:

 • prokázat se služebním průkazem,
 • sepsat podle povahy šetření protokol nebo úřední záznam; došlo-li při místním šetření k zajištění věcí, předat opis protokolu osobě, u níž k zajištění došlo, i bez její žádosti.

Práva správce daně při místním šetření

Pracovník správce daně provádějící místní šetření má ve vztahu k daňovému subjektu právo:

 • v době přiměřené předmětu šetření žádat o umožnění přístupu do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním písemnostem, záznamům a informacím na technických nosičích v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu dle výše uvedeného zákona,
 • na prokázání se občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem, jímž může prokázat svou totožnost; cizí státní příslušník se prokazuje povolením k trvalému pobytu nebo cestovním pasem,
 • na poskytnutí všech přiměřených prostředků a na pomoc potřebnou k účinnému provedení místního šetření, zejména podání potřebných vysvětlení,
 • požádat o zapůjčení dokladů a jiných věcí mimo prostor daňového subjektu,
 • zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

Zpráva o daňové kontrole

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, které obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly, a odkaz na dané protokoly nebo úřední záznamy Správce daně je povinen seznámit daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění včetně hodnocení důkazů a předložit je daňovému subjektu k vyjádření. Daňový subjekt může žádat správce daně o přiměřenou lhůtu, v níž se může daňový subjekt vyjádřit k výsledkům zjištění a navrhnout doplnění.

Po projednání této zprávy ji spolupodepisuje kontrolovaný daňový subjekt a pracovník správce daně. Bezdůvodné odepření podpisu kontrolovaným daňovým subjektem je pro platnost ve zprávě uvedených zjištění bezvýznamné a o tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt prokazatelně poučen. Je ale nutné upozornit, že podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, zpráva se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola. Tedy, den podpisu zprávy je též dnem jejího doručení. Pokud jsou v rámci daňové kontroly zjištěny nedostatky, měl by daňový subjekt zvážit možnost požádat o lhůtu k vyjádření a případná doplnění dokazování.

Jedno vyhotovení kontrolní zprávy obdrží kontrolovaný daňový subjekt. Je-li výsledkem kontrolního zjištění skutečnost, odůvodňující dodatečné stanovení daně, může být součástí zprávy o daňové kontrole i dodatečný platební výměr. Při dodatečném stanovení daně správce daně přihlédne ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny.

Odmítne-li daňový subjekt zprávu převzít nebo ji projednat nebo se jejímu převzetí a projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně do vlastních rukou. Pro kontrolu daňové povinnosti jsou rozhodná daňová přiznání v evidenci daní. Zprávy o daňových kontrolách mohou být využity jako důkazní prostředek v rámci dokazování podle daňového řádu.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme