Motivace v organizacích

Teorie motivace spravedlnosti

Autorem této teorie je J. A. Adams. Říká se v ní, že důležitým faktorem motivace je pocit jednotlivce, že struktura odměny je spravedlivá.

Její podstata je dána vztahem:

Požadavkem je, aby poměr mezi výsledky a vstupy u sledované osoby byl stejný jako u kterékoliv osoby. Výkon je přizpůsobován míře užitku, který člověk pociťuje.

Obrázek 3: Vstupy a výstupy

Příklad z praxe:

V jedné výrobní firmě, kde jsme bodovali pracovní místa (systém vytváření mzdových úrovní) a zařazovali do mzdových pásem, nastala tato situace: jeden nástrojář si stěžoval na to, že dělník v muničním skladu má z hlediska dosažených bodů svoji pracovní pozici stejně ohodnocenou, jako je jeho. Divil se, jak je to možné, že člověk, která má jen základní vzdělání, který dělá velmi jednoduchou práci, je takto ohodnocen. Že je to spravedlivé, uznal až po analýze bodového ohodnocení, kde jsme mu ukázali, že body, které on získal za svoji kvalifikaci a zkušenost, má dělník v muničním skladu za každodenní riziko.

V rámci našich úvah o motivaci zaměstnanců si na závěr přečtěte výsledky práce různých zaměstnanců organizací na téma: Co mne motivuje?. Výčet není nijak systematizován, slouží jen pro vaši inspiraci.

Co mne motivuje?

Pravidelný příjem, jistota trvalejšího zaměstnání, práce v dobrém kolektivu, seberealizace, vidina úspěchu, zpětná vazba (uznání, pochvala, odměna), profesní růst, různorodost práce, reálné zadávání úkolů, možnost vzdělávání, pověst a stabilita firmy, ostatní mi nezávidí, ochota druhých spolupracovat, reálné cíle, objektivní složky při přidělování prémií, příklad manažera, vstřícnost jiných oddělení, možnost ovlivnění pohyblivé složky mzdy, existence týmového ducha, dobrý plat, dostatek volného času, perspektiva profesního postupu, nějaké výhody, neoficiální výhody (např. sociální), pocit uspokojení z vysoce kvalitní práce, perspektiva prohloubení odbornosti, lehká a nenáročná práce, cestování, měnící se a různorodá práce, vědomí užitečnosti, získání osobního postavení nebo moci, příjemné pracovní podmínky, přesné informace o tom, co mám dělat, určitá volnost při rozhodování, pocit sounáležitosti, dobrý pracovní kolektiv, získání respektu u druhých nebo zvýšení sebeúcty, veřejné ocenění, pochvala, vědomí, že přispívám dobré věci, možnost podílet se na chodu organizace, informace, zpětná vazba, možnost růstu na těžkých úkolech, že se mne ptají na názor, možnost zapojit se do rozhodování, mám to blízko do práce, možnost postupu a kariéry, možnost vzdělávat se, služební cesty, image firmy, perspektivnost firmy, firemní kultura, benefity, samotná práce, služební automobil.

A co říci na závěr? Téma motivace je velmi zajímavé, pro organizaci velmi důležité a nelze jej podceňovat.

Převzato z časopisu Úspěch vydávaného Akademií produktivity a inovací. Autor článku: Ph.Dr. Luděk Vajner, nezávislý konzultant.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme