Namibie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Namibijský trh se svými charakteristikami přibližuje ostatním zemím subsaharské Afriky, u nichž přetrvává určitá dualita plynoucí z přítomnosti chudoby a vysoké nezaměstnanosti. Dominantní postavení na namibijském trhu mají především jihoafrické firmy. Tato konkurence spolu s čínskou expanzí vymezuje mantinely příležitostí pro uplatnění českých firmem, po nichž je požadována vysoká kvalita za rozumnou cenu. Před vstupem na trh je třeba vyřešit formu záručního servisu a řešení reklamací. Poptávka existuje prakticky po veškerém zboží, hlavním kritériem pro koncového uživatele je obvykle cena.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Namibijský trh je poměrně vyspělý. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou samozřejmostí. U zboží spotřebního charakteru dává většina soukromých firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu úspory nákladů na prostředníky, na druhou stranu u strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady, který nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám. U dodávek pro státní sektor je důležité najít místního partnera, jež dodávku zprostředkuje.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Od roku 2016 je v platnosti Dohoda o ekonomickém partnerství EU se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (Economic Partnership Agreement, tzv. EPA SADC). Dohoda vedle Namibie řeší obchodní vztahy s JAR, Botswanou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Swazijskem. Smlouva EPA SADC mimo jiné zahrnuje ochranu geografických označení původu zboží. Celní sazby a požadavky na veškerou dokumentaci pro jednotlivé typy zboží lze konzultovat na stránkách Evropské komise Market Access Database, volně přístupné v zemích EU.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Namibie má hybridní právní systém, kombinaci práva psaného, kodifikovaného a práva zvykového. Formy zajištění přítomnosti zahraničního subjektu v Namibii jsou:

 • společnost (soukromá i veřejná) – „Company“
 • uzavřená společnost (Close Corporation) – je velmi podobná společnosti „Company“
 • partnerství (Partnership) – obchodní vztah mezi dvěma či více osobami nebo společnostmi (max. 20 partnerů). Neexistuje formální požadavek, který by reguloval utvoření „Partnership“
 • zahraniční společnost (Foreign company) – pobočka zahraniční společnosti je považována za „vnější“ společnost a jako taková se musí zaregistrovat v rejstříku firem ministerstva

Postup založení jednotlivých právních forem podniku a dokumenty, které jsou k tomu potřeba, jsou popsány na stránkách Namibijského investičního centra. Živnostenská podnikatelská povolení nejsou vyžadována.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k relativní vyspělosti namibijského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na profesionální úrovni. Převážná většina veletrhů, výstav a konferencí regionálního významu se koná v sousední JAR (méně již v Botswaně či Angole) a účastní se jich i namibijská podnikatelská sféra a zástupci státního sektoru. Přehled nejvýznamějších veletrhů v JAR.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Přestože je Namibie členem řady mezinárodních organizací a signatářem řady mezinárodních úmluv týkajících se ochrany duševního vlastnictví, v praxi může být vymáhání nároků v oblasti ochrany duševního vlastnictví a autorských práv problematické. Namibie je členem Úmluvy WIPO (World Intellectual Property Organization); Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); Patent Cooperation Treaty (Patenty); Madridské dohody (mezinárodní registrace ochranných známek); Madridského protokolu (o mezinárodním zápisu ochranných známek); Haagské dohody (o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů); WTO: tzv. Dohody TRIPS (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Udělování ochranných známek se řídí namibijským zákonem o ochranných známkách č. 48/1973Z a zákonem Industrial Property Act 1, 2012. Namibie je členem Bernské úmluvy, a tak možné chránit autorská práva v zemi stejně jako všechny ostatní členské země automaticky (více než 160 zemí) v rámci jedné žádosti. Právní základ v rámci namibijského zákoníku: Copyright and Neighbouring Rights Protection Act, 1994 (Act 6 of 1994). V rámci problematiky udělování patentů je Namibie členem PCT, ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), WTO a Mezinárodní úmluvy. Ačkoli v Namibii existují nové právní předpisy týkající se patentové právní úpravy, které doposud nebyly provedeny, řídí se tato oblast podle starších právních předpisů (např. jihoafrický zákon z r. 1916).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje zákon č. 15 z roku 2015, tzv. Public Procurement Act 15. Rada pro veřejné zakázky Namibie (Central Tender Board of Namibia) působí pod ministerstvem financí a je odpovědným orgánem pro zadávání zakázek na zboží a služby. Na jejích stránkách a v tisku lze nalézt informace o zveřejněných výběrových řízeních. Tendry jsou otevřeny pro zahraniční účastníky. V Namibii registrovaní tuzemští dodavatelé mají cenovou preferenci na základě lokálního podílu (minimálně 30 %). Přes deklarovanou otevřenost systému veřejných zakázek je obtížné obdržet kontrakt bez spojení s místním partnerem.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Namibijský trh je tradiční a poměrně vyspělý a zvláště zavedené firmy si nedovolí nesolidní jednání. Obchodní etika je na vysoké úrovni. Dílčími problémy jsou byrokracie a nedostatek transparentnosti zejména ve vládním sektoru. Mezinárodní platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (lze používat USD, EUR a GBP), na druhou stranu Namibie patří k zemím, které uplatňují devizová omezení (tzv. exchange controls). Ve vnitřním obchodě lze platit pouze namibijskými dolary nebo jihoafrickými randy. Doporučuje se, aby u exportu zboží spotřebního charakteru byl používán akreditiv potvrzený renomovanou bankou. V případě obchodního sporu s namibijskou firmou je vhodné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právním systémem. Přehled advokátních kanceláří v Namibii se sídlem ve Windhoek je k dispozici na stránkách organizace The Law Society of Namibia.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k dlouhodobé politické a ekonomické provázanosti je podnikatelské prostředí i jednání podobné sousední Jižní Africe. Řada podnikatelů v zemi je původně jihoafrického původu, tradiční a ekonomicky silná je také německá menšina. Bezpečnostní situace je o něco lepší než v JAR, i když i v Namibii je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice, zejména v hlavním městě. Oficiálním a nejběžnějším všeobecně uznávaným dorozumívacím jazykem je angličtina. Další užívané jazyky: místní černošské jazyky – oshivambo, nama/damara, herero, lozi, kwangali a tswana, zhruba 10 % obyvatel hovoří afrikánsky (běloši a barevní), potomci Němců stále hovoří německy. Na severu země u hranic s Angolou je možné využít portugalštinu.

Svátky a dny pracovního klidu:

 • 1. ledna – Nový rok
 • 21. března – Den nezávislosti
 • Velký pátek (velikonoční)
 • velikonoční pondělí
 • 1. května – Svátek práce
 • 4. května – Den Cassinga
 • Den nanebevzetí (pohyblivé)
 • 25. května – Den Afriky
 • 26. srpna – Den hrdinů
 • 10. prosince – Den lidských práv a den namibijských žen
 • 25. prosince – svátek vánoční
 • 26. prosince – Den rodiny

Obvyklé úřední hodiny:

 • banky – pondělí až pátek 09:00–15:30, sobota 08:30–11:00
 • firmy a úřady – pondělí až pátek 08:00–17:00

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza pro cestu do Namibie se vydávají na Velvyslanectví Namibijské republiky v Berlíně. Bližší informace o cestování v zemi taktéž na stránkách MZV ČR k cestování do Namibie. V Namibii se vyskytuje malárie, především na severu a východě (v hlavním městě Windhoeku a na jihu země nikoliv). Na severovýchodě v regionu Caprivi se vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc. V Namibii jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně, pouze v hotelích a ve větších centrech. Výměnu valut na namibijský dolar je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách a v hotelích, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. V Namibii je běžně přijímán také jihoafrický rand, vůči němuž má namibijský dollar fixní kurz jedna ku jedné. Před  cestou do země se doporučuje zaregistrovat v projektu Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), jež umožňuje účinně organizovat pomoc ze strany velvyslantví ČR českým občanům v případě neočekávané události.

Časový posun: +2 hod oproti GMT, od března do září je „zimní“ čas, tj. +1 hod oproti GMT.
Mezinárodní předvolba: +264

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání cizinců jsou relativně jednodušší než např. v sousední JAR. Zaměstnávaný cizinec se musí prokázat především povolením k dlouhodobému pobytu v Namibii. Pro jeho získání musí předložit doklad potvrzující účel pobytu na území Namibie, adresu přechodného bydliště v Namibii a pro některá odvětví bývá vyžadován i výpis z trestního rejstříku. Zahraničním investorům nabízí pomoc s procesem vyřízení pracovních povolení Namibia Investment Centre (NIC), které patří do struktury ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních firem (MTI). Na stránkách tohoto ministerstva lze nalézt dokument shrnující požadavky k žádosti o pracovní povolení aj. informace.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Namibii je na průměrné úrovni. Zejména mimo větší města existuje problém s dostupností péče. Značný rozdíl panuje mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a kvalitními soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou však ceny ošetření vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a Namibií neexistuje. Mj. i z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do Namibie uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů s dostatečným krytím.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem