Obchodní tajemství

Co je obchodním tajemstvím

Obchodní tajemství je většinou v právní teorii řazeno mezi práva průmyslového vlastnictví. Může se jednat o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Aby určitá skutečnost byla obchodním tajemstvím, musí dle § 504 občanského zákoníku splňovat všechny uvedené znaky současně. Podrobněji k jednotlivým znakům:

  • Konkurenčně významná povaha skutečnosti – obchodní tajemství musí být skutečností, která je tržně využitelná a jejíž vyzrazení je způsobilé přinést zlepšení podnikatelského postavení třetích osob (konkurentů).
  • Určitelnost skutečnosti – nejen k ochraně obchodního tajemství, ale obecně k jakékoliv dispozici s ním je bezesporu nutná jeho dostatečně určitá identifikace. U skutečností postrádajících prvek určitosti, a které tudíž není možné přesně vymezit, nebude zřejmě ani možné dovodit ostatní zde uvedené znaky obchodního tajemství.
  • Ocenitelnost skutečnosti – skutečnost má penězi vyjádřitelnou hodnotu, je tedy zpeněžitelná či jinak hospodářsky využitelná.
  • Skutečnost související s obchodním závodem – u obchodního tajemství není důležité, jakých skutečností se tajemství týká (např. obchodní, výrobní, technický), ale že se jedná o skutečnost související s obchodním závodem.
  • Skutečnost není v příslušných obchodních kruzích běžně dostupná – příslušnými obchodními kruhy jsou myšleny osoby, které jsou potenciálními nebo skutečnými konkurenty podnikatele (nebo osoby, které by jim mohly takové skutečnosti sdělit). Na tom, že skutečnost není v příslušných obchodních kruzích běžně dostupná, nemění nic např. fakt, že je skutečnost známa vědecké veřejnosti. Nejde o obchodní tajemství, pokud jde o skutečnosti, které si může kdokoli zjistit např. z obchodního rejstříku či jiného veřejně dostupného registru.
  • Podnikatel adekvátně zajistí utajení skutečnosti – závisí na podnikateli a na povaze skutečnosti, jakým způsobem zajistí její utajení. Skutečnosti mohou být zachyceny v listinách, počítačových souborech, je s nimi seznámen určitý okruh zaměstnanců podnikatele, případně i obchodních partnerů. Na místě bude ochrana hmotných nosičů informací (např. jejich uložení v trezoru), uložení smluvní povinnosti utajovat určité skutečnosti osobám, které se s nimi dostanou do styku (např. zaměstnancům) apod.

Obchodní tajemství a jeho ochrana vzniká naplněním všech výše uvedených zákonných znaků a zaniká, zanikne-li alespoň jeden znak (např. podnikatel již nepodniká kroky odpovídajícím způsobem skutečnost utajit).

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby