Obchodní tajemství

Související pojmy: know-how a důvěrné informace

Know-how lze podle odborné literatury vymezit jako soubor výrobních, technických, technologických a jiných poznatků a dovedností, které vedou k racionálnějšímu nebo efektivnějšímu vyřešení určitého problému a jsou podnikatelsky využitelné. I know-how může a často i bude spadat do obchodního tajemství, pokud má ovšem všechny jeho znaky. Lze shrnout, že obchodní tajemství a know-how tvoří dvě množiny, které se částečně, ne však úplně, překrývají.

Při sjednávání smluv si obvykle jednající strany předávají různé informace důležité pro uzavření smlouvy, které mohou mít důvěrnou povahu, a podnikatel má zájem na tom, aby tyto informace druhá strana nijak dále nešířila, a aby je sama neužila způsobem, který by byl v rozporu se zájmy podnikatele. Občanský zákoník pamatuje na ochranu takových důvěrných informací v § 1730 občanského zákoníku, kde stanoví: „Získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Porušení zásad poctivého jednání při jednání o uzavření smlouvy pak v tomto případě vede k povinnosti nahradit škodu nebo vydat bezdůvodné obohacení.“

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že důvěrné informace nemusí být takto označeny a jejich příjemce tak musí dostatečným způsobem zajistit ochranu veškerých potenciálně citlivých informací, se kterými přijde v důsledku předsmluvních jednání.

Přestože zákon nově zákonnou mlčenlivost členů orgánů společností výslovně neupravuje, vyvíjení činností směřujících k zachování obchodního tajemství a dalších důvěrných skutečností je bezpochyby součástí povinnosti vykonávat funkci orgánu právnické osoby s potřebnou pečlivostí, kterou požaduje ustanovení § 159 občanského zákoníku.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby