Obchodování se zbožím v EU

Prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Zdaleka ne u všech druhů zboží je však pro uvedení na trh potřeba prohlášení o shodě. Většina výrobků nepředstavuje žádné nebezpečí a musí tak splnit pouze obecné požadavky bezpečnosti. Potenciálně nebezpečné výrobky (např. pro lidské zdraví, pro životní prostředí atp.) jsou však určeny nařízeními vlády, která také upřesňují, jakým způsobem musí být prohlášení vyhotoveno. Při uplatnění zásady vzájemného uznávání v neharmonizované oblasti (viz výše) v zásadě postačuje, pokud výrobek splnil požadavky práva jiného členského státu EU. České úřady pak nemohou vyžadovat prohlášení o shodě podle českých předpisů.

Jiná je situace v harmonizované oblasti, kde jsou technické požadavky na výrobky při uvádění na trh stanoveny jednotně pro všechny členské státy právními předpisy EU. Shodu s požadavky těchto předpisů osvědčuje tzv. ES prohlášení o shodě (značka CE), které má celoevropskou platnost. Tím se zároveň odstraňují překážky ve volném pohybu výrobků v rámci vnitřního trhu v podobě rozdílných technických požadavků v jednotlivých členských státech.

Doporučujeme