Obchodování se zbožím v EU

Požadavek na předchozí schválení

Národní pravidla jednotlivých členských států EU mohou před uvedením výrobku na trh vyžadovat jeho předchozí schválení. Předchozí schválení znamená, že výrobek musí před uvedením na trh získat výslovný souhlas příslušného správního orgánu, o což musí výrobce či distributor požádat. Úřady tak mohou vyžadovat, aby výrobek, který se bez problémů prodává třeba v sousední zemi, získal před uvedením na český trh takovýto souhlas. Tento požadavek bezpochyby sám o sobě omezuje volný pohyb zboží, může však být ospravedlněn, pokud je v souladu s veřejným zájmem uznaným Evropskou unií a pokud je splněna podmínka přiměřenosti.

Soudní dvůr EU ve svých rozhodnutích stanovil několik podmínek, při jejichž splnění není požadavek předchozího schválení protiprávní: Proces předchozího schválení musí být založen na předem známých, objektivních a nediskriminačních kritériích. Dále se nesmí se jednat o opakování kontrol, které už byly dříve provedeny v jakémkoliv členském státě EU. Předchozí schválení by mělo být požadováno pouze v případech, kdy následná kontrola není dostatečně účinná. Celý proces předchozího schvalování by navíc neměl být natolik nákladný a zdlouhavý, aby odradil podnikatele od záměru umístit svůj výrobek na nový trh.

V rámci procedury předchozího schválení může příslušný orgán dojít k názoru, že zboží nesplňuje národní technická pravidla a rozhodne, že zboží nepustí na trh. V tomto případě však musí následovat postup stanovený nařízením o vzájemném uznávání.

Doporučujeme