Obchodování se zbožím v EU

Jak se bránit rozhodnutí kontrolního orgánu

Pokud kontrolní orgán rozhodne, že určitý výrobek nemůže být uveden na český trh (popř. musí z něj být stažen), jedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Proti takovému rozhodnutí se můžete bránit několika způsoby. Nejobvyklejší je využít možnosti odvolání. To je třeba podat u orgánu, který rozhodnutí vydal, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání je třeba odůvodnit, tedy uvést, v čem spočívá nezákonnost či nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud už rozhodnutí nabylo právní moci, můžete využít mimořádných opravných prostředků. Obnovu řízení můžete navrhnout zejména tehdy, pokud se objeví nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a bez Vašeho zavinění nemohly být v řízení uplatněny (např. jste o nich nevěděli a vědět nemohli). Můžete také dát podnět, aby bylo provedeno přezkumné řízení. Dotyčný úřad však rozhodnutí přezkoumá pouze v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že je v souladu s právními předpisy.

Pokud ani odvolání není úspěšné, zbývá Vám možnost podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu u místně příslušného krajského soudu, a to zpravidla do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu. Proti rozhodnutí tohoto soudu se nelze odvolat, v určitých případech jej však lze napadnout kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Kromě výše uvedených „vnitrostátních“ opravných prostředků se také můžete zdarma obrátit se stížností k Evropské komisi. Stížnost se podává písemně (dopisem, faxem či e-mailem), stačí ji sepsat „laicky“ vlastními slovy, i v češtině.

Můžete se ovšem také rozhodnout využít služeb SOLVIT centra, které neformálně pomáhá řešit situace, kdy byla úřadem porušena práva garantovaná evropským právem. SOLVIT nemá donucovací pravomoc, přesto se však může pochlubit vysokou úspěšností vyřešených případů (téměř 90 %). Jedná se o rychlou variantu, která je k dispozici zdarma.

Doporučujeme